Komora veterinárních lékařů České republiky

KVL ČR byla založena zákonem 381 České národní rady ze dne 11. září 1991 o Komoře veterinárních lékařů ČR, ve znění pozdějších předpisů.

Směrnice pro vedení rejstříku disciplinárních opatření

dle ust. § 14 disciplinárního řádu

Směrnice pro nakládání s disciplinárním spisem

.

Interní směrnice pro vymáhání pohledávek KVL ČR vůči členům

.

Statut účetní jednotky

.

Systém zpracování účetnictví

.

Oběh účetních dokladů

.

Plán inventarizací

.

Archivace účetních dokladů

.

Dlouhodobý majetek a jeho evidence, odpisový plán

.

Zásady pro používání účtů časového rozlišení

.

Pravidla pro pracovní cesty a vyplácení cestovních náhrad

.

Vnitřní mzdový předpis o platovém zařazení pracovníků v pracovním či obdobném poměru s KVL ČR

.

Vnitřní předpis upravující proplácení nákladů souvisejících se specializačními zkouškami

.