Komora veterinárních lékařů České republiky

KVL ČR byla založena zákonem 381 České národní rady ze dne 11. září 1991 o Komoře veterinárních lékařů ČR, ve znění pozdějších předpisů.

Akademik profesor MVDr. Jan Kolda, DrSc., a jeho brněnská škola československé veterinární morfologie

  Časopis Zvěrokruh 11/2015
     Z historie

/část první/

Čeněk Červený

Ohlédnutí v historii československého veterinářství

… Profesor MVDr. Jan Kolda, DrSc.

… Podpis profesora Koldy

 

Sto dvacáté výročí narození pana profesora Jana Koldy nám připomíná, že roků života neubývá, jak ubývá nás pamětníků a svědků doby, kdy nás uváděli do akademické obce často velmi významné osobnosti veterinární medicíny. Nejen významní a velcí korifejové vědy, ale i velcí svým duchem. Byli to lidé, kteří ovlivnili svým charismatem řadu nadšenců pro obor, především tak, že byli upřímnými rádci a podporovateli při jejich vědeckém a pedagogickém působení. Jsou to ti, co vychovali početné veterinární lékaře, řadu vynikajících odborníků a specialistů v oblastech prospěšných lidské společnosti. Jejich velikost a velkorysost se projevovala také v tom, že se nebáli dát svým svěřencům a mladším spolupracovníkům neomezený prostor k jejich tvořivé práci a dokázali je svými odbornými znalostmi, erudicí a prozíravostí usměrňovat. Jedním z takových velikánů světového jména je i náš učitel a zakladatel brněnské školy československé veterinární morfologie profesor MVDr. Jan Kolda, DrSc.

Prof. Jan Kolda (*1895–†1958 )

Zakladatel československé veterinární morfologie – pod tímto hrdým prohlášením se skrývá velká osobnost člověka, který zasvětil svůj život veterinární morfologii a vychoval celou řadu úspěšných žáků nejen u nás, ale i v zahraničí.

Jeho vliv na tento obor se uplatňoval hned od nástupu čerstvě habilitovaného docenta veterinární anatomie v roce 1928 do funkce přednosty zřízeného samostatného Anatomického ústavu Vysoké školy zvěrolékařské (VŠZv) v Brně v akademickém roce 1929/1930. Využil svých zkušeností z doby studia ve Francii na Zvěrolékařské škole v Alfortu a na pařížské Sorboně i z pedagogické, vědecké a publikační činnosti ve Francii a na Farmakologickém ústavu VŠZv v Brně. Podnikl cesty po řadě anatomických ústavů v Evropě (Vídeň, Lipsko, Hannover, Švýcarsko) a těchto zkušeností a osobních kontaktů využil ve své další práci.

Navázal písemné styky i s anatomy ruskými, polskými, chorvatskými a italskými. Vybudoval tak vhodné podmínky pro rozvoj moderních a prakticky zaměřených směrů ve veterinární morfologii. Jeho zkušeností z cest bylo využito při výstavbě nového anatomického ústavu, k němuž byl položen základní kámen v roce 1927. Do nové budovy (budova č. 34) byl ústav přestěhován z provizoria v roce 1932. Zde bylo důstojné a pevné zázemí pro realizaci Koldových plánů.

Dobu působení prof. Koldy na Anatomickém ústavu Vysoké školy zvěrolékařské, která trvala od r. 1926 do r. 1955, lze rozdělit na několik etap. První etapa od r. 1926 do r. 1928 byla asistentura u prof. Völkra, přednosty Anatomického ústavu Lékařské fakulty a zároveň přednosty Ústavu veterinární anatomie na Údolní ulici v Brně.

