Komora veterinárních lékařů České republiky

KVL ČR byla založena zákonem 381 České národní rady ze dne 11. září 1991 o Komoře veterinárních lékařů ČR, ve znění pozdějších předpisů.

Cenové kalkulace

   Daňová poradna

Cenové kalkulace

v praxi privátních ordinací veterinárních lékařů

Povinnost cenových kalkulací není pro provozovatele veterinárních ordinací daná zákonem.

Přesto zpracování vlastních kalkulací za poskytované služby je potřebné a žádoucí. Proto v následující části tohoto příspěvku uvádím jednoduchý vzorový návod na zpracování cenových kalkulací pro veterinární lékaře s důrazným upozorněním, že u konkrétní cenové kalkulace konkrétní veterinární praxe se může kalkulace lišit dle okolností, např. o další zde neuvažované náklady (výdaje).

1. Možná kalkulovaná cena výkonu

Možná kalkulovaná cena výkonu je rovna součinu minutových nákladů a ordinačnímu času potřebnému k realizaci výkonu, k němuž se připočtou přímé materiálové náklady nutně vynaložené na kalkulovaný výkon tedy:

(minutové náklady x ordinační čas) x přímý materiál

2. Přímý materiál

Přímý materiál je kalkulován individuálně ke každé položce ceníku.

3. Ordinační čas

Ordinační čas potřebný ke kalkulovanému výkonu si stanoví veterinární lékař rovněž individuálně.

4. Minutové náklady

Minutové náklady představují podíl ročně odpracované doby v minutách a nákladů nutných k zabezpečení provozu ordinace včetně přiměřeného zisku, tedy:

odpracovaná doba v minutách za rok

minutové náklady =
———————————————
náklady + přiměřený zisk

4.1 Odpracovaná doba v minutách

Pro stanovení odpracované doby v minutách na kalendářní rok se vychází ze stanoveného fondu pracovní doby po odpočtu státem uznaných svátků a dovolené v rozmezí 4 – 5ti týdnů. Pro vlastní výpočet lze sestavit následující jednoduchý vzorec:

Odpracovaná doba v minutách = (roční fond pracovní doby ve dnech – délka roční dovolené ve dnech) x odpracované minuty denně.

4.2 Náklady

Cena kalkulovaná na jednotlivý výkon by měla pokrýt veškeré náklady a zaručit přiměřený zisk. Rozhodující je vymezení, které náklady do výpočtu budou zahrnuty. U veterinárních lékařů lze předpokládat, že se bude jednat především o:

  a) Mzdové náklady ( hrubé mzdy) veterinárního lékaře zaměstnávaného v pracovním poměru, veterinárního technika, případně ostatního personálu (úklid), a odměny za práci, konanou mimo hlavní pracovní poměr (dohody o vykonané činnosti a dohody o provedené práci).

  Součást mzdových nákladů (výdajů) bude i pojistné na sociální a zdravotní pojištění hrazené zaměstnavatelem za zaměstnance.

  b) Odpisy hmotného případně i nehmotného majetku.

  c) Sociální a zdravotní pojištění provozovatele veterinární praxe, k němuž je povinen ze zákona.

  d) Režijní náklady (výdaje)

  Kategorie režijních nákladů bude představovat patrně nejvýznamnější kategorii z celkových nákladů a budou v ní zastoupeny různé a nesourodé skupiny výdajů, např. nájemné za pronájem nebytových prostor, v nichž je veterinární ordinace umístěna, splátky finančního leasingu, nákupy drobného hmotného majetku a odborné literatury, poštovné, telefonní poplatky, poplatky za odběry energií, vodné, stočné, fakturované služby (právník, účetní firma), částky vynaložené na zvyšování kvalifikace a pod.

  Do režijních nákladů by měla být dopočtena i kalkulační odměna provozovatele veterinární praxe jako peněžní (finanční) náhrada za jeho osobní účast při zabezpečování provozu veterinární ordinace (mzda). Pro stanovení výše kalkulované odměny je možno použít jako podklad příjmy zaměstnance vykonávajícího stejnou práci ve státní sféře.

  e) Finanční náklady

  Finanční náklady se zpravidla skládají z povinného profesního pojištění, pojištění veterinární ordinace a bankovních úroků a dalších poplatků za vedení podnikatelského účtu.

5. Přiměřený zisk

Přiměřený zisk pro účely cenové kalkulace je zisk, který slouží k shromáždění finančních prostředků pro financování dalšího růstu. Vychází z předpokládaných záměrů ohledně předpokládaného přístrojového vybavení, zřízení nového pracovního místa, splátek úvěru apod.

Dle shora uvedeného schématu kalkulovaná cena je optimální cena, kterou by měl provozovatel veterinární praxe účtovat za provedené úkony.

Tyto ceny by tedy neměl překročit, ale může ji nevyužít v plném rozsahu např. z důvodu konkurence.

Příloha: Kalkulační formulář nákladů

A:

  a) Fond pracovní doby (dny/rok):

  b) Délka dovolené (dny/rok):

  c) Odpracované minuty denně:

  A = (a – b) x c

B: Položky základního kalkulačního vzorce Rok/Kč

1. mzdové náklady (hrubé mzdy)

  1.1 veterinární lékař – zaměstnanec

  1.2 veterinární technik – zaměstnanec

  1.3 ostatní personál

  1.4 dohody (o vykonané činnosti, o vykonané práci)

  1.5 sociální pojištění za zaměstnance 26 %

  1.6 zdravotní pojištění za zaměstnance 9 %

2. odpisy investičního majetku

  2.1 hmotný investiční majetek

  2.2 nehmotný investiční majetek

3. provozní a správní režie

3.1 nájem operativní, elektřina, voda

3.2 drobný investiční majetek

3.3 finanční pronájem – splátky finančního leasingu, cestovné

3.4 fakturované služby:

  3.4.1 účetnictví, právník

  3.4.2 úklid

  3.4.3 malování, údržba, praní prádla

  3.4.4 telefon

  3.4.5 ostatní fakturované služby

3.5 příspěvky KVL, časopisy, zvyšování kvalifikace

3.6 kancelářské potřeby, drogerie

3.7 pomocný režijní materiál

3.8 tvorba zákonných rezerv
     (řádně odůvodněných, dokladovaných, uplatněných v základu daně z příjmu)

3.9 sociální a zdravotní pojištění podnikatele

  3.9.1 sociální pojištění podnikatele dle zákona

  3.9.2 zdravotní pojištění podnikatele dle zákona

3.10 kalkulační odměna podnikatele

4. finanční náklady

  4.1 povinné profesní pojištění

  4.2 pojištění ordinace, stomatologického zařízení

  4.3 úroky

  4.4 ostatní – bankovní poplatky apod.

5. přiměřený zisk

  5.1 splátky úvěru

  5.2 spoření pro rozvoj přístrojového parku

  5.3 spoření pro rozšíření podnikatelské aktivity

Součet nákladů

Přímý materiál není obsažen v nákladech – je kalkulován individuálně ke každé položce ceníku

C: Výpočet možné kalkulované ceny veterinárních výkonů

minutové náklady = B (bod 1, 2, 3, 4, 5,) : A

Možná kalkulovaná cena výkonu = Minutové náklady x ordinační čas potřebný k výkonu + přímý materiál

Ing. František Elis
daňový poradce č. 0056