Komora veterinárních lékařů České republiky

KVL ČR byla založena zákonem 381 České národní rady ze dne 11. září 1991 o Komoře veterinárních lékařů ČR, ve znění pozdějších předpisů.

Bez příslušných vyšetření jen eutanazii

  SOUDNIČKA

… doufal jsem, že bude alespoň moci dožít tak jak je, ale veterinář chtěl zvíře za každou cenu usmrtit …

Stěžuji si na MVDr. Petra Diktátora, z veterinárního pracoviště, který namísto veterinárního ošetření dne 7. 3. provedl usmrcení mého zvířete.

Přišel jsem na uvedené pracoviště kvůli plánovanému drobnému operativnímu zákroku, odstranění malé podkožní cysty na hrudníku, asi 1 x 1 cm a svěřil zvíře zdejším zaměstnancům. Zvířeti byla podána narkóza, ale uvedený veterinář místo toho, aby provedl zákrok, nechal zvíře odnést na vyšetření ultrazvukem. Zřejmě tomu asi ani on, ani jeho kolegyně veterinářka, která vyšetření ultrazvukem prováděla, nerozuměli, protože jsem byl jimi mylně informován, že moje kočka je v pokročilém stadiu zhoubného nádoru s tím, že je potřeba provést utracení trpícího zvířete, dokud je v narkóze. Moje zvíře ale žádné potíže nemělo. Možná bylo vyděšené z cizího prostředí, ale bylo krásné a vitální. U zvířete byla ultrazvukem určena diagnóza karcinom mléčné žlázy s metastázami do břišní dutiny, zejména do močového měchýře. Nález byl označen jako neoperovatelný a veterinář odmítl i objednané odstranění podkožní cysty s tím, že by se jednalo o zbytečné zatěžování zvířete pooperačním stresem. Doufal jsem, že bude alespoň moci dožít tak, jak je, ale veterinář chtěl zvíře za každou cenu usmrtit. Zkoušel jsem vyjednat nějaké jiné potvrzení diagnózy, ale vše bylo uvedeným veterinářem odmítnuto a zvíře bylo usmrceno. Takže kočka, která na mě doma čekávala, až přijdu z práce, byla během dvaceti minut pobytu u veterináře mrtvá. Nemám žádnou písemnou zprávu o zdravotním stavu zvířete před eutanázií. Protože jsem nechtěl přijít o zvíře, které se mnou žilo řadu let, chtěl jsem provést odstranění podkožního nálezu okamžitě, jakmile jsem jej zjistil. Uvedený veterinář byl v tomto zařízení možná jenom na nějaké praxi a chtěl si vyzkoušet i eutanazii. Zlý úmysl, když nechtěl nechat zvíře naživu, jsem nepředpokládal. Dostal jsem radu, nikoliv však od uvedeného veterináře, abych nechal provést pitvu zvířete, a tak jsem objevil důkaz, že k usmrcení nebyl žádný důvod. Otevření břišní dutiny, tak jak je uvedeno v pitevním protokolu, jsem provedl já, ale pitvu i protokol provedli na certifikovaném pracovišti. Patologickoanatomické vyšetření potvrzené veterinárním ústavem přikládám.

 

Kočka dodána utracená s otevřenou dutinou břišní dne 10. 3. Výživný stav velmi dobrý, na ventrální ploše hrudníku a břicha vyholené široké operační pole a v něm od pupku až do mezinoží chirurgická řezná rána otevírající břišní dutinu v mediální linii. V podkoží asi 2 cm před druhým levým strukem jemně cystózní tumor vycházející z mléčné žlázy.

Tlama, průdušnice a jícen průchodné, v dutině hrudní asi 3 ml krvavě zbarveného transudátu, plíce překrvené s výraznou pravostrannou hypostází a difúzním ložiskovým emfyzémem, plicní parenchym bez zánětlivých změn, v bronších krvavý hlen, v osrdečníku malé množství krvavého transudátu, srdce v systole, srdeční dutiny naplněny sraženou krvi.

