Komora veterinárních lékařů České republiky

KVL ČR byla založena zákonem 381 České národní rady ze dne 11. září 1991 o Komoře veterinárních lékařů ČR, ve znění pozdějších předpisů.

“Být či nebýt?” Fyzická nebo právnická osoba

  PRO PRAXI – DAŇOVÁ PORADNA

Ing. František Elis, daňový poradce

Porovnání rozdílu ve zdanění daní z příjmů u veterinární praxe provozované fyzickou osobou nebo prostřednictvím s. r. o.

… o formě podnikání nakonec rozhodnou peníze. To je také důvod, proč mnozí opouští teplá a pohodlná místečka zaměstnanců

Neustálé dotazy, zda je z hlediska daně z příjmů pro provozovatele veterinární praxe výhodnější podnikat jako fyzická osoba nebo jako osoba právnická, vedlo ke vzniku tohoto článku. Pro zjednodušení pomíjí všechny další daňové souvislosti. Tím je však zároveň omezena i jeho vypovídací schopnost, neboť výše zdanění je zde brána jako jediný a rozhodující argument a ukazatel.

Zdanění fyzické osoby

Předpokládáme, že provozovatel veterinární praxe, fyzická osoba dosahuje ročních zdanitelných příjmů ve výši 1 600 000 Kč. Oproti těmto příjmům vykazuje daňově uznatelné výdaje ve výši 60 % z dosahovaných př íjmů, tedy 960 000 Kč. Roční základ daně z příjmů fyzických osob, který je definován jako rozdíl příjmů a výdajů, tak představuje 640 000 Kč. Tento základ daně podléhá pro rok 2010 zdanění ve výši 15 %, čili 96 000 Kč. Každá fyzická osoba, která má příjmy především ze zdrojů v ČR, může od této daně odečíst tzv. základní odpočitatelnou položku ve výši 24 840 Kč. Konečná daň po tomto odpočtu se snižuje na 71 160 Kč. Z uvedeného vyplývá, že čistý příjem provozovatele veterinární praxe po zdanění daní z příjmů fyzických osob je 568 840 Kč.

Daň z příjmů však není jedinou platbou, ke které je poplatník, fyzická osoba povinen. Ze zákona má povinnost platit rovněž sociální a zdravotní pojištění. Toto pojištění není však daňově uznatelným výdajem

Sociální pojištění

Vyměřovacím základem pro výpočet sociálního pojištění je 50 % z rozdílu mezi zdanitelnými příjmy a daňově uznatelnými výdaji. Ten proto v našem případě představuje částku 320 000 Kč ((1 600 000 – 960 000) x 0,5). Koefi cient pro platby sociálního pojištění je stanoven na 0,292. Prostým vynásobením koefi cientu a vyměřovacího zakladu získáme částku, kterou je poplatník povinen na sociálním pojištění v příslušném roce zaplatit. Zde se jedná o 93 440 Kč. Částka ročního čistého příjmu se po započtení úhrady sociálního pojištění snižuje z 568 840 Kč na 475 400 Kč.

výše zdanění je zde brána jako jediný a rozhodující argument a ukazatel

Zdravotní pojištění

U zdravotního pojištění je situace obdobná jako u pojištění sociálního. Je pouze stanoven jiný koefi cient pro jeho výpočet, a to 0,135. Stejný vyměřovací základ jako v předchozím případě 320 000 Kč, vynásobíme koefi cientem 0,135 a získáme tak částku povinné platby zdravotního pojištění. Jedná se o 43 200 Kč. Čistý roční příjem provozovatele veterinární praxe se tak dále snižuje z 475 400 Kč na 432 200 Kč.

Dílčí závěr

V tomto konkrétním, i když ilustrativním případě čistý příjem provozovatele veterinární praxe činí po zdanění a ostatních povinných platbách, které mají rovněž charakter daně, i když jsou pojmenovány jinak, asi 67,53 % z dosaženého hrubého příjmu 640 000 Kč, který je rozdílem zdanitelných příjmů z podnikání a výdaji vynaloženými na jejich dosažení.

