Komora veterinárních lékařů České republiky

KVL ČR byla založena zákonem 381 České národní rady ze dne 11. září 1991 o Komoře veterinárních lékařů ČR, ve znění pozdějších předpisů.

Aby se škoda vyplatila

Aby se škoda vyplatila

Pro vaši informovanost vám předkládáme přehled škod, pojistných plnění a příčin škod obecně za roky 2004 a 2005 z pojistné smlouvy pojištění odpovědnosti členů KVL.

Počet škod za dobu trvání pojištění nemá stoupající tendenci, ale zvyšují se požadavky na výši odškodnění. Dosud nejvyšší vyplacená škoda např. u malých zvířat činila 427 000,- Kč. V loňském roce celkový požadavek na náhrady škod již dost překročil přijaté pojistné.

V této souvislosti bude nutné v letošním roce provést výběrové řízení na pojištění pro rok 2007, jak jsem již informovala loni na sněmu. S tím souvisí pro vás důležitá nutnost nahlášení všech škod, které jste dosud nenahlásili a o kterých víte, že vznikly.

Tyto škody mi okamžitě nahlaste, abych je mohla předložit pojišťovně k vyřízení. Rovněž tak neodkládejte hlášení škod v letošním roce.

Upozorňuji vás na nepřípustnost uzavírání dohod o uznání škod s poškozenými, vaše povinnost je nahlásit škodu a podat pojišťovně vysvětlení ke vzniklé škodě. Škodní průběh bude mít vliv na výši pojistného, případně bonusy pro příští pojistné období.

Rok 2004:

Celková výše plnění
1 999 872,- Kč
Počet škod
68
Nejvyšší škoda
370 410,- Kč
  3
Nejvyšší počet škod – malá zvířata
27
Faremní zvířata
23
Koně
16

Nejčastější příčiny: oběhová selhání při vet. zákroku, komplikace po kastracích.

Celková výše neodškodněných požadavků 1 065 000,- Kč.

Nejvíce velká zvířata – koně 906 000,- příčiny infaustní stavy, nepříznivé prognózy, nedost. pitvy.

Malá zvířata – 68 000,- Kč, faremní zvířata – 91 000,- Kč

1 škoda odložená – poškozený nedoložil podklady pro odškodnění.

Škodní průběh pojistné smlouvy za rok 2004 – 48 %.

Rok 2005:

Celková výše plnění
2 258 429,- Kč
  3
Z toho:  
Koně
403 919,- Kč
Malá zvířata
625 919,- Kč
Faremní zvířata
1 099 441,- Kč
Obecná odpovědnost
129 150,- Kč

Počet škod 76

Nejvyšší požadovaná škoda 492 000,- Kč (malá zvířata)

Nejvyšší vyplacená škoda 176 428,- Kč (malá zvířata)

Celková výše plnění
2 258 429,- Kč
  3
Nejvyšší počet škod  
Faremní zvířata
35
Malá zvířata
27
Koně
13
Ostatní
1

Příčiny pojistných událostí:

Malá zvířata:

úhyny v souvislosti se sedací (oběhová selhání, předávkování) – 7, následná péče po prvním ošetření- reoperace (z důvodů profesního pochybení – 3, jiné- nesprávné diagnózy -5, úhyn po chirurgickém zákroku (pooperační komplikace komplikace) – 3, anafyl. šok po podání calcia – 1, nesprávně vypočítaná dávka léčiva –1

Faremní zvířata:

úhyn v souvislosti se sedací (předávkování, oběhová selhání) – 8, anafyl. šok při podání calcia (rychlá aplikace) 4, inhibiční látky v mléce ATB (neoznačení, zapomenutí zápisu) – 3, jiné nesprávné diagnózy – 3, odeslání březí na porážku – 2, aspirace cizího předmětu při narkóze – 2, komplikace při rekt. vyšetř. – 2, 1 – vysoká koncentrace přípravku při desinfekci (uhynutí zárodků), 1 – nesprávně vypočítaná dávka léčiva, 1 – úhyn na komplikace po chir. zákroku

Koně:

komplikace při rektálním vyšetření (protržení) – 3, anafyl. šok při podání calcia, léku – 2, aspirace cizího předmětu při narkóze -1, úhyn na komplikace po chir. zákroku – 1, úhyn v souvislosti s narkózou (oběhové selhání) – 1

Ostatní:

– vyhoření části nemovitosti od el. spotřebiče, závada na elektroinstalaci – 1

Celková výše neodškodněných požadavků: počet 21 ve výši 2 210 342,- Kč

Z toho:

Nejvíce faremní zvířata – 978 972,- Kč (8 případů) (příčiny infaustní stavy, nepříznivé prognózy, nedost. pitvy), malá zvířata – 624 975,- Kč (8 případů), koně – 606 395,- Kč (5 případů)

Škodní průběh pojistné smlouvy za rok 2005 – 56,55 %

Škodní průběh za dobu trvání smlouvy – 72,87 %

Rok 2000 – 94 % 2001 – 82 %  
  2002 – 59 % 2003 – 61 % 2004 – 48 %

Zdeňka Hanelová