Komora veterinárních lékařů České republiky

KVL ČR byla založena zákonem 381 České národní rady ze dne 11. září 1991 o Komoře veterinárních lékařů ČR, ve znění pozdějších předpisů.

110. výročí narození – profesor MVDr. Jaroslav Lebduška, Dr.Sc.

  Společenská rubrika

Čeněk Červený a Alfred Hera

Z historie aktivního kulturního vyžití našich bývalých studentů veterinární medicíny po ukončení studia v praxi.

…prof. MVDr. Jaroslav Lebduška, DrSc., přednosta farmaceutického ústavu Vysoké školy veterinární v Brně v letech 1931–1961. (fotoarchiv VFU)

 

Československá veterinární medicína se konstituovala ihned v prvních začátcích budování mladého demokratického státu. Nebylo to bez problémů, jak dosvědčují zkušenosti a vzpomínky našich starších kolegů, kteří již nejsou mezi námi. Velký kus práce a úsilí v tomto směru obětovali zakladatelé, první profesoři a učitelé u nás nově formovaných ústavů a oborů na Vysoké škole zvěrolékařské v Brně. Byli to i četní kolegové státní služby a praktičtí zvěrolékaři. Snažíme se je připomenout současným kolegům a také je seznámit touto cestou i s historií naší veterinární medicíny a ukázat, jak šel život často i velmi klikatými směry.

V tomto roce 2012 vzpomeneme i na pana profesora farmakologie a toxikologie na Vysoké škole zvěrolékařské v Brně, později prvního ředitele Výzkumného ústavu veterinárního lékařství v Brně- -Medlánkách a významnou osobnost československé veterinární farmakologie profesora MVDr. Jaroslava Lebdušku, doktora věd.

Narodil se dne 21. 1. 1902 v Běstvíně na okrese Chrudim. Záhy po zahájení výuky na Vysoké škole zvěrolékařské v Brně zde nastoupil do 1. ročníku studia. V době studia působil na Ústavu lékařské chemie u prof. Bečky. Studia ukončil a obhájil a získal doktorát veterinární medicíny v Brně v létě v roce 1925. V roce 1926 nastoupil na farmakologický ústav na místo asistenta. Na tomto ústavu působil od roku 1922 jako asistent též MVDr. Jan Kolda, který zde v tu dobu intenzivně pracoval na své téměř hotové habilitační práci.

Bylo však třeba doplnit učitele pro obor Veterinární anatomie, neboť designovaný pokračovatel pana profesora Völkera pro výuku veterinární anatomie MVDr. Jan Babor z ústavu prof. Völkera odešel. Vědecká rada Vysoké školy zvěrolékařské přemluvila MVDr. Jana Koldu, aby se ujal oboru Veterinární anatomie on, a tak se tedy stalo. Asistent Lebduška měl dveře otevřené k dalšímu postupu. Přihlásil se na studijní pobyt do Francie v letech 1927–1928. Zde pilně studoval a vědecky pracoval na ústavech profesora Nikolaje a profesora Maiguina v Alfortu u Paříže. Za pobytu ve Francii publikoval významné vědecké práce a na závěr svého pobytu v roce 1928 složil závěrečné zkoušky a obhájil svoji doktorskou dizertaci u slavného francouzského farmakologa profesora Tiff eneaua. V Alfortu tedy získal další doktorát.

studoval a vědecky pracoval na ústavech profesora Nikolaje a profesora Maiguina v Alfortu u Paříže

Po návratu do Brna se začal prosazovat jak v oblasti vědecko-výzkumné, tak i přednáškové činnosti nejen ve zvěrolékařských organizacích. Též referoval u nás o vysokých školách zvěrolékařských ve Francii. V roce 1929 obhájil habilitační spis pro obor farmakologie a toxikologie. Od roku 1931 byl pověřen přednáškami a zkoušením farmakologie za onemocnělého profesora Rybáka. Profesor MVDr. Otakar Rybák, přednosta farmakologického ústavu, byl dlouhodobě nemocen. Již od roku 1925 byl často mimo službu, v letech 1931–1932 byl dokonce na zdravotní dovolené a v roce 1934 zemřel.

Po jeho smrti byl v roce 1935 vedením farmakologického ústavu pověřen mladý docent Lebduška, a byl ještě v tomto roce ve svých 33 letech jmenován mimořádným profesorem. Uplynulo několik roků a přišla doba fašistické okupace. Vysoké školy byly uzavřeny a v tu dobu profesor Lebduška od roku 1943 pracoval ve výrobně léčiv u fi rmy Frágner v Praze, kde byl pověřen zřízením farmakologické laboratoře.