Zdanění právnické osoby

Pro případ provozování veterinární praxe formou právnické osoby budeme uvažovat ve stejných relacích jako u osoby fyzické. Předpokládáme proto roční výnosy 1 600 000 Kč a tomu odpovídající daňové náklady 960 000 Kč. Příjmy u fyzické osoby se sice nerovnají výnosům u osoby právnické, stejně tak jako se výdaje nerovnají nákladům, pro naše porovnávání však potřebujeme vycházet ze stejných čísel, proto toto další zjednodušení, které ale v žádném případě nemá za následek zkreslení či ovlivnění dalších, níže uvedených výpočtů.

Daň z příjmů

Zatímco u fyzické osoby tvořil rozdíl příjmů a výdajů základ daně ve výši 640 000 Kč, u právnické osoby bude tato částka ponížena o mzdu provozovatele veterinární praxe, neboť bude muset být „ve své“ s. r. o. zaměstnán. Předpokládejme, že jeho hrubá měsíční mzda bude 20 000 Kč. Abychom mohli ve výpočtech pokračovat, musíme spočítat náklady zaměstnavatele (s. r. o.) a čistou mzdu zaměstnance.

roční příjem nižší o 22 762 Kč než v případě podnikání formou fyzické osoby

Měsíční mzda 20 000 Kč
Hrubá mzda 20 000 Kč
Zdravotní pojištění zaměstnanec 4,50 % 900 Kč
Sociální pojištění zaměstnanec 6,50 % 1 300 Kč
Pojistné placené zaměstnavatelem 34 % 6 800 Kč
Základ daně 26 800 Kč
Záloha na daň 4 020 Kč
Sleva na dani 1/12 z 24 840 Kč = 2 070

Čistá mzda 15 850 Kč


… dobrý daňový poradce, dobrý investiční poradce a dobrá banka, ochotná poskytnout úvěr. To jsou základní pilíře úspěchu na trhu
 
Z uvedeného lze odvodit, že čistá roční mzda provozovatele veterinární praxe – zaměstnance bude 190 200 Kč (15 850 x 12) a zároveň, že to „jeho s. r. o.“ bude stát na nákladech 321 600 Kč (26 800 x 12). Hrubý zisk před zdaněním bude proto představovat částka 318 400 Kč (640 000 – 321 600). Tento hrubý zisk po zaokrouhlení na 318 000 Kč bude zdaněn pro rok 2010 sazbou 19 %, takže daň z příjmů právnických osob vyjde na 60 420 Kč a čistý zisk po zdanění na 257 980 Kč. Pokud chce tento čistý zisk použít provozovatel veterinární praxe pro svoji osobní spotřebu, může tak učinit pouze tak, že si vyplatí podíl na zisku. Tento podíl na zisku podléhá 15% srážkové dani a 15 % z 257 980 Kč je 38 697 Kč. K výplatě zůstává 219 238 Kč (257 980 – 38 697).

Dílčí závěr

Roční čistý příjem provozovatele veterinární praxe bude sestávat z čisté mzdy 190 200 Kč a podílu na zisku 219 238 Kč, celkem 409 438 Kč.

V analogii na zdanění u fyzické osoby lze konstatovat, že čistý roční příjem provozovatele veterinární praxe dosáhne asi 63,97 % z hrubého zisku před zdaněním a započtením mzdových nákladů jejího provozovatele. V absolutním vyjádření bude u této formy podnikání čistý roční příjem nižší o 22 762 Kč než v případě podnikání formou fyzické osoby.

Je třeba mít na zřeteli, že se jedná o příklad s náhodně vybranými vstupy a že rozdíl 3,56 % ve prospěch podnikání fyzické osoby může být v konkrétních případech v absolutním vyjádření podstatně vyšší než uvedených 22 762 Kč. V delší, např. desetileté časové řadě se sice jeví úspora významnější, na druhou stranu však nelze seriózně předvídat, jak se budou v následujících letech vyvíjet daňové sazby.

 
Ing. František Elis
Daňový poradce evid. č. 0057