Komora veterinárních lékařů České republiky

KVL ČR byla založena zákonem 381 České národní rady ze dne 11. září 1991 o Komoře veterinárních lékařů ČR, ve znění pozdějších předpisů.

Ad: Novela zákona o DPH schválená 22. 12. 2014

  Časopis Zvěrokruh 2/2015
     Z činnosti komory

Karel Daniel, Ondřej Rychlík

Nejasnosti ohledně výkladu nových sazeb daně z přidané hodnoty

Od doby schválení novely koncem prosince se Komora veterinárních lékařů opakovaně obrací na Ministerstvo fi nancí i Generální finanční ředitelství s žádostí o výkladová stanoviska či metodický návod pro jednotlivé správce daně (FÚ). A to jak přímo, tak prostřednictvím Ministerstva zemědělství. Nespokojili jsme se však s častou odpovědí – pouhou citací právních norem, a požádali jsme o názor, jakou sazbu DPH uplatňovat při různých situacích, které se ve veterinární praxi vyskytují.

Kromě opakovaných písemných žádostí se na toto téma uskutečnilo 15. ledna osobní jednání s vedením odboru nepřímých daní. Z tohoto jednání vznikl zápis, který je doposud jediným písemným materiálem v této věci. Avšak do dne poslední korektury tohoto čísla Zvěrokruhu dne 27. ledna se bohužel nepodařilo od GFŘ dostat potvrzení a autorizaci tohoto textu.

15. 1. 2015

Díky mnohé za dnešní vstřícné jednání. Snažil jsem se zaznamenat odpovědi na už dříve zaslané otázky. Původní text, který Vám byl zaslán ze sekretariátu Komory, je v příloze černě – odpovědi a stanoviska, jak vyplynuly z dnešního jednání, jsou doplněny červeně.

Mohli bychom Vás prosím požádat o autorizaci těchto odpovědí (textu červeně) – tak, abychom mohli tato výkladová stanoviska poskytnout jako vodítko a informaci členům Komory veterinárních lékařů, kteří se na nás každodenně obracejí? Případně o Vaše vlastní formulace odpovědí obratem?

S díky a pozdravem
MVDr. Karel Daniel, prezident KVL ČR

15. 1. 2015

Dobrý den,

podíváme se na to a pokusíme se to zpracovat v nějaké rozumné době. Obratem to nejsme schopni, vzhledem k množství úkolů, které musíme vyřídit a které jsou prioritními.

S pozdravem,
Ing. Blanka Mattauschová

Prosba o závazné a písemné stanovisko k daňovým případům, které se vyskytují ve veterinární praxi v návaznosti na změny legislativy v oblasti DPH.

Shrnutí:

Novelou zákona o dani z přidané hodnoty (DPH), která prošla legislativním procesem v roce 2014 a nabyla platnosti 1. 1. 2015, se některá veterinární léčiva zařadila do druhé 10% snížené sazby (příloha 3a. k zákonu o DPH).

Všeobecně:

Základní otázkou, kterou správce daně klade, je: „Jak jste postupovali doposud? Brali jste veterinární léčiva jako součást služby? Nebo jako prodávané zboží? Poskytovanou službu nelze účelově „porcovat“ za účelem snížení DPH.

Prodáváte-li zboží, je pro zařazení do 10% sazby DPH nutno splnit a) kód sazebníku a b) slovní popis (= musí se jednat o veterinární léčivo; nikoliv krmivo nebo obvazový materiál).

Poskytujete-li službu, je sazba DPH 21%, a to i pro veškerá léčiva související s poskytnutím služby. Dodávka léčiv v souvislosti s poskytnutím služby je rovněž v sazbě 21%.

Prodej zboží musí být samostatné plnění nemající žádnou souvislost s plněním služby.

Prodej zboží může být i na jednom dokladu se službou, ale v praxi je lépe je oddělit na zvláštní doklad.

Pokud uplatňujete sazbu 10% DPH na veterinární léčivo, nemůže být tento výdej léčiv součástí jakékoliv služby.

„Porada“ při výdeji léčiva není samostatné plnění, ale je tak jako v lékárně součástí prodeje = lze zachovat sazbu 10% DPH.