Bránice celistvá, „hyperemie a mírná tuková degenerace jater, hyperemický tumor sleziny, ledviny ztučnělé se známkami degenerace v kůře, pouzdro ledvin lehce slupitelné, ledvinný parenchym žlutohnědé barvy, močový měchýř bez obsahu a změn na sliznici, mírná cystózní degenerace vaječníků, ve ventrální stěně bifurkace dělohy tumor velikosti kaštanu vazivového vzhledu a šedobíIé barvy, děložní lumen průchodné, žaludek spastický s malým množstvím šedobíIého hlenu na sliznici, střeva tonická a mírně překrvená bez zánětlivých změn, v tlustém střevě a konečníku mazlavý šedozelený trus, omentum ztučnělé, mezenteriální mízní uzliny nezvětšené. Mozek bez makroskopických změn. Histologie: 1x podkoží: lobulární cystózní hyperplazie mléčné žlázy – benigní změna mléčné žlázy. 1x děloha: leiomyom děložní stěny – benigní nádor.

Závěr: Laboratorním vyšetřením byla zjištěna hyperplazie mléčné žlázy a leiomyom dělohy.

Vzhledem k pitevnímu nálezu žádám o řádné vyšetření mé stížnosti

MUDr. David Přesvědčený

ODMÍTL PLATIT ZA NAVRHOVANÁ VYŠETŘENÍ

Vážená revizní komise, reaguji na stížnost na mou osobu. MUDr. Přesvědčený se dostavil na naše pracoviště 27. 2. Vyslovil přání odstranit své kočce útvar na spodní straně hrudníku. Vysvětlil jsem mu, že se s největší pravděpodobností jedná o tumor kraniálního mléčného oddílu mléčné žlázy. Nikdy jsem to nenazýval cystou, neboť nevykazoval příznaky fluktuace. Útvar byl naopak tuhý, nepohyblivý, přisedlý, velikosti lískového ořechu. Dále jsem sdělil nepříznivou prognózu z důvodů velmi časté malignity těchto nádorů. I přes své vzdělání odmítl MUDr. Přesvědčený předoperační vyšetření zahrnující RTG dutiny hrudní, sonografické vyšetření dutiny břišní, hematologické a biochemické vyšetření krve. Vzhledem k tomu, že klinické vyšetření neodhalilo žádné abnormality, objednal jsem kočku MUDr. Přesvědčeného na operaci v termínu 7. 3., kdy jsem při holení zvířete v narkóze vypalpoval v hypogastriu tuhý, málo pohyblivý útvar velikosti švestky. Požádal jsem tedy moji kolegyni, která se věnuje sonografii dutiny břišní devět let, o sonografické vyšetření tohoto útvaru. Sonografické vyšetření odhalilo heterogenní masu v hypogastriu velikosti 3 x 4 cm a bylo vysloveno podezření na tumor pravděpodobně související s močovým měchýřem nebo krčkem dělohy. Byla vyslovena suspektní diagnóza karcinom mléčné žlázy s metastází do dutiny břišní. Sonografické vyšetření probíhalo před MUDr. Přesvědčeným s podrobným komentářem kolegyně. Vzhledem k suspektní diagnóze, rychlosti růstu tumoru v dutině břišní (při první návštěvě nebyl vypalpován) a věku zvířete, jsem doporučil zvíře z narkózy již neprobouzet a provést eutanazii.

MUDr. Přesvědčený diagnózu nezpochybnil a po 15 minutách přesvědčování se pro eutanazii rozhodl.

Vzhledem ke vzdělání MUDr. Přesvědčeného opravdu nechápu vzniklé nedorozumění.