 

… Docent Kolda a dva jeho spolupracovníci nově zřízeného Anatomického ústavu v provizoriu na Vysoké škole zvěrolékařské v Brně v letech 1929–1931. Zleva: demonstrátor MVC. V. Řezníček, docent Kolda a demonstrátor MVC. J. Vojtěchovský

Druhá etapa proběhla v provizoriu areálu Vysoké školy zvěrolékařské od r. 1929 do r. 1932, kdy již byl budován nový ústav veterinární anatomie. Od školního roku 1929 byl již doc. Kolda pověřen vedením Anatomického ústavu na Vysoké škole zvěrolékařské v provizorních podmínkách. Spolu s ním zde působili jako jeho asistenti MVDr. František Havelka (1925–1930), MVDr. Josef Matoušek (1927–1928), MVDr. Jan František (1930–1934), MVDr. Václav Řezníček (1930–1937) a jako demonstrátor MVC. Jaroslav Vojtěchovský (1930–1932).

… Nová budova, kde profesor Kolda se spolupracovníky v roce 1932 založil a vybavil moderní Anatomický ústav Vysoké školy zvěrolékařské v Brně

 

Třetí etapou bylo období od přestěhování ústavu do nové budovy v r. 1932. To trvalo do uzavření českých vysokých škol v r. 1939. Do nového ústavu z provizoria přecházejí MVDr. Jan František (1930–1934) a MVDr. Václav Řezníček (1930–1937).

Po smrti profesora MVDr. Th eodora Dohnala v roce 1935 byl profesor Kolda v letech 1936–1939 pověřen výukou anatomie na Vysoké škole zemědělské v Brně a vychoval zde svého nástupce v oboru morfologie prof. MVDr. Ing. Antonína Píšu.

Profesor MVDr. Ing. Antonín Píša (*1908–†1989)

V roce 1926 započal studia na Vysoké škole zvěrolékařské v Brně a v zimním semestru čtvrtého ročníku začal studovat ve Vídni. Dizertaci vypracoval na Fyziologickém ústavu v Brně pod vedením profesora Tomáše Vacka.

… Profesor MVDr. Ing. Antonín Píša

 

Po promoci v roce 1931 nastoupil do funkce asistenta na Vysoké škole zemědělské v Brně na Ústav anatomie, fyziologie a zvěrolékařství u profesora MVDr. Teodora Dohnala a zároveň začal studovat na Vysoké škole zemědělské, tedy na svém působišti. Vedle svého titulu MVDr. zde získal i titul inženýra v roce 1934. Plně se věnoval fyziologii zvířat a dva roky byl na stáži v Ústavu fyziologie Lékařské fakulty německé univerzity Karlovy v Praze. Zde v roce 1936 habilitoval z oboru fyziologie. Aby získal docenturu i pro obor anatomie domácích zvířat, vypracoval pod vedením profesora Koldy habilitační práci na téma: Příspěvek k organogenezi střeva u prasete. Práci obhájil v roce 1939.

V tomto roce se stal přednostou ústavu po zemřelém profesorovi Th eodoru Dohnalovi.

V roce 1937 také zpracoval svou habilitační práci za Koldova vedení dr. Tomislav Ciliga, následovník prof. Sakaře ze Záhřebu v Chorvatsku. Připravoval se zde též na dráhu vysokoškolského pedagoga MVDr. Alfred Srnetz.

Profesor MVDr. Tomislav Ciliga (*1903–†1977)

Pocházel z Mostaru z Bosny a Hercegoviny, byl synem veterináře. Zvěrolékařství studoval z počátku v Záhřebu a čtvrtý a pátý semestr ve Francii v Alfortu.

Po promoci se vrátil do Záhřebu a v roce 1930 nastoupil zde u profesora Sakaře, přítele profesora Koldy jako jeho asistent. V roce 1937 odešel do Brna na studijní pobyt a zpracoval zde pod vedením profesora Koldy svoji habilitační práci na téma: Nervová jádra prodloužené míchy u skotu. Po získání docentury se vrátil těsně před začátkem II. světové války do Záhřebu, kde působil jako profesor anatomie. Několikrát nás navštívil v Brně. Spolupracoval s Anatomickým ústavem Veterinární fakulty v Mnichově s profesorem Dr. Hugo Grauem, spoluautorem 18. vydání světoznámé učebnice veterinární anatomie autorů Ellenberger a Baum a později i s žákem profesora Koldy profesorem MVDr. Marianem Chomiakem, přednostou Ústavu veterinární anatomie v polském Lublinu. Byl též aktivním publicistou nejen v oboru, ale i v oblasti světových dějin veterinární medicíny a zastával funkce v představenstvu organizace Světové dějiny veterinární medicíny.