Otázky:

Jsme si vědomi, že zákon o DPH v § 36 v odst. 3 písm. d) stanoví, že základ daně v případě poskytnutí služby zahrnuje i materiál přímo související s poskytovanou službou.

Pokud tedy bude veterinární léčivo použito v rámci veterinárního ošetření, jde o jediný základ daně? Nebo jde o dva základy daně (1. veterinární úkon; 2. veterinární léčiva), které by nyní podléhaly různým sazbám?

Další situace nastává, pokud je veterinárním lékařem prodáváno veterinární léčivo po vyšetření zvířete a stanovení diagnózy – jedná se zde o prodej zboží? Bude v tomto případě používána snížena sazba? Navíc ve veterinární praxi dále běžně nastávají situace, kdy je např. část léčiva aplikována v rámci veterinárního úkonu a zbytek balení prodán zákazníkovi. Jak k tomu bude přistupovat správce daně? Přistoupí na rozdělení ceny a zdanění v návaznosti na takovéto rozdělení?

Poskytujete-li službu, je sazba DPH 21% a to i pro veškerá léčiva související s poskytnutím služby. Dodávka léčiv v souvislosti s poskytnutím služby je rovněž v sazbě 21%.

Pokud uplatníte sazbu 10% DPH na veterinární léčivo, nemůže být tento výdej léčiva součástí jakékoliv služby.

Modelové příklady z praxe:

Příklad č. 1:

Veterinář, plátce DPH, v minulosti diagnostikoval dlouhodobě nemocného psa, který potřebuje každý den aplikovat léčiva vázaná na recept (léčiva vázaná na recept nelze podle lékové legislativy předepsat nebo vydat bez předchozího vyšetření zvířete a stanovení diagnózy), avšak která může aplikovat i samotný majitel. Majitel si pro tyto léky každý týden chodí a veterinář mu je prodává.

V jaké sazbě DPH bude lék majiteli psa prodáván? Se sazbou DPH 10 % nebo DPH 21% ?

Častá otázka správce daně je: Co bylo cílem transakce? Přišel zákazník na vyšetření/ošetření? nebo přišel na nákup?

U prodeje veterinárního léčiva bude sazba DPH 10%. Je-li z takového nebo jiného důvodu připojena služba, bude i sazba na veterinární léčivo 21%.

Pokud pro určité zvíře i po vlastním úvodním vyšetření nadále vydáváte léčiva, stále se jedná o „souvislost s poskytnutím služby“.

Daňový úředník si pospojuje službu s prodejem pro určitého zákazníka.

Příklad č. 2:

Veterinář, plátce DPH, vyšetřuje psa – stanoví diagnózu: srdeční vadu. Psovi aplikuje léčivo vázané na recept (léčiva vázaná na recept nelze podle lékové legislativy předepsat nebo vydat bez předchozího vyšetření zvířete a stanovení diagnózy), které je tím pádem součástí jeho služby, kterou mu poskytuje.

V jaké sazbě DPH bude lék majiteli psa fakturován? V sazbě DPH 10 % nebo 21 %?

Sazba DPH 21%

Pokud použijete sazbu 10%, bude nutno zdokladovat, že v této souvislosti nebyla poskytnuta služba.

Příklad č. 3:

Veterinář, plátce DPH. Ošetřuje pacienta, psa, který utrpěl poranění – rozsáhlou tržnou ránu. K ošetření bylo použito:

Léčiva a materiál použité při ošetření

1. Dezinfekční roztok Betadine nakoupený s 10% DPH

2. Sterilní vysušovací tampony nakoupené s 21% DPH

3. Intravenózní kanyla

4. Infúzní set nakoupený s 21% DPH

5. Hartmannův infúzní roztok nakoupený s 10% DPH

6. Anestetikum nakoupené s 10% DPH

7. Injekční antibiotikum nakoupené s 10% DPH

8. Chirurgický šicí materiál nakoupený s 21% DPH

9. Lék proti bolesti nakoupený s 10% DPH

Pacient poté předán majiteli, s poučením, jak má dále pacienta ošetřovat a vydáním následujících položek:

