Komora veterinárních lékařů České republiky

KVL ČR byla založena zákonem 381 České národní rady ze dne 11. září 1991 o Komoře veterinárních lékařů ČR, ve znění pozdějších předpisů.

Bruselské postřehy

  Z činnosti komory

Daniel Rexa

Zpráva z workshopu k minimálním požavkům na vzdělávání veterinárních lékařů

… cest do Bruselu není nikdy dost a věcí, které je třeba ještě řešit je celá řada

 

Po zhruba pětileté účinnosti směrnice 2005/36 o uznávání odborných kvalifi kací dochází k její revizi a evaluaci. Směrnice upravuje pravidla, podle nichž členský stát, který podmiňuje přístup k regulovanému povolání a jeho výkon na svém území získáním určité odborné kvalifi kace, uznává pro přístup k tomuto povolání a jeho výkon odborné kvalifikace nabyté v jednom nebo více jiných členských státech, které jejich držitele opravňují vykonávat v tomto členském státě stejné povolání.

Problematika vzájemného uznávání odborných kvalifikací pro účely výkonu povolání, se v České republice týká asi 430 povolání a odborných činností, u nichž jsou právním předpisem upraveny podmínky přístupu k těmto povoláním a odborným činnostem a podmínky jejich výkonu. Jedná se o tzv. regulovaná povolání a regulované odborné činnosti.

uznávání odborných kvalifi kací pro účely výkonu povolání se v České republice týká asi 430 povolání

Povolání veterinárního lékaře patří do skupiny takzvaných sektorových povolání u nichž dochází k tzv. automatickému uznávání kvalifi kace. Automatické uznávání spočívá v tom, že každý členský stát uznává doklady o dosažené kvalifi kaci zajišťující přístup k vymezeným regulovaným činnostem (veterinární lékař, farmaceut, architekt apod.) za předpokladu, že studiem získaná kvalifi kace splňuje stanovené minimální požadavky na odbornou přípravu, a za účelem přístupu k odborným činnostem a jejich výkonu přiznává těmto dokladům na svém území stejné účinky, jaké mají doklady o dosažené kvalifi kaci, které sám vydává.

Současnou nevýhodou automatického uznávání je trvající nedůvěra mezi členskými státy ohledně jejich minimálních požadavků na odbornou přípravu v jednotlivých sektorových povoláních. Z tohoto důvodu byla svolána pracovní setkání pro jednotlivá sektorová povolání, kde byly diskutovány názory a problémy členských států. Za KVL ČR byly k danému tématu zpracovány odpovědi na tyto otázky komise:

– Vysvětlete, jak jsou dodržovány minimální požadavky na odbornou přípravu stanovené směrnicí vzdělávacími institucemi v jednotlivých členských státech.

– Poraďte, jak by mohla být zvýšena transparentnost jednotlivých vzdělávacích programů, tak aby zvýšily důvěru ostatních členských zemí.

– Okomentujte, jak by mohly vypadat případné úpravy ve stávajícím systému minimálních požadavků na odbornou přípravu podle směrnice na základě speciálního balíčku otázek pro každé sektorové povolání.

V odpovědích byl kladen důraz zejména na úpravu seznamu základních kompetencí a dovedností čerstvého absolventa tzv. day one skills, který byl připravován v rámci různých jednání Federace veterinárních lékařů Evropy (FVE).

 
Brusel 18. dubna 2011
Daniel Rexa