Komora veterinárních lékařů České republiky

KVL ČR byla založena zákonem 381 České národní rady ze dne 11. září 1991 o Komoře veterinárních lékařů ČR, ve znění pozdějších předpisů.

Časopis Veterinářství 60 let od svého založení

  Z historie

Čeněk Červený, Jaroslav Doubek

Od politicko–veterinární agitace k odbornému a profesionálnímu obsahu

Veterinářství

– odborný a stavovský měsíčník pro veterinární lékaře činné ve všech oblastech veterinární medicíny v České republice a Slovenské republice – jubiluje. V srpnu uplyne 60 let od vydání prvního čísla. Přijetí zákona o zestátnění veterinární služby ze dne 21. prosince 1950 představovalo zlom v dosavadním chápání a uskutečňování veterinární profese. Všichni aktivně činní veterinární lékaři, vedle již existujících veterinárních lékařů se statutem státního nebo vojenského veterináře, se stali zaměstnanci státu. Zrušena byla Zvěrolékařská komora, majitel a vydavatel Časopisu československých veterinářů. Toto periodikum obsahově refl ektovalo tradiční organizaci a úkoly veterinární služby před druhou světovou válkou a krátce po ní.

S nástupem nových politických a společenských změn vznikla potřeba nového časopisu. Pamětníci debat či záznamy jednání o koncipování nového časopisu bohužel nejsou. Nevíme ani, kdo je autorem názvu nového časopisu. Tímto časopisem se stalo Veterinářství, jehož první číslo vyšlo 1. srpna 1951. Vydavatelem byl Jednotný svaz českých zemědělců a šéfredaktorem byl jmenován MVDr. Oldřich Svoboda (1898–1988).

Sami veterináři z praxe ho svými příspěvky obohacovali

MVDr. Svoboda působil v té době jako vedoucí oddělení živočišné výroby a veterinárního oddělení na Krajském národním výboru v Brně a roku 1952 se stal vedoucím ústavu Veřejného a soudního veterinářství na Vysoké škole veterinární v Brně. V činnosti vedoucího redaktora působil až do roku 1970. Na pozici vedení redakce působili dále doc. MVDr. Jan Čarvaš, CSc. (1971–1982), Ing. Jaromír Blažke (1983–1990), prof. MVDr. Rudolf Böhm, CSc. (1991–1993), MVDr. Mirko Treu, CSc. (1994–2001), MVDr. Hana Žertová (2002–2003). Od roku 2004 vykonává funkci šéfredaktora MVDr. Karel Kovařík.

   

… Předchůdce časopisu Veterinářství vydávaný po 2. světové válce do roku 1950

… Titulní list nově založeného časopisu Veterinářství

Na stránkách časopisu Veterinářství byla prezentována v politických souvislostech té doby sdělení obhajující a prosazující změny v organizaci veterinární služby a návody, jak plnit úkoly na úseku živočišné výroby. Později byl relativně velký prostor na stránkách časopisu věnován zajištění informovanosti a zvyšování odborného růstu veterinárních lékařů. Přece jen však časopis sloužil až do roku 1989 k prosazování tehdejší ofi ciální politiky v zemědělství, zejména v odvětví živočišné výroby. Časopis Veterinářství vydávalo dlouhá léta Ministerstvo zemědělství, lesního a vodního hospodářství, později Ministerstvo zemědělství a výživy.

   

… Titulní list Veterinářství č. 3 z roku 1951 ( na obr. vlevo doc. MVDr. Vojtěch Neumann)

… Titulní list Veterinářství č. 5 z roku 1951 s příspěvkem prof. MVDr. Antonína Klobouka

V rámci poslání veterinární služby – zabezpečení zdraví zvířat a dozor nad výrobou zdravotně nezávadných potravin a surovin živočišného původu – dominoval v té době boj proti nákazám. Je nutné konstatovat, že nová organizační struktura terénní veterinární služby (obvody – střediska – zařízení) a zejména pracovní nasazení terénních veterinářů přispěly k utlumení např. brucelózy, tuberkulózy, červenky prasat, chřipky prasat, pohlavních nakažlivých nemocí u skotu, drůbežích nákaz aj. Nákazy, nákazová situace, metody boje proti nákazám apod. – to byla velká témata na stránkách časopisu Veterinářství.

V živočišné výrobě uplatňované velkovýrobní technologie si vynutily rozvoj veterinárních specializací, jednak podle druhů zvířat a potom podle oborů (reprodukce, výživa, hygiena). Zvyšující se vzdělanost terénních veterinárních lékařů a jejich chuť podělit se písemnou formou o zkušenosti při řešení problémů své praxe vedly k tomu, že kolektiv přispěvatelů do časopisu Veterinářství se rozrostl. Sdělení z pera těchto praktiků si obsahem a formou zpracování mnohdy nezadala s příspěvky autorů z akademické sféry.

Po roce 1989 došlo ke změně obsahového zaměření časopisu především v tom smyslu, že zmizely „politické úvodníky“. Veterinářství je dnes odborný, stavovský a recenzovaný časopis pro veterinární lékaře, který vychází jako měsíčník. Vytknul si za cíl informovat odbornou veřejnost komplexně o veterinárních aktivitách. Sdělení mají formu přehledových článků, kazuistik, experimentálních prací, jsou zde informace z vědeckých a odborných setkání, ze života VFU Brno, uveřejněny jsou anotace a recenze vydaných knih.

 

… Titulní list jednoho z posledních čísel Veterinářství

Připomínána jsou výročí významných osobností veterinární medicíny. V posledních letech je zřejmá snaha orientovat obsah jednotlivých čísel monotematicky. Ne vždy se to ale daří.

Veterinářství je zakládajícím členem Evropské asociace veterinárních editorů, která byla založena v roce 1996. Od roku 2003 je vydavatelem časopisu Profi Press, s. r. o. V roce 2004 začal vycházet pod redakčním vedením MVDr. Karla Kovaříka časopis Veterinární klinika.

Časopis Veterinářství dospěl do zralého věku. Na své pouti prošel mnoha úskalími danými zejména politický mi okolnostmi doby. Navzdory tomu překonal délku vydávání všech dalších veterinárních periodik vydávaných u nás. Jsme přesvědčeni, že byl dobrým rádcem a společníkem několika tisíců českých a slovenských veterinárních lékařů. Sami veterináři z praxe ho svými příspěvky obohacovali a zasloužili se tak o jeho čtivost a velmi dobrou odbornou úroveň. Do příštích let přejeme časopisu Veterinářství vzdělané, odvážné a všímavé autory, hodně náročných čtenářů a dobré ekonomické zázemí.

Literatura

Böhm, R.: Veterinární časopisy u nás v letech 1894–1964. Sb. VŠZ Brno, řada B, 12, 1964, 183–194.

Červený, Č., Doubek, J.: Kovařík, K.: Z historie veterinárních časopisů. 60 let od založení časopisu Veterinářství. Veterinářství, 60, 2011, 231–235.

Červený, Č., Doubek, J.: Střípky z historie vydávání veterinárních periodik v Čechách a na Moravě. Vita Universitatis, č. 3, 2011, 30–33.

 
Čeněk Červený, Jaroslav Doubek