Komora veterinárních lékařů České republiky

KVL ČR byla založena zákonem 381 České národní rady ze dne 11. září 1991 o Komoře veterinárních lékařů ČR, ve znění pozdějších předpisů.

Upozornění USKVBL – výskyt padělku veterinárního léčivého přípravku Micotil

Ústavu pro státní kontrolu veterinárních biopreparátů a léčiv byla doručena informace o výskytu padělku veterinárního léčivého přípravku Micotil 300 mg/ml solution for injection, číslo šarže ZN 1463TR, datum exspirace 30/11/2020.

Co dělat v případě nedostatku desinfekce

Vážené kolegyně, vážení kolegové,

v případě nedostatku desinfekce se můžete obracet na lékárny, které v současné době připravují desinfekční roztoky jako náhradu za nedostupné komerční.

Novinky v preskripci veterinárních i humánních léčiv

Dne 1. 2. 2020 vešla v účinnost nová vyhláška týkající se předepisování léčivých přípravků při poskytování veterinární péče. Tato vyhláška č. 25/2020 Sb. nahradila původní vyhlášku č. 54/2008 Sb., včetně jejích novel, která řešila preskripci humánními i veterinárními lékaři.

Sdělení ÚSKVBL – mikročipy – splnění platných mezinárodních norem

Vážení kolegové, vážení distributoři.

Na základě stálých dotazů týkajících se mikročipů, jejich evidence a splnění platných mezinárodních norem a dále na základě dopisu Státní veterinární správy ze dne 1.11.2019 – Informace související s označováním zvířat v zájmovém chovu, který z důvodu zjištění případů duplicity a nutného zabezpečení Identifikace zvířat mikročipem s Jedinečným kódem, vyzývá k používaní pouze mikročipů, které jsou Ústavem pro státní kontrolu veterinárních biopreparátů a léčiv (ÚSKVBL) evidované jako veterinární technické prostředky, ÚSKVBL přistoupil k několika krokům:

Informace pro veterinární lékaře, kteří nemají schválení SVS pro vybrané činnosti

Nově mají tito veterinární lékaři zpřístupněn registr petpasů pro zadávání čipovaných zvířat bez petpasu.

Upozornění Legislativní komise KVL ČR – hlášení na KVS

Legislativní komise upozorňuje všechny kolegy, že podle § 61 odst. 1 písm. b) zákona č. 166/1999 Sb. o veterinární péči je soukromý veterinární lékař povinen uvědomit neprodleně krajskou veterinární správu o podezření z výskytu nebezpečné nákazy nebo podezření z týrání zvířete, jakož i o jiných skutečnostech důležitých z hlediska veterinární péče a veřejného zájmu na plnění jejích úkolů.

Upozornění na společnost Beautiful Company, s.r.o.

Rádi bychom upozornili členy Komory na společnost Beautiful Company, s.r.o., která na tuzemském trhu nabízí projekt, který je založen na hodnocení veterinárních lékařů a jimi poskytovaných služeb jejich zákazníky.

SÚKL informuje o stažení léčiv s obsahem účinné látky ranitidin

Vážené kolegyně, vážení kolegové,

Státní ústav pro kontrolu léčiv oznámil stahování léčiv s obsahem účinné látky ranitidin. Po konzultaci s ÚSKVBL doporučujeme dotčené šarže stáhnout, protože při případném problému u pacienta si použití léčiva, které se stahuje kvůli závadě v kvalitě, bohužel nikdo neobhájí.

Disease of dogs in Norway

Dear Colleges

I would like to give you some information about several cases with serious illness in dogs, that has occurred in Norway in the last weeks. On our English website:

Upozornění Mediální komise – časopis Zvěrokruh

Mediální komise upozorňuje zejména kolegyně a kolegy,

kteří dostávají v rámci domácnosti několik výtisků Zvěrokruhu, že je možné si odběr nadbytečných čísel odhlásit.

Odhlášení proveďte prosím prostřednictvím e-mailu Mgr. Tomáši Vavrušovi – vavrusa@vetkom.cz.

Návod pro nakládání s osobními údaji na veterinárním pracovišti

Vážení veterináři,

jak jistě víte, od 25. května 2018 vstoupí v účinnost obecné nařízení o ochraně osobních údajů, známé jako GDPR. Byli jsme požádáni Komorou veterinárních lékařů ČR, abychom stručně shrnuli základní změny a požadavky, které z nařízení GDPR vyplývají, a výsledkem je připravený manuál pro zacházení s osobními údaji na běžném veterinárním pracovišti.

Manuál k dotačnímu programu 20C – Zlepšení životních podmínek v chovu prasat

Zlepšení životních podmínek v chovu prasat dle Zásad, kterými se stanovují podmínky pro poskytování dotací pro rok 2018

Sdělení ÚSKVBL – Cermix/ Rafendazol/ Ivermix/ Helmigal – africký mor prasat

Váženi veterináři lékaři,

V souvislosti s nařízením Ústřední veterinární správy Státní veterinární správy o mimořádném veterinárním opatření („MVO”) k zamezení Síření nebezpečné nákazy – afrického moru prasat na území České republiky, č. j. SVS/2018/011578-G, uveřejněném na úřední desce MZe na adrese http://eaeri.cz/public/web/file/572371/ 4885 2018 MZE 172l2.pdf, Vás informujeme, že kromě výjimečných případu uvedených v předmětném MVO, nelze v ČR uvádět do oběhu a používat antiparazitární přípravky pro léčbu parazítóz u spárkaté zvěře.

Informace RK: Poskytování informací o pacientech třetím osobám

V praxi se veterinární lékaři setkávají s žádostmi třetích osob o zasílání nejrůznějších informací. Upozorňujeme, že veterinární lékař si při posuzování jakékoli žádosti třetích osob o sdělení informací, které souvisejí s jeho výkonem veterinární péče, musí vždy být vědom povinnosti mlčenlivosti o všech skutečnostech, o nichž se v souvislosti s výkonem odborné veterinární činnosti dozvěděl.

Upozornění ÚSKVBL – vedení dokumentace o návykových látkách

Vážení kolegové,

Žádáme Vás o spolupráci a upozornění soukromých veterinárních lékařů k vedení dokumentace o návykových látkách.