MVDr. Petr Diktátor

NEJEDNAL ETICKY

Revizní komise Komory veterinárních lékařů České republiky projednala stížnost a učinila závěr. Ve stížnosti stěžovatel vyjadřuje nespokojenost s neprofesionálním a neodborným postupem MVDr. Petra Diktátora. Disciplinárně obviněný MVDr. Petr Diktátor objednal pacienta na operaci na den 7. 3. Po předchozí diskusi se stěžovatelem, který odmítl disciplinárně obviněným nabízené předoperační vyšetření. MVDr. Petr Diktátor při holení pacienta vypalpoval v hypogastriu tuhý, málo pohyblivý útvar velikosti švestky. Požádal kolegyni, aby provedla sonografické vyšetření tohoto útvaru. Na základě tohoto vyšetření pak disciplinárně obviněný vyslovil suspektní diagnózu karcinom mléčné žlázy s metastází do dutiny břišní a sdělil stěžovateli nepříznivou prognózu jen na základě předpokladu velmi časté malignity těchto nádorů. Vzhledem k předpokládané rychlosti růstu tumoru a věku pacienta také doporučil eutanazii pacienta. Tu pak po přesvědčení majitele také provedl. Následnou pitvou pacienta provedenou dne 10. 3. byla zjištěna hyperplazie mléčné žlázy a leiomyom mléčné žlázy.

 

Na základě shora uvedených skutečností a po dosud provedeném dokazování dospěla RK k závěru, že MVDr. Petr Diktátor vyslovil nepříznivou prognózu, aniž by ji měl u tohoto pacienta seriozně podloženou podrobnějším vyšetřením a opíral vyslovenou prognózu jen o statistické údaje o četnosti maligních tumorů mléčné žlázy u koček. Ze strany disciplinárně obviněného tak mohlo dojít k porušení ust. § 6 odst. 2 zákona č. 381/1991 Sb., o Komoře veterinárních lékařů České republiky, a proto předseda RK KVL ČR předložil žalobu na jmenovaného čestné radě KVL ČR.

PROSADIL JSEM SI SVÉ

Vážená čestná rado, zásadně nesouhlasím se závěry revizní komise a uvádím následující:

1) MUDr. Přesvědčený z finančních důvodů odmítl předoperační vyšetření se slovy: „Dáme kočce šanci.“

2) Po objevení masy v dutině břišní a jejím sonografickém vyšetření jsme s MUDr. Přesvědčeným probírali tyto možnosti:

a) Probatorní laparotomie s možným odstraněním útvaru v dutině břišní nebo odebráním jeho části k histologickému vyšetření, pokud by byl útvar neoperabilní. Samozřejmě se současným odstraněním útvaru na mléčné žláze opět s histologickým vyšetřením. Tuto možnost MUDr. Přesvědčený z finančních důvodů odmítl.

b) Stav neřešit a zvíře nechat dožít.

c) Návrh MUDr. Přesvědčeného, jednoduše odstranit útvar na mléčné žláze a útvar v dutině břišní neřešit, jsem odmítl.

d) Poslední možností, kterou jsem navrhl, byla eutanazie, pro niž se MUDr. Přesvědčený po patnácti minutách rozhodl.

3) Z dopisu MUDr. Přesvědčeného vyplývá, že pitva byla provedena jeho osobou třináct dnů po provedeni eutanazie. Proto se domnívám, že výsledky jeho pitvy mohou být velmi nepřesné a nepoužitelné pro objektivní zhodnocení.

NEVINEN: PODEZŘENÍ JAKO DŮVOD K EUTANAZII STAČÍ

Čestná rada Komory veterinárních lékařů České republiky jako orgán příslušný rozhodla ve svém řízení takto: Disciplinárně obviněný MVDr. Petr Diktátor je v plném rozsahu zproštěn obvinění pro porušení povinnosti stanovené v ust. § 6 odst. 2 zákona č. 381/1991 Sb., o Komoře veterinárních lékařů České republiky.

Odůvodnění:

Ačkoliv bylo zjištěno, že pitva skutečně proběhla 10. 3. a ne 20. 3., a z pitevního protokolu doručeného 20. 3. vyplývá, že byla potvrzena hyperplazie mléčné žlázy a leiomyom mléčné žlázy, nemá čestná rada za dostatečně prokázané, že v daném případě došlo k porušení ust. § 6 odst. 2 zákona č. 381/1991 Sb., o Komoře veterinárních lékařů České republiky, neboť majitel pacienta odmítl předoperační vyšetření pro zjištění masy v dutině břišní. Disciplinárně obviněný taktéž probral možnosti dalšího postupu a majitel se po zhodnocení těchto možností sám rozhodl pro provedení eutanazie zvířete.

 
Upravil MVDr. Petr Matušina