 

…. Profesor MVDr. Tomislav Ciliga

MVDr. Alfred Srnetz (*1886–†1951)

Pocházel z německé menšiny z pohraniční oblasti jižní moravy a Vysokou školu zvěrolékařskou v Brně absolvoval v roce 1926. Ve třicátých letech byl asistentem na klinice chirurgie u profesora Pardubského.

… Profesor Kolda přednáší v zaplněné posluchárně Anatomického ústavu (přibližně v roce 1947)

 

Připravoval se na dráhu pedagoga na zvažované německé Vysoké škole zemědělské v Libverdě v severních Čechách. Proto spolupracoval s ústavem profesora Koldy a tvořil publikace zaměřené na topografi ckou anatomii. Byly cíleně zpracovávány i pro potřeby chirurga. Byl vynikající malíř a kreslil i obrazy do publikací svých kolegů a především do výuky chirurgie a i pro Koldovy publikace. V anatomii u profesora Koldy habilitoval a získal docenturu z anatomie v roce 1935. Jeho obrazy byly též publikovány v Koldově učebnici artrologie a myologie, tedy ve III. a IV. dílu Srovnávací anatomie z roku 1950.

Z fyziologie habilitoval v roce 1936 u profesora Tomáše Vacka. Ke zřízení školy v Libverdě však nedošlo, neboť se blížila druhá světová válka.

V ústavu působili též jako demonstrátoři a později asistenti MVDr. Ondřej Andrle (1936–1940) a MVDr. Přemysl Jeřábek (1937–1940) až do uzavření českých vysokých škol v roce 1939.

Do této doby Kolda se svými spolupracovníky zajistil dokonalou výuku veterinární anatomie. Živé a názorné přednášky bývaly doplňovány promítáním diapozitivů na novém velkém, vodou chlazeném promítacím přístroji fy Zeiss. Kolekce diapozitivů čítala kolem 800 kusů. Pitevní cvičení probíhala v dokonale vybudovaném pitevním sálu (velká pitevna). Na pitvy kladl profesor Kolda velký důraz, neboť kontakt studenta nejen svými smysly, ale i prostřednictvím pitevních nástrojů je pro chirurgii a klinickou diagnostiku velmi potřebný. K dispozici bylo rozsáhlé ossarium se sbírkou celých skeletů, skeletů částí těla i jednotlivých kostí a i pro volné studium a určování úlomků kostí při studiu ve cvičebně. Profesor Kolda vybudoval velkolepé anatomické muzeum, které obsahovalo přes tisíc exponátů. Ústav měl dokonalou vědeckou knihovnu, vybavenou cennými monografi emi z celého světa.

 

 

… Velká pitevna Anatomického ústavu Vysoké školy veterinární v Brně. Profesor Kolda (sedící) přebírá pitvu hrudníku

Kolda sepsal i první dva díly české učebnice veterinární anatomie Srovnávací anatomie zvířat domácích se zřetelem k anatomii člověka v rozsahu 914 stran a 301 obrazů. Kniha vyšla v roce 1936. Z ústavu vzešla i celá řada dalších vědeckých publikací.

Koldou tradičně podněcovaná pracovitost a vytrvalost ve výuce a ve vědecké práci přinesla své plody

Uzavřením vysokých škol byla přerušena činnost profesora Koldy jako vysokoškolského učitele. Odstěhoval se do své secesní vily v městečku Doubravník v podhůří Českomoravské vysočiny, aby zde přežil válečná léta. Období uzavření vysokých škol a druhá světová válka (1939–1945) byly pro prof. Koldu z hlediska jeho tvůrčí činnosti velmi neblahé. Neměl kontakt s velmi dobře vybaveným anatomickým ústavem (laboratoří, pitevnou, knihovnou a prostředím akademické půdy vůbec), jeho spolupracovníci se rozešli za obživou, odešli do praxe. Profesor prožíval tato léta sám, pouze v péči své staré matky Cecílie Koldové a připravoval si podklady pro další práci v ústavu, až tato mizerie skončí. Připravoval třetí a čtvrtý díl své učebnice (artrologie a myologie), učebnici anatomie a fyziologie domácích ptáků a další učební texty a výzkumné plány.

