Komora veterinárních lékařů České republiky

KVL ČR byla založena zákonem 381 České národní rady ze dne 11. září 1991 o Komoře veterinárních lékařů ČR, ve znění pozdějších předpisů.

Česká veterinární medicína v datech našich statistiků

  Informace – zprávy – výzvy

Antonín Holub

Veterinární medicínské aktivity v hledáčku Českého statistického úřadu

… nejen sčítání všeho lidu, ale i sčítání všeho dobytka patří do pracovní náplně ČSÚ

 

Veterinárními medicínskými aktivitami se začal ve svých zprávách zabývat i Český statistický úřad (ČSÚ). V souladu se statistiky ostatních členských států EU je označuje jako služby poskytované kvalifi kovanými veterináři na veterinárních klinikách, v ambulancích, na farmách, v ohradách, útulcích nebo doma, v soukromých konzultačních a operačních sálech, v sanitkách pro nemocná zvířata či jinde s tím, že sestávají ze zdravotní péče a kontrolních vyšetření zvířat užitkových, zvířat v zájmových chovech, z klinicko-patologické a jiné diagnostické činnosti týkající se zvířat, ze sanitní činnosti související s pohotovostní službou a transportem nemocných zvířat a z laboratorních zkoušek vzorků ze zvířat.

Podílejí se na nich i veterinární asistenti nebo jiný veterinární personál.

Naopak do veterinárních činností se jmenovitě nezahrnuje péče o hospodářská zvířata bez lékařského ošetření, stříhání ovcí, houfování stád, přehánění dobytka, přípravy pastvin, kastrace drůbeže, práce spojené s inseminací, plemenářské služby a ošetřování či péče o zájmová domácí zvířata bez lékařského ošetřování.

Náklady na veterinární služby zahrnuje ČSÚ do odvětví zemědělství. Vychází při tom z údajů o podnikatelských činnostech ve výrobě rostlinné, živočišné a v zemědělských službách. Základní evidenční jednotkou je mu zemědělský subjekt, jehož živočišná produkce je vymezena aspoň jednou z těchto prahových hodnot: chov 1 kusu skotu, 2 kusů prasat, 4 kusů ovcí a koz, 50 kusů drůbeže, 100 kusů králíků, 100 kusů kožešinových zvířat a všechny subjekty s chovem ryb na vodní ploše bez vymezení výměry.

 

Základním metodologickým nástrojem měření ekonomické velikosti a výkonnosti těchto jednotek jsou souhrnné zemědělské účty, v nichž jsou jako mezispotřeba vyčíslovány i veterinární náklady (náklady na léčiva a – nelze- -li je oddělit – i poplatky veterinářům).

V dekádě 2000 až 2009 sledované položky činily:

Rok A B C
2000 50 551 1 960 3,88
2001 53 813 1 785 3,32
2002 48 316 2 025 4,19
2003 46 376 2 287 4,93
2004 48 863 2 570 5,26
2005 47 698 2 337 4,90
2006 47 795 2 599 5,44
2007 49 151 3 278 6,67
2008 52 417 3 344 6,45
2009 42 274 3 054 7,22

Poznámka:
A = živočišná produkce
B = veterinární náklady (miliony Kč)
C = 100B/A (%)

Jak je z tabulky patrno, souhrnný zemědělský účet živočišné výroby se během sledovaných deseti let snížil o 16,4 %. Bylo tomu tak především proto, že klesaly stavy zvířat, které ovlivňují souhrnný zemědělský účet živočišné výroby nejvíce (např. skotu ubylo o 14,7 %, prasat o 46,9 %, drůbeže o 22,5 %, z toho slepic dokonce o 46,8 %).

Naproti tomu se veterinární náklady zvýšily, a to o 86,1 %. Zvlášť prudce stoupaly od roku 2001; během šesti let se více než zdvojnásobily. Podobně je tomu i při jejich stanovení dostupným indexem ČSÚ (1998 = 100); podle něho vzrostly v letech 2005 až 2009 ze 132,2 na 161,8 %, tedy o 22,4 %. Při vyjadřování veterinární mezispotřeby na kus by pak bylo její stoupání ještě strmější.

Fakt, že během historicky velmi krátké doby, jediné dekády, roční veterinární náklady (na péči o zdraví hospodářských zvířat) vzrostly v zemědělských subjektech až na dvojnásobek (v nejnovější době přesáhly tři miliardy Kč), dokládá, že se společenská funkce naší veterinární medicíny změnila. Faktory, jež se na tomto posunu podílejí, jsou vícečetné. Nesporně mezi ně patří též vlna pozornosti cílená na soužití s našimi živočišnými souputníky. Jejich ochrana a pohoda se v posledních dekádách stala předmětem soustředěného zájmu nejrůznějších činitelů. Není dne, aby se o ní nepojednávalo v médiích, aby se neupozorňovala a neburcovala veřejnost. Zabývají se jí myslitelé a odborníci nejrůznějšího zaměření, církevní hodnostáři, právníci, pracovníci samosprávných orgánů, výzkumníci, zástupci a představitelé ochranářských organizací i samozvanci. Jsou vydávána četná administrativní opatření, dohody, doporučení, nálezy, nařízení, protokoly, rozhodnutí, řády, sdělení, směrnice, smlouvy, zákony a zprávy. Pokládat pohodu zvířat za významnou komponentu nového myšlení o sociální a ekonomické udržitelnosti zemědělství, potravních řetězců je až překotně a dramaticky direktivně nařizováno.

I samo veterinární lékařství se u nás mění. Umocňují je impozantní inputy z biomedicínských věd, změny na trhu s farmaky a další a další činitele. Toto dění pro poskytovatele, garanty zdraví hospodářských zvířat a bezpečnosti jejich produktů – kvalifi kované veterinární lékaře – existenčně kruciální, by se mělo fundovaně kriticky analyzovat, a to i pomocí dat ČSÚ.

 
Antonín Holub