Komora veterinárních lékařů České republiky

KVL ČR byla založena zákonem 381 České národní rady ze dne 11. září 1991 o Komoře veterinárních lékařů ČR, ve znění pozdějších předpisů.

Česká veterinární profese a Komora veterinárních lékařů

  Z HISTORIE

MVDr. J. Šindlář a MVDr. K. Daniel

Prvním zvěrolékařským profesním spolkem se stal Spolek zvěrolékařů v Rakousku, založený r. 1876 ve Vídni.

Zachycená minulost: zasedání Zvěrolékařské komory r. 1931

 

KDY VŠE ZAČALO

Zrod profesního veterinárního hnutí v českých zemích klademe do 2. poloviny 19. st., kdy po pádu Bachova absolutismu došlo v rakouské monarchii k liberalizaci a demokratizaci společenského života. Po přijetí živnostenského (1859) a spolčovacího (1867) zákona začaly vznikat vedle spolků politických, odborových, hospodářských, kulturních a tělovýchovných také spolky profesní.

Prvním zvěrolékařským profesním spolkem se stal Spolek zvěrolékařů v Rakousku, založený r. 1876 ve Vídni. Sdružoval všechny zvěrolékaře rakouských zemí monarchie (Předlitavska