10. Další dezinfekční roztok nakoupený s 10% DPH

11. Další balení sterilních vysušovacích tampónů nakoupené s 21% DPH

12. 50 tablet antibiotika nakoupených s 10% DPH

13. Fortifikační vitamínových rekonvalescentní past nakoupená s 15% DPH

14. Speciální granulovaná dieta pro psy po operacích nakoupená s 15% DPH

V rámci ošetření bylo použito také:

15. Sterilní operační rukavice nakoupené s 21% DPH

16. Dezinfekční roztok na nástroje nakoupený s 21% DPH

17. Buničitá vata nakoupená s 21% DPH Položky 1–14 jsou vedeny na samostatných skladových kartách.

Položky 6, 7, 9 a 12 jsou vázány na předpis (nejsou podle lékové legislativy volně prodejné bez předchozího vyšetření zvířete a stanovení diagnózy).

Položky 15–17 nejsou vedeny na samostatných skladových kartách, majiteli psa jsou účtovány paušálem ve výši 100 Kč.

Úkony veterinárního lékaře

Za úkon vyčištění a sešití rány účtuje honorář ve výši 1000 Kč.

Jak bude vypadat správně vystavená faktura z hlediska DPH?

ZVAŽOVANÉ MOŽNOSTI:

A) Úkon + položky 1–17 se sazbou DPH ve výši 21 %

Správná odpověď, pokud by položka 13. a 14. byly součástí léčby = služby

B) Úkon + položky 15–17 s DPH ve výši 21 %, ostatní položky s takovou sazbou DPH, jaká byla na vstupu

C) Úkon + položky 1–9 a 15–17 s DPH ve výši 21 %, položky 10-14 s takovou DPH, jaká byla na vstupu

D) Úkon + všechny položky, s výjimkou položek 13 a 14 s DPH ve výši 21 %; položky 13 a 14 se sazbou 15 % (jako krmivo, respektive krmivový doplněk).

Správná odpověď, pokud by položky 13. a 14. nebyly součástí léčby = služby

E) Vždy použiji tu sazbu DPH na výstupu, jako byla sazba DPH na vstupu. Vlastní úkon bude se sazbou 21 % DPH.

Co je nezbytnou součástí léčby = služby musí určit veterinární lékař (nikoliv správce daně)

Příklad č. 4 – podotázky na závěr:

Je správný výklad, že ustanovení přílohy 3a: „veterinární léčiva pro veterinární služby“ znamená pro veterinární lékaře – poskytovatele veterinárních služeb, nejen sníženou 10% sazbu DPH při nákupu léčiv u distributorů, ale rovněž sníženou 10% sazbu DPH na veterinární léčiva při poskytování těchto služeb?

NE

Jak bude přistupovat správce daně (podle jaké legislativní normy? Bude brát v úvahu návaznosti lékové legislativy?) ke klasifi kaci služby (či úkonu) veterinárního lékaře?

Opět: co je nezbytnou součástí léčby = služby musí určit veterinární lékař (nikoliv správce daně)

Když při prodeji léku veterinární lékař instruuje majitele psa o jeho aplikaci a účincích, aniž by lék sám bezprostředně zvířeti aplikoval, bude to považováno za související službu či za prostý prodej léčiva?

„Porada“ při výdeji léčiva není samostatné plnění, ale je tak jako v lékárně součástí prodeje = lze zachovat sazbu 10% DPH.

Bude tomu stejně u léčiva vázaného na předpis veterinárního lékaře i u „vyhrazeného“ (= jinak volně prodejného) léčiva?

ANO.

Tyto otázky spolu se žádostí o závazné stanovisko podáváme proto, že kvůli novele zákona o DPH a zařazení veterinárních léčiv do druhé snížené sazby došlo k praktickým problémům u veterinárních lékařů a informace, které doposud od svých správců daně dostávají, nedávají jednoznačné odpovědi.

Všeobecné informace včetně veterinární oblasti budou na webu GFŘ http://www.financnisprava.cz/ koncem ledna.

Dotazy budou KVL ČR písemně zodpovězeny příští, nejpozději následující týden.

 
Karel Daniel, Ondřej Rychlík