Komora veterinárních lékařů České republiky

KVL ČR byla založena zákonem 381 České národní rady ze dne 11. září 1991 o Komoře veterinárních lékařů ČR, ve znění pozdějších předpisů.

Manuál k dotačnímu programu 20C – Zlepšení životních podmínek v chovu prasat

Zlepšení životních podmínek v chovu prasat dle Zásad, kterými se stanovují podmínky pro poskytování dotací pro rok 2018

Sdělení ÚSKVBL – Cermix/ Rafendazol/ Ivermix/ Helmigal – africký mor prasat

Váženi veterináři lékaři,

V souvislosti s nařízením Ústřední veterinární správy Státní veterinární správy o mimořádném veterinárním opatření („MVO”) k zamezení Síření nebezpečné nákazy – afrického moru prasat na území České republiky, č. j. SVS/2018/011578-G, uveřejněném na úřední desce MZe na adrese http://eaeri.cz/public/web/file/572371/ 4885 2018 MZE 172l2.pdf, Vás informujeme, že kromě výjimečných případu uvedených v předmětném MVO, nelze v ČR uvádět do oběhu a používat antiparazitární přípravky pro léčbu parazítóz u spárkaté zvěře.

Informace RK: Poskytování informací o pacientech třetím osobám

V praxi se veterinární lékaři setkávají s žádostmi třetích osob o zasílání nejrůznějších informací. Upozorňujeme, že veterinární lékař si při posuzování jakékoli žádosti třetích osob o sdělení informací, které souvisejí s jeho výkonem veterinární péče, musí vždy být vědom povinnosti mlčenlivosti o všech skutečnostech, o nichž se v souvislosti s výkonem odborné veterinární činnosti dozvěděl.

Upozornění ÚSKVBL – vedení dokumentace o návykových látkách

Vážení kolegové,

Žádáme Vás o spolupráci a upozornění soukromých veterinárních lékařů k vedení dokumentace o návykových látkách.

Upozornění ÚSKVBL – výskyt padělků VLP Biocan v Polsku

2017-10-09-USKVBL-padelky-vakcin-9539 (1)

Informace o dostupnosti vakcíny ERAVAC – mor králíků RHDV 2

Další dodávka vakcíny ERAVAC inj. bude na trhu od 1.9.2017.

Výzva k hlášení nedostatečné účinnosti vakcín proti virovému hemoragickému onemocnění králíků v České republice

Ústav pro státní kontrolu veterinárních biopreparátů a léčiv (USKVBL) s odpovědností v oblasti registrace veterinárních vakcín, vyzývá praktické veterinární lékaře ke spolupráci a součinnosti při došetřování podezření na nedostatečnou účinnost použitých vakcín proti virovému hemoragickému onemocnění králíků.

Africký mor prasat

Africký mor prasat a možnosti předcházení této nákaze

(Informace Státní veterinární správy, Slezská 7/100, Praha 2, 120 56)

Falzifikáty razítek – formulář – souhlas se zveřejněním osobních údajů

Vzhledem k nárůstu počtu případů zneužití osobních dat veterinárních lékařů formou falzifikátů veterinárních potvrzení využívajících osobní údaje skutečných nebo neexistujících veterinárních lékařů na vzorech razítek, rozhodla se Revizní komise KVL ČR na základě četných podnětů členů KVL dát na vědomí příklady nestandardního provedení veterinárních potvrzení, jako upozornění pro ostatní veterinární lékaře i chovatelskou veřejnost.

Falešná razítka – potřebné údaje pro nahlášení RK

Revizní komise KVL ČR žádá veterinární lékaře, kteří zasílají k prověření podezření na nezákonná veterinární potvrzení (typicky “falešná razítka” v očkovacích průkazech), aby vždy uváděli veškeré údaje, které jsou jim k dané věci známy: zejména jméno a veškeré kontaktní údaje majitele zvířete, vybaveného takovým potvrzením, ale i celkový popis okolností, za jakých se s nezákonným veterinárním potvrzením setkali.

Falešné razítko – MVDr. Renáta Stachovičová, reg. č. KVL SR 1221

Tento vzor razítka neodpovídá vzoru, který používá MVDr. Renáta Stachovičová.

Založení Klubu patologických anatomů

Na sekretariátě Komory veterinárních lékařů v Brně se 8. března konalo pracovní setkání zástupců představenstva Komory, zástupců oddělení patologie jednotlivých SVÚ, praktických veterinárních lékařů, disciplinárních orgánů Komory, Unie soudních znalců ve veterinární medicíně, SVS, likvidátorů pojišťovny i makléřky p. Hanelové.

Aviární influenza a soukromí veterinární lékaři

Aviární influenza (vysoce patogenní) patří do nákaz povinně hlášených nejen našim orgánům, ale i Evropské komisi. V případě, že se v obvodu působení veterinárního lékaře vyskytne ohnisko nákazy, mohou být uloženy ze zákona povinnosti mimo jiné soukromým veterinárním lékařům.