Po skončení války v roce 1945 se vrátil mezi prvními do Brna, aby znovu vybudoval a vyzdvihl z trosek farmakologický ústav zničený okupací. Od 1. 6. 1945 byl jmenován řádným profesorem a v roce 1955 mu byla přiznána vědecká hodnost doktora věd (DrSc.).

Vedle své poctivé a kvalitní práce ve funkci přednosty ústavu a profesora, představitele oboru farmakologie vykonával v letech 1954–1956 funkci proděkana pro vědecko-výzkumnou práci Veterinární fakulty Vysoké školy zemědělské a lesnické v Brně. Po sloučení Vysoké školy veterinární s Vysokou školou zemědělskou v Brně zastával v roce 1957–1958 též i funkci prorektora téhož zaměření na Vysoké škole zemědělské a lesnické v Brně.

Měl velkou autoritu a pro svoje vždy korektní a noblesní jednání na úrovni byl uznáván a ctěn studenty i celou akademickou obcí.

V tuto dobu vrcholí jeho snaha o realizaci celostátního výzkumného vědeckého ústavu veterinárního u nás. Díky obětavosti a nadšení pro věc se profesorovi Lebduškovi podařilo ve spolupráci s Československou akademií zemědělských věd a brněnskou veterinární obcí vzniklé potíže při prosazování tohoto záměru překlenout a mohlo být v roce 1958 v Brně-Medlánkách započato s výstavbou.

 

…prof. MVDr. Otakar Rybák, zakladatel a přednosta farmaceutického ústavu Vysoké školy zvěrolékařské v Brně v letech 1919–1931 (fotoarchiv VFU)

S tím však dolehla na profesora Lebdušku hlavní tíha při realizaci organizačních snah, neboť byl ustanoven prvním ředitelem tohoto nově budovaného zařízení a organizoval výstavbu. Této situace využili někteří jeho asistenti „kritikové“, které vyprovokovala jeho nadměrná pracovitost, úspěšnost a noblesní jednání, včetně jeho společenské oblíbenosti. Vyprovokovala je možno říci i jejich neschopnost čestně se prosadit svými kvalitami.

byl uznáván a ctěn studenty i celou akademickou obcí

Po jeho postupné izolaci, když byli donuceni k odchodu z ústavu četní kvalitní spolupracovníci profesora Lebdušky, byl též k 1. 10. 1961 vedením Veterinární fakulty, samozřejmě na příkaz politických rozhodnutí ve svých 59 letech věku, v plné síle z práce na Veterinární fakultě propuštěn a vypuzen ze svého kvalitního ústavu. Stalo se tak, i když byl u nás ve své době nejlepším veterinárním farmakologem, úspěšným vědcem i vynikajícím vysokoškolským pedagogem. Byl přeložen na již fungující Výzkumný ústav veterinárního lékařství do méně významné funkce vedoucího oddělení pro výzkum léčiv.

…prof. MVDr. Jaroslav Lebduška, DrSc., kresba portrétu je od Ing. arch. Sylvie Dykové (fotoarchiv VFU)

 

Vědecko-výzkumná činnost profesora Lebdušky byla velmi bohatá, zajímavá a aktuální. Zabýval se zprvu problematikou dezinfekčních prostředků, farmakologií solí zinku, manganem, solí železa a koloidu hydroxydu hořečnatého v souvislosti s Bečkovým preparátem Polysan. Profesor Lebduška se zabýval též studiem digitálisových přípravků, lokálních anestetik a antibiotik. Ve třicátých letech, kdy bylo ve světě značné napětí a strach z hrozícího válečného konfl iktu, se na farmakologii výzkumná problematika zaměřila na bojové látky a ochranu před nimi. Po 2. světové válce ve 40. a 50. letech se výzkum zaměřil též na studium antibiotik, anthelmintik a sulfonamidů. Rozvinula se i čilá spolupráce profesora i jeho spolupracovníků z ústavu s pracovišti Masarykovy univerzity. Spolu se svým asistentem Čeňkem Vrbou a s Alešem Sekerou z ústavu pro farmaceutickou chemii Masarykovy univerzity přivítali založení nového odborného vědeckého časopisu Československá farmacie svojí zajímavou publikací (viz. seznam použité literatury). Publikační činnost jubilanta zahrnuje kolem 200 titulů, vedle učebních pomůcek a patentů jsou to přes polovinu původní experimentální práce.