Čtvrtou etapou bychom mohli označit období od roku 1945 do propuknutí komunistického puče v roce 1948. Profesor Kolda se hned v létě 1945 vrhl s velkým vypětím sil do obnovy ústavu zničeného válkou a jako jeden z prvních zahájil výuku již v říjnu téhož roku. Započal s přípravou edice učebních textů a vytyčil výzkumné směry, které dále rozvíjel s kolektivem svých spolupracovníků a následovníků. V tomto období s prof. Koldou spolupracovali asistenti a demonstrátoři MVC. Josef Peňáz (1945–1946), MVC. Josef Růžička (1945– 1948), MVC. Čeněk Vrba (1945–1946), MVC. Otakar Zeman (1945–1948), MVC. Jan Vinš (1946–1948), MVC. Alois Frank (1946–1948), MVC. Dušan Trefný a další. V roce 1947 odešel poválečný přednosta Ústavu histologie a embryologie doc. RNDr.et MVDr. Vlastimil Vrtiš do Hradce Králové na nově zakládanou Lékařskou fakultu Univerzity Karlovy. Vedením ústavu a oboru, přednášek i cvičení byl pověřen prof. MVDr. Jan Kolda. Tuto funkci vykonával až do roku 1950, kdy byl vedením ústavu pověřen MVDr. Evžen Novotný. Další čtyři roky až do r. 1954 po reorganizaci ústavů na VŠV byl Kolda vedoucím velké katedry spojených ústavů anatomie a histologie.

Profesor Kolda si uvědomoval, že je třeba pomýšlet na výchovu budoucího nástupce. Vybral si MVC. Jana Vinše, schopného a pracovitého asistenta a podporoval jeho snahy. Svěřil mu i sepisování skript (Kolda, J., Vinš, J.: Nauka o vnitřnostech – Splanchnologia a smyslových ústrojí – anesthesiologia. Brno 1948, 233 stran.) a zapojoval ho i do výuky. Nikoho ze svých spolupracovníků bezdůvodně neprotežoval, přesto Vinš byl „jedničkou”. Přátelské vztahy v tomto pracovním kolektivu narušil únor 1948 a po něm i nástup politických represí. Ti, kteří neodpovídali představám tehdejších politických představitelů, často i fanatiků, museli ze školy odejít.

Tím začala pátá, poslední etapa působení profesora Koldy v ústavu anatomie, která trvala do roku 1955 a která byla komplikována i jeho chorobou. Choroba se vlekla od roku 1950 až do jeho smrti v roce 1958. V letech 1950 až 1954 byl často nemocen a od poloviny roku 1954 byl upoután na lůžko natrvalo. Prověrková komise komunistické strany Vysoké školy veterinární zbavila v březnu roku 1948 prof. Koldu jeho nejbližších spolupracovníků, jako byl MVC. Jan Vinš a MVC. Alois Frank, kteří byli dokonce vyloučeni ze studia na všech vysokých školách v ČSR. V ústavu se objevily po roce 1948 nové tváře, nicméně někteří z nově přijatých byli pro anatomii zapáleni, takže u mnohých Koldou tradičně podněcovaná pracovitost a vytrvalost ve výuce a ve vědecké práci přinesla své plody, jak ukazují životopisy a výčty publikací jednotlivých Koldových spolupracovníků a následovníků, úspěšných a zdatných žáků jeho školy.

