Komora veterinárních lékařů České republiky

KVL ČR byla založena zákonem 381 České národní rady ze dne 11. září 1991 o Komoře veterinárních lékařů ČR, ve znění pozdějších předpisů.

16. Schůze rady světové veterinární asociace

INFORMACE ZK KVL ČR

16. Schůze rady světové veterinární asociace

Na pozvání Panhelénské (řecké) veterinární asociace proběhly v Aténách ve dnech 12. – 14. března 2008 při příležitosti jejího kongresu jednání pracovních skupin, výkonného výboru a rady Světové veterinární asociace (WVA).

1. Jednání výkonného výboru se jako obvykle soustředilo na upřesnění otázek a nástin rozhodnutí pro následující schůzi rady.

Změna regionalizace WVA spočívá především v zahrnutí „přirozených partnerů“ do společného regionu s perspektivou budoucího společného zastoupení regionů ve WVA, spíše než zastoupení jednotlivých států. Změna regionu je však pro jednotlivé země podmíněna jejich souhlasem a v případě některých oblastí (severní Afrika a Blízký východ) je obtížné identifikovat všemi členskými státy akceptovatelnou regionální organizaci. Pro českou Komoru vyplývá z tohoto nového uspořádání její začlenění do regionu Evropa, která již nadále není členěna na východní a západní.

Finance – finanční situace WVA je v současnosti velmi dobrá – rezervy tvoří skoro čtyřnásobek běžných ročních výdajů. Pro země či organizace, které například z ekonomických důvodů nemohou plnit svoje závazky, existuje možnost ústupků či slevy, většinou však za ztrátu některých práv. Podrobná zpráva o finančním hospodaření WVA je k dispozici na sekretariátě KVL.

2. Pracovní skupiny WVA postupují podle programu, který byl radou WVA schválen na podzim roku 2005 pod názvem WVA Road Map 2005 – 2008.

Spolupráce s mezinárodními organizacemi – Dr. Kechrid

Pracovní skupina má na starosti styk a spolupráci s ostatními mezinárodními (vládními i nevládními) organizacemi jako WHO, Codex Alimentarius.

Bezproblémová a pravidelná spolupráce probíhá především s OIE; v letošním roce je to zvláště propagace Světového dne boje proti vzteklině a společná ocenění WVA a OIE, která jsou udělována při příležitosti Světového veterinárního dne (ten letos připadá na 26. dubna) za propagaci veterinární profese.

Akreditace veterinárních univerzit – Dr. Russell

Společné jednání zástupců jednotlivých akreditačních sítí – evropské, britské + bývalého Commonwealthu, americké i Austrálie a Oceánie, v roce 2007 a dohodu na dalším postupu (ustavení společného panelu v r. 2009) lze označit za podstatný krok kupředu ve stanovení základních požadavků pro akreditaci programu veterinárního vzdělávání. WVA disponuje v současnosti kompletním seznamem veterinárních škol (univerzit) a pracuje na sestavení seznamu registračních/licentačních míst pro vstup do povolání, a to spolu s jejich požadavky na registraci.

Welfare – Dr. Edwards

Pracovní skupina doporučila podpořit v obecných principech Všeobecnou deklaraci práv zvířat, avšak nesouhlasí s podpisem závazného společného dokumentu se Světovou organizací na ochranu zvířat (WSPA).

Služby členům – Dr. Russell

Pro budoucnost a perspektivy WVA je důležitá atraktivita této organizace pro její jednotlivé členy. Některé významné země se však přesto, že se formálně přihlásily k WVA, aktivně neúčastní na jejich činnosti. Typickým příkladem jsou Brazílie a Rusko.

