Komora veterinárních lékařů České republiky

KVL ČR byla založena zákonem 381 České národní rady ze dne 11. září 1991 o Komoře veterinárních lékařů ČR, ve znění pozdějších předpisů.

80. výročí MVDr. Miroslava Kavky

  Z REDAKČNÍ POŠTY

 

 

Dne 13. května 2009 se v plném zdraví dožívá bývalý ředitel Okresní veterinární správy Znojmo MVDr. Miroslav Kavka, 80 let!

Po vytvoření velkých okresů v roce 1960 byl Dr. Kavka přeložen z Moravského Krumlova do Znojma jako vedoucí OVS Znojmo. Okres Znojmo byl známou zemědělskou oblastí s fungujícím potravinářským průmyslem, jako byla FRUTA, závod na zpracování ovoce a zeleniny, tři mlékárny, dvoje jatka a další provozy.

Z pohledu mladého zvěrolékaře se jednalo o bohatý okres připomínající kvetoucí zahradu s produkcí jahod, meruněk, obilovin, vojtěšky, raných brambor, zeleniny, cukrovky a vinné révy. Tomu na druhé straně odpovídaly i stavy chovaných hospodářských zvířat, čítajících 26 000 krav, 10 000 prasnic, zhruba 50 000 výkrmového skotu a asi půl milionu užitkové a výkrmové drůbeže – ve dvou obcích byly zavedeny chovy ovcí s počtem asi 1000 kusů základního stáda. Nákazová situace v chovech zvířat nebyla v té době uspokojivá. Zamoření tuberkulózou u skotu dosahovalo téměř 50 procent, z toho ještě 5000 krav bylo pozitivních na brucelózu. V mnoha chovech skotu bujela ohniska herpesu a v kravínech nespočetný výskyt mastitid.

Po nástupu ředitele Dr. Kavky se na OVS začal postupně budovat pracovitý kolektiv veterinárních lékařů, techniků a ostatních pracovníků veterinární služby. Zároveň byla posílena ekonomická skupina zajišťující hospodářský chod OVZ.

Odborná skupina byla obsazena zkušenými veterinárními lékaři. Rovněž tak vedoucí veterinárních středisek prošli první i druhou odbornou atestací.

Reálně zpracované plány likvidace nákaz se začaly naplňovat, a tak v roce 1964 byl okres prostý brucelózy a v roce 1966 došlo k úplné likvidaci tuberkulózy. Výskyt ostaních chorob se rovněž podstatně snížil. Například u tularemie, pro kterou bylo vyšetřeno desetitisíce střelených zajíců. Zazvěření bylo v podmínkách okresu značné a velký hon obnášel 1000 střelených zajíců, menší hony kolem 300.

V roce 1964 bylo započato s výstavbou veterinární ošetřovny a laboratoří. Celá akce byla dokončena po dvou letech a v září roku 1968 byla stanice veterinární péče slavnostně otevřena.

Stanice měla vedle klinického oddělení také samostatnou laboratoř k vyšetřování mastitid a sestavování krmných dietních dávek. Již v roce 1988 byl pro tuto činnost zakoupen a zprovozněn první počítač.

Ve stejném čase došlo také k otevření opravárenského pavilonu s dokonale vybavenou technickou dílnou k opravě a údržbě nejen všech služebních vozidel, převážně škodovek, ale i soukromých aut veterin, lékařů a techniků.

Byla dobudována veterinární střediska v Krumlově a Jevišovicích se služebními byty a garážemi, takže v roce 1990 byla plně dokončena vybavenost sedmi terénních veterinárních středisek. Na jatkách ve Znojmě a Krumlově byla modernizována obě veterinární střediska hygienické péče.

Okresní veterinární správa zaměstnávala v té době 118 pracovníků, z toho 52 veterinárních lékařů, pro něž bylo postupně v nové výstavbě získáno a zajištěno 23 bytů.

Výsledky v zemědělské prvovýrobě se podstatně zvýšily. Zhruba 60 % zemědělských farem mělo na tehdejší dobu dobré výsledky, 20 % bylo zaostávajících a dalších 20 % zaostávalo za průměrnou úrovní.

Počty chovaných zvířat v zemědělských družstvech se postupně zvyšovaly, na čemž mělo zásluhu cílené ozdravování chovů a zvýšená prevence prosazovaná na závodech společným úsilím veterinárních lékařů a techniků.

Okres Znojmo měl v té době 94 000 kusů skotu, z toho 30 000 krav, 12 000 prasnic a výkrm prasat čítal 220 000 zvířat. Každý pracovní den bylo z okresu odvezeno 1000 jatečných prasat na porážku.

Závěrem třicetileté kapitoly působení ředitele OVS Znojmo Dr. Miroslava Kavky v řídicí funkci, nutno zhodnotit i potíže, které se stavěly do cesty. Byla to spousta nových odborných problémů, provozních, personálních a ostatních. Nešlo se mnohokrát vyhnout ani politickému tlaku, pomluvám a anonymům, které se musely zdůvodňovat a vyřizovat. Všem těmto nemilým situacím a potížím bylo nutno s rozumnými spolupracovníky promyšleně čelit a hájit stavovskou čest.

Nakonec chceme jménem všech bývalých spolupracovníků našemu milému oslavenci MVDr. Miroslavu Kavkovi, zasloužilému jubilantovi, srdečně poděkovat za jeho dlouholeté úsilí na úseku veterinární péče v okrese Znojmo a zároveň upřímně popřát pevné zdraví do dalších let spokojeného života.

 
MVDr. Ladislav Kulíšek,
Znojmo.