Komora veterinárních lékařů České republiky

KVL ČR byla založena zákonem 381 České národní rady ze dne 11. září 1991 o Komoře veterinárních lékařů ČR, ve znění pozdějších předpisů.

Basilejské ozvěny

  Z ČINNOSTI KOMORY

MVDr. Lubica Nečasová

Zpráva ze shromáždění FVE

… zastupitelé téměř 200 000 veterinárních lékařů z 38 evropských zemí na basilejském všeobecném shromáždění

 

Jako nováček v představenstvu jsem se poprvé zúčastnila shromáždění Evropské veterinární federace a Unie praktických veterinárních lékařů, které se konalo v Basileji.

Třídenní program byl pestrý, z projednávaných témat mě nejvíc zaujala problematika související s tzv. welfare zvířat.

Kastrace selat bez celkové anestezie anebo pooperační analgezie byla označena za výkon, který je neslučitelný s welfare zvířat a etikou našeho povolání. Bylo zdůrazněno, že s kastrací selat bez anestezie a/anebo pooperační analgezie nesouhlasí jak reprezentace veterinárních lékařů, tak zástupci chovatelů prasat a velkých potravinářských řetězců. Například síť restaurací McDonalds už používá výhradně maso z nekastrovaných prasat.

Další pracovní skupina monitoruje obchod se štěňaty. Ve zprávě bylo nepřímo (ale jasně) konstatováno, že největším problémem v této oblasti jsou státy bývalého východního bloku. Štěňata jsou transportována často v nevyhovujících podmínkách a ve velkých počtech. Zlepšila se situace ohledně identifi kace převážených štěňat.

síť restaurací McDonalds už používá výhradně maso z nekastrovaných prasat

Byla zmíněna i košer porážka zvířat. V této oblasti zatím dochází pouze ke sběru dat ohledně personálu, který tyto porážky vykonává, a ohledně velikosti a dynamiky trhu, na který je maso z košer porážek dodáváno.

Norská Veterinární asociace podala návrh na změnu poskytování překladatelských služeb na shromážděních FVE. Cena za zabezpečení tlumočení je tak vysoká, že menší asociace si nemohou dovolit pořádat shromáždění. Na valné hromadě ve Stockholmu na jaře 2009 tvořily náklady na tlumočení až dvě třetiny celkového rozpočtu (téměř 20 000 eur). Proto bylo navrženo, aby za ofi ciální jazyk byla prohlášena angličtina, případně aby tlumočení do francouzštiny a němčiny bylo zajišťováno pouze na schůzích pořádaných Bruselu. Pokud budou některé delegace trvat na tlumočení, zajistí si ho na vlastní náklady.

Když jsem se rozhlédla po sále, sluchátka měla asi 1 účastníku. Nejvíc na zachování tlumočení trvala delegace Francouzů a frankofonní část belgické delegace. Naopak většině účastníků z bývalého východního bloku nedělá angličtina problém.

V sobotu 12. června vystoupil Dr. Phillipe Craig se zajímavou přednáškou o echinokokóze.

 

… Basilej je zajímavá i mimo kongresové haly. Ať už je to místní architektura nebo projevy švýcarského vlastenectví. Škoda jen, že toho času je tak málo

Na území kontinentální Evropy je echinokokóza vázaná na travnaté oblasti s výskytem dvou druhů hlodavců – hraboše polního a hryzce vodního. Ti tvoří významnou součást jídelníčku lišek. 1–50 % evropských lišek je infi – kováno echinokokózou. U zmíněných dvou druhů hlodavců je výskyt 1–5 %. Šíření této parazitózy je v Evropě monitorováno od roku 2000. Významný je výskyt u městských populací lišek – v Curychu bylo infi kováno až 44 % pitvaných lišek. V jižním Německu se výskyt echinokokózy u lišek pohybuje v rozmezí 30–50 %, ve střední Francii 50 %. V důsledku plošné vakcinace proti vzteklině došlo k posílení populace lišek. Na druhou stranu v některých oblastech ubývá hlodavců kvůli změně biotopu a trávení farmáři. U lidí se za rizikové faktory z hlediska výskytu echinokokózy považuje chov psů (a koček) – z 200 diagnostikovaných pacientů mělo psaanebo kočku 70,5 %. Dále jsou rizikovými faktory: povolání farmář, práce na zahradě anebo v lese, myslivost.

Když jde o zdraví pacienta, musí se i zubatá postavit do fronty

 

Pro diagnostiku u psů se využívá několik způsobu:

– pitva
– purgace
– ELISA
– PCR

Autor studoval výskyt echinokokózy u lidí v Číně a v Tibetu. V některých komunitách byla zjištěna prevalence až 15 %. Jednalo se o druhy E. granulosus a E. multilocularis.

Za nejdůležitější symptomy jsou považovány postupná ztráta zraku, těžkopádná chůze, léze v mozku. K úmrtí dochází u více než 95 % neléčených případů do deseti let od stanovení diagnózy. Inkubační doba u lidí je 5–15 let, více než 98 % primárních lézí je v tkáni jater. Nejběžnějším způsobem léčby je resekce jater. Používá se i albendazol, ale ten má pouze statický efekt.

Echinokokóza se vyskytuje pou ze na severní hemisféře.

Na území Velké Británie zatím nebyl zaznamenán výskyt, ale riziko zavlečení stoupá s velkým počtem přepravovaných zvířat. Psům cestujícím do Velké Británie musí být 24–48 hodin před příjezdem podáno antihelmintikum s účinnou látkou praziquantel.

Příkladem introdukce echinokokózy na ostrov je Japonsko, kde byly na jeden z menších ostrovů vysazeny lišky z Ruska za účelem boje proti hlodavcům. Po několika letech byl zaznamenán první výskyt echinokokózy u lidí.

 
MVDr. Lubica Nečasová