Komunikace – Dr. Johnson Chiang

WVA nyní čtvrtletně vydává WVA Newsletter a vícekrát týdně jsou aktuálními informacemi obnovovány její webové stránky www.worldvet.org

Profesní a etické řády, správná veterinární praxe – Dr. Daniel

Podle programu činnosti byly shromážděny dostupné materiály řady členských zemí (přísaha při vstupu do povolání a etické řády), a ty jsou jako příklad pro další země umísťovány na webové stránce WVA. Současně pokračuje práce na zkrácení a zjednodušení přísahy i etického kódu WVA, které pochází z počátku devadesátých let a odráží tehdejší priority (filozofie veřejného zdraví spíše než filozofie welfare pacienta).

Spolupráce s firmami – Dr. Nave

Ačkoliv je Světová veterinární asociace v současnosti ve velmi dobré finanční situaci, probíhají nadále jednání s potenciálními sponzory. Sponzorování kongresu WVA je ztíženo faktem, že rozpočty jednotlivých firem jsou konstruovány s roční periodicitou, zatímco významnější akce WVA – kongres – je pořádána jednou za tři roky.

3. Schůze rady Světové veterinární asociace podrobně prodiskutovala doporučení externí evaluace WVA, provedené společností Gary LaBranche & Assoc.

Čtyři hlavní body těchto doporučení byly:

a) akumulované prostředky investovat především do rozšíření programu WVA,

b) rozšířit povinnosti a pravomoci sekretáře WVA a zlepšit úroveň služeb poskytovaných sekretariátem,

c) zvýšit frekvenci komunikace s jednotlivými kořenovými členy WVA a posílit roli rady,

d) změnit roli všeobecného shromáždění (PA) na roli volební a z praktických důvodů omezit počet rozhodnutí, které musí přijmout pouze PA.

V praktické rovině z těchto doporučení vyplývá požadavek na pravidelnou komunikaci členů rady s veterinárními asociacemi v jejich regionu, uspořádání všeobecného shromáždění nejlépe každý rok a jeho zaměření spíše na politická než na odborná témata, která zůstanou vyhrazena kongresu, a požadavek na aktivní roli sekretariátu s administrativní podporou členů rady a pracovních komisí. Externí evaluace však nedoporučila WVA vlastní sekretariát, ale využití služeb profesionálních Association Management Companies, které na smluvním základě poskytují administrativní služby více asociacím, ne nutně stejného oboru.

Je bezpochyby zajímavé, že tato doporučení externí organizace se do značné míry shodují s neformálními návrhy při kuloárových diskusích mezi členy WVA, které však nikdy nebyly na půdě WVA schváleny či formalizovány.

Návrh změny regionální struktury WVA

Kromě změny regionální struktury WVA budou další členské skupiny rozděleny do kategorií veterinární asociace s orientací podle druhu zvířat (World Buiatric Assoc., SPVS …), dále veterinární asociace s orientací podle oboru (Světová spol. veter. patologů apod.) a regionální veterinární asociace (FVE, Euro-Arab Vet Assoc. apod.) s právem jednotlivých skupin volit si své zástupce do rady WVA.

150. výročí WVA

V roce 2013 bude mít Světová veterinární organizace 150. narozeniny. Rada nezaujala konečné stanovisko k vydání almanachu k tomuto výročí – odhadované náklady se blíží částce 100 tisíc USD a velkou překážkou pro masivnější rozšíření zvažovaného almanachu by byla nutnost jeho překladu do dalších světových (a pravděpodobně nejen světových) jazyků.

Světový veterinární kongres 2008 Vancouver, Kanada

Dr. Landals (kanadská veterinární asociace) podal zprávu o stavu příprav Světového veterinárního kongresu a Všeobecného shromáždění WVA v červenci 2008 ve Vancouveru.

Světový veterinární kongres 2013

Dr. Daniel (KVL ČR) shrnul podmínky nabídky České republiky na pořádání Světového veterinárního kongresu v r. 2013 v Praze.

Tyto podmínky byly radou WVA schváleny a Praha bude jako jediný kandidát na pořádání WVC 2013 předložena Všeobecnému shromáždění WVA v červenci t. r. ve Vancouveru.

MVDr. Karel Daniel