Od jara roku 1948 působili na ústavu anatomie jako demonstrátoři, pomocné vědecké síly, asistenti a později jako docenti či profesoři docent MVDr. Radim Najbrt (1948–1986), profesor MVDr. Dionýz Čollák (1948–1951), profesor MVC. Peter Popesko (1948–1950), MVC. Vladimír Fidler (1949–1952), MVC. František Mládek (1948–1951), profesor MVDr. Vladimír Komárek (1950–1958), MVDr. Augustin Kubíček (1951–1956), profesor MVDr. Oldřich Štěrba (1950–1965 a 1993–1998), profesor MVDr. Jiří Kaman (1950–1970), MVDr. Karel Bednář (1952–1955 a 1962–1986), profesor MVDr. Arnošt Hampl (1952– 1960) a profesor MVDr. Čeněk Červený (1953–1998 a dosud). Byli to i kolegové z Ústavu histologie a embryologie, docent MVDr. Rudolf Böhm, CSc., docent MVDr. Jaroslav Holman, CSc., profesor MVDr. Rudolf Hrabák, CSc., MVDr. Adolf Hloušek, CSc., MVDr. Věra Gaždová a profesor MVDr. Ivan Těšík, DrSc. Byli to též dizertanti, kteří zde zpracovávali své dizertační práce. Řada z těchto kolegů pracovala na Anatomickém ústavu a Ústavu histologie a embryologie již v době, kdy prof. Kolda pro svou nevyléčitelnou chorobu pobýval v ústavu jen sporadicky. Duch jeho pracovního stylu a charismatu co by morfologa – vědce, pedagoga, organizátora a inspirátora pracovních cílů na většinu z nás vždy působil tak, že jsme se věnovali svému oboru s entuziasmem a plným nasazením.

Jaká byla kurikula těch neuspěšnějších působících ve vědecké a pedagogické činnosti ve veterinární medicíně, zde uvedeme postupně v časové chronologii.

Celá řada ze zde vyjmenovaných působila jako úspěšní vědečtí pracovníci a pedagogové, veterinární anatomové či histologové. Někteří se uplatnili i v řadě dalších oborů biologických věd. Byl to na příklad profesor MVDr. Dyonýz Čolák, CSc. (1926–2005), profesor veterinární chirurgie v Košicích a později vedoucí katedry anatomie, histologie a fyziologie hospodářských zvířat v létech 1972 až 1988 na Agronomické fakultě v Českých Budějovicích. Dále to byl profeor MVDr.Rurdolf Škarda, CSc., který se po jednoročním působení ve funkci asistenta na anatomii u profesora Koldy stal asistentem a nakonec přednostou Ústavu patologické morfologie v Košicích.

… Docent MVDr. Radim Najbrt, CSc.

 

Docent MVDr. Radim Najbrt, CSc. (*1921–†1996)

Začal studovat v roce 1945 na Vysoké škole veterinární v Brně a od roku 1948 působil na ústavu profesora Koldy, který ho pověřil výzkumem struktury kůže. Stal se asistentem a byl zapojen i do výuky. V roce 1951 se stal vědeckým aspirantem pro získání titulu kandidáta věd. Spolu s asistentem MVDr. Augustýnem Kubíčkem zajišťovali přednášky za nemocného profesora Koldu. V roce 1954 získal titul kandidáta věd a od roku 1956 zastupoval profesora Koldu i ve vedení ústavu. Po Koldově smrti v roce 1958 se stal přednostou anatomického ústavu a tuto funkci vykonával do roku 1966. Docentem se stal v roce 1959. Záhy po svém nástupu do funkce přednosty ústavu zorganizoval autorský tým pro přípravu učebnice veterinární anatomie. Tento tým pod vedením MVDr. Radima Najbrta se skládal z učitelů ústavu. Byli to MVDr. Karel Bednář, MVDr. Čeněk Červený, MVDr. Jiří Kaman, MVDr. Emil Mikyska, MVDr. Oldřich Štarha a MVDr. Oldřich Štěrba.

Poslední jmenovaný záhy odešel z Koldova ústavu jako pracovník do výzkumu v Ústavu pro výzkum obratlovců ČSAV v Brně, takže v tomto týmu působil pouze krátce. Kolektiv si vytyčil úkol zpracovat učební látku obecných poznatků ze systematické i topografi cké anatomie na modelu skotu, což bylo v pojetí výuky málo obvyklé. Srovnávací poznatky a anatomie ostatních domácích savců byly zařazené do učebnice jen okrajově. Byl to úkol velmi náročný a jeho realizace zúčasněnými spoluautory ve spolupráci s výtvarnicí Naděždou Slezákovou na obrazovém materiálu trvala téměř celé čtvrtstoletí. Vzniklo dílo vybavené originálními obrazy, první česká kompletní učebnice veterinární anatomie domácích savců u nás. Knihu užívají studenti dodnes. Kniha byla oceněna komisí Akademie výtvarných umění a Vysoké školy umělecko-průmyslové jako nejlepší kniha roku po stránce výtvarné a byla oceněna též cenou Literárního fondu. V oblasti vědy se zabýval studiem struktury kůže, topografi e břišních orgánů u koně a prasete a studiem vemene skotu a krevních a mízních cév.

Profesor MVDr. Peter Popesko, DrSc. (*1925–†1993)

Zahájil studium na Vysoké škole veterinární v Brně v roce 1946. V průběhu studia ho upoutala anatomie a neméně osobnost představitele tohoto oboru profesora MVDr. Jana Koldy, který byl znám mimořádnou schopností vybírat si velmi schopné spolupracovníky i z řad studentů. Ve studentovi Popeskovi vytušil jeho opravdový zájem o obor a v roce 1948 byl Popesko Koldou přijat na ústav, zpočátku jako demonstrátor a záhy ještě jako student do funkce asistenta. Postupně se stal i významným spolupracovníkem především při úpravách a tvorbě rukopisu a obrazového vybavení třetího a čtvrtého dílu Koldova projektu učebnice srovnávací anatomie zvířat domácích. Dokonce mu Kolda svěřil i zpracování samostatné kapitoly artrologie domácích ptáků. U profesora Koldy též zpracoval svoji dizertaci na téma: Topografi e břišních orgánů u koně a skotu. V tu dobu se profesor Kolda zaměřil právě na topografi ckou anatomii domácích zvířat a laboratorních zvířat.

 

… Profesor MVDr. Peter Popesko, DrSc.

MVC. Popesko se též velmi intenzivně zabýval studiem topografické anatomie a její aplikací v klinické diagnostice a výuce klinických oborů. Z toho důvodu také před promocí krátkou dobu působil jako asistent na interní klinice na Vysoké škole veterinární v Brně. V roce 1951 po obhájení dizertace byla již zřízena na Slovensku v Košicích Vysoká škola veterinární. Záhy po promoci byl Popesko povolán do Košic, aby zde budoval ústav pro obor veterinární anatomie. Zde započal budovat svěřený obor, zařízení ústavu, učební pomůcky a anatomické sbírky preparátů.

většinu obrazů připravil, po stránce odborné zpracoval a nakreslil podle vlastních preparátů sám autor Popesko

Ve výuce preferoval praktická cvičení a pitvy. Podle vzoru svého učitele upřednostňoval topografi ckou anatomii. Hned na počátku svého působení v Košicích si vytkl za cíl vytvořit atlasy topografi cké anatomie hospodářských a domácích zvířat. Na tomto zaměru započal podle Koldova vzoru intenzivně pracovat. Zpočátku pod jeho patronací a s jeho podporou tento záměr realizoval. Předností těchto publikací je široká paleta topografi cko-anatomických obrazů stavby těla celé řady druhů zvířat. Jsou to kůň, skot, ovce, koza, prase, pes, kočka a králík. Trojdílný atlas vyšel poprvé v letech 1958–1968. Do současnosti tato světoznámá publikace vyšla v 28 vydáních v celkovém rekordním počtu kolem 250 000 výtisků, neboť atlas byl přeložen a vyšel kromě slovenštiny ještě v dvanácti dalších jazycích (v angličtině, němčině, polštině, francouzštině, ruštině, španělštině, italštině, holandštině, bulharštině, srbochorvatštině, maďarštině a portugalštině). Nutno zdůraznit, že většinu obrazů připravil, po stránce odborné zpracoval a nakreslil podle vlastních preparátů sám autor Popesko. Je to jedna z nejúspěšnějších anatomických publikací ve světové veterinární medicíně své doby a je známá a využívaná mezi studenty veterinární medicíny i veterináři na celém světě. Tento atlas byl oceněn ve Francii v Nice hlavní cenou, tzv. Stříbrným orlem. Podobně úspěšný vydal Popesko se spolupracovníky Atlas anatomie malých laboratorních zvířat a ještě řadu dalších zajímavých originálních publikací, včetně anatomické nomenklatury Nomina anatomica veterinaria. Svou úspěšnou činností ve funkci vysokoškolského učitele vyšel jako nejúspěšnější žák Koldovy brněnské školy československé veterinární morfologie a stal se zakladatelem Slovenské veterinární anatomie.

…. Profesor MVDr. Vladimír Komárek, DrSc.

 

Profesor MVDr. Vladimír Komárek, DrSc. (*1929–†2013)

Nastoupil na Vysokou školu veterinární v roce 1948. V roce 1949 začal pracovat na anatomickém ústavu jako volontér a demonstrátor a v roce 1950 se ještě jako student stal asistentem. Pan profesor Kolda ho před tím nejprve vyzkoušel, jak umí kreslit anatomické obrázky podle předložených preparátů. Vladimír Komárek se předvedl úspěšně. Zadal mu další úkoly ve spolupráci a to na III. a IV. dílu Srovnávací anatomie – artrologia a myologia a na přípravě rukopisu monografie Tělověda psa. Studium na Vysoké škole veterinární v Brně ukončil v roce 1953. S profesorem Koldou navázal velmi přátelské vztahy a zvláště v době jeho onemocnění, když přebýval již natrvalo ve své vile v Doubravníku, s ním spolupracoval na dokončení společné unikátní publikace: Anatomie a fyziologie domácích ptáků (1958). Zde také v roce 1958 v listopadu při pravidelné návštěvě v Doubravníku byl nucen konstatovat a vzít na vědomí Koldovo úmrtí.

V letech 1950–1959 se odborný asistent MVDr. Vladimír Komárek podílel na výuce anatomie na Vysoké škole veterinární v Brně a zároveň na Vysoké škole zemědělské v Brně, kde garantoval výuku studentů na Zootechnické fakultě. V roce 1958 se přihlásil na inzerát Vysoké školy zemědělské v Praze, kde se uvolnilo místo přednosty Ústavu zvěrolékařských disciplín po profesorovi MVDr. Stanislavu Knorovi (*1886–†1962). V roce 1959 obhájil dizertaci kandidáta věd, v roce 1960 se habilitoval na docenta a nastoupil jako přednosta katedry veterinárních disciplín na Vysoké škole zemědělské v Praze-Suchdole. V roce 1968 zde byl ustanoven profesorem morfologie hospodářských zvířat a v roce 1969 obhájil doktorskou dizertaci k titulu DrSc. Záhy byl však za příliš aktivní účast na pražském jaru v roce 1968 zbaven funkce přednosty katedry a byl převeden na nepedagogickou činnost, a navíc byl převeden jako zaměstnanec do Ústředí veterinárních asanačních ústavů. V roce 1982 se mu podařilo získat zaměstnání v Ústavu experimentální veterinární medicíny v Košicích, kde působil jako samostatný vědecký pracovník. V roce 1990 se vrátil zpět na Vysokou školu zemědělskou v Praze a zde působil jako profesor do roku 1997. Při všech těchto peripetiích během svého působení v oboru veterinárního morfologa neustal ve vědecké a publikační aktivitě. Věnoval se nadále anatomii domácích ptáků, nakreslil a vydal se spolupracovníky třídílný atlas anatomie hospodářských ptáků, publikoval v oblasti anatomie volně žijících savců a vydal řadu zajímavých publikací v celkovém počtu kolem 250. Ve své pracovní angažovanosti byl ovlivněn velmi výrazně profesorem Koldou.

Pokračování v příštím čísle