Komora veterinárních lékařů České republiky

KVL ČR byla založena zákonem 381 České národní rady ze dne 11. září 1991 o Komoře veterinárních lékařů ČR, ve znění pozdějších předpisů.

Atomový zákon a my

  Časopis Zvěrokruh 9/2016
     Pro praxi

Zuzana Pašková

Co přinese nový atomový zákon pro veterinární praxi?

Dne 1. 1. 2017 vstoupí v platnost nový atomový zákon (zákon č. 263/2016 Sb.). Nový zákon nahradí v současné době platný zákon č. 18/1997 Sb., o mírovém využívání jaderné energie a ionizujícího záření.

Nový atomový zákon formálně i obsahově zkvalitňuje dosavadní právní úpravu v této oblasti a přináší řadu nových prvků. Nová právní úprava současně transponuje nové směrnice Euratomu a doporučení Mezinárodní agentury pro atomovou energii.

 

Při využívání zdrojů ionizujícího záření ve veterinární medicíně (nejčastěji používání rentgenových přístrojů) se situace pro provozovatele těchto zdrojů zjednoduší. Pro používání veterinárních rentgenových přístrojů bude třeba získat tzv. registraci Státním úřadem pro jadernou bezpečnost (SÚJB). Proces získání registrace je výrazně jednodušší než dosud nutnost získat povolení SÚJB. Formulář pro registraci bude uveden v příloze vyhlášky o radiační ochraně, jejíž platnost se předpokládá také od 1. 1. 2017. Současně budou v příloze vyhlášky o radiační ochraně uvedeny postupy pro zajištění radiační ochrany u registranta, tedy pravidla, která bude nutné v praxi dodržovat.

Povinnost zajistit bezpečnost zdrojů ionizujícího záření zůstává i nadále na jeho uživateli a v praxi to znamená zajistit provádění zkoušek zdroje ionizujícího záření (rentgenového přístroje) – tj. přejímací zkoušky, zkoušky dlouhodobé stability a zkoušky provozní stálosti ve stejných intervalech.

osobu bude muset zajistit každý uživatel veterinárního rentgenového zařízení

Držitel registrace, tzv. registrant je povinen ustanovit osobu zajišťující radiační ochranu registranta, což je "ekvivalent" dohlížející osoby, kterou je nutné mít podle současně platné legislativy. Tuto osobu bude muset zajistit každý uživatel veterinárního rentgenového zařízení na svém pracovišti, funkci může vykonávat veterinární lékař, technik nebo jiná osoba, která je na pracovišti přítomna. Tuto povinnost již nebude možné řešit externími pracovníky na smlouvu. Osoba zajišťující radiační ochranu registranta k výkonu své funkce musí absolvovat základní kurz radiační ochrany a poté každých pět let tzv. opakovací kurz radiační ochrany v rozsahu jednoho dne. Tyto osoby (zajišťující radiační ochranu registranta) jsou povinny do jednoho roku ode dne nabytí účinnosti nového atomového zákona splnit požadavek na absolvování základního kurzu radiační ochrany, pokud na pracovišti není přítomna dohlížející osoba (s platným oprávněním zvláštní odborné způsobilosti).

Platnost stávajících povolení k používání rentgenových přístrojů ve veterinární praxi je nejvýše pět let od nabytí účinnosti nového atomového zákona, poté uživatel požádá o registraci SÚJB.

 
Zuzana Pašková, M. G. P., spol. s r. o.,
Kvítková 1575, 760 01 Zlín