Byly to publikace o účinnosti léků, jejich dávkování a indikačních specifi tách, jakož i o vedlejších účincích. Velmi často a rád spolupracoval s farmaceutickými firmami a podle jeho předpisů též byly vyráběny četné léky i pro terénní praxi.

Profesor Lebduška byl též vynikající učitel. Přednášel velmi uspořádaně, jasně, s dokonalým přednesem a poutavě. Vydával pro studenty opakovaně skripta a výukové vědecké fi lmy. Pod jeho vedením úspěšně pracovala a vyrůstala řada odborníků jak v oblasti veterinární, tak i humánní medicíny a farmacie. Často byl zván do odborných komisí jak na úrovni ministerstev zdravotnictví, chemického průmyslu a vnitra, tak i do vědeckých rad vysokých škol a výzkumných ústavů. V roce 1969 získal vyznamenání Vynikající pracovník zemědělství a výživy a zlatou medaili Československé akademie zemědělské Za zásluhy o rozvoj vědy v oblasti zemědělství a výživy. Od roku 1949 byl členem lékopisné komise Ministerstva zdravotnictví, kde se zúčastňoval práce na přípravě lékopisu a byl členem farmakologického poradního sboru Ministerstva zemědělství a lesního a vodního hospodářství a řady dalších institucí.

Profesor Lebduška byl a zůstává vzorem vysokoškolského učitele nejen pro nás, které učil

Přes 30 roků úspěšně vedl farmakologický ústav na Vysoké škole zvěrolékařské v Brně, kde vychoval řadu generací zvěrolékařů, vybudoval Výzkumný ústav veterinárního lékařství v Brně a podílel se na zřízení tehdejšího Ústavu pro státní kontrolu veterinárních léčiv – odboru kontroly veterinárních léčiv, nejdříve na Veterinární fakultě VŠZ v Brně a později v Brně-Medlánkách. Úspěšně spolupracoval s farmakologickým průmyslem u nás i v zahraničí. V době 2. světové války za svého působení ve firmou Frágner v Praze založené laboratoři se uplatnili a získali obživu četní vědečtí odborníci z fašisty zavřených vysokých škol.

Po nástupu do Výzkumného ústavu v Medlánkách neustal ve svých aktivitách a zemřel uprostřed rozpracovaných vědeckých problémů 12. 9. 1972 záhy po dovršení 70 roků svého věku. Vzpomínáme tedy i 40. výročí jeho úmrtí.

Profesor Lebduška byl a zůstává vzorem vysokoškolského učitele nejen pro nás, které učil. Svou neúnavnou a zodpovědnou prací přispěl k rozvoji oboru veterinární farmakologie a to jak v oblasti své celoživotní vědecko-výzkumné činnosti, tak i pedagogického působení jako vysokoškolský učitel. Proto jeho curiculum připomínáme a znovu vysoce ceníme jeho kvality.

Literatura:

•KAŠ, V., PODHRADSKÝ, J., ČAPEK, J., PELÍŠEK, J., NOVOTNÝ, E., MOJŽÍŠ, F.,: 40 let práce Vysoké školy zemědělské a lesnické v Brně 1919–1949. Státní zemědělské nakladatelství, Praha 1960, 516 s.

•WILLOMITZER, J.,: K životnímu jubileu prof. MVDr. Jaroslava Lebdušky, Dr.Sc.. Věstník spol. vet. lék. 4, 1972/1; 36-37.

•PLHOŇ, M., BUŠ, A.: Kapitola z historie veterinární farmakologie – prof. MVDr. J. Lebduška, DrSc. Plzeň. lék. Sborn., Suppl. 66, 1993:115-116.

•HOLUB, A.,: Za prof. MVDr. Jaroslavem Lebduškou (*21. 1. 1902– +12. 9. 1972). Veterinářství …, 1972:526. •NOVOTNÝ, E., BÖHM, R., a spol.: 50 let vysokého veterinárního učení v Brně. Vysoká škola veterinární, Brno 1968, 424 s.

•Kolektiv autorů: 75 let vysokého veterinárního učení v Brně. Vysoká škola veterinární a farmaceutická, Brno 1993, 453 s.

•VRBA, Č., LEBDUŠKA, J., SEKERA, A.: Studie lokálních anestetik IV. Farmakologická hodnocení účinných bazických esterů substituovaných kyselin karbaminových. Čas. farm., 1, 1952: 554-563.

   

Čeněk Červený,
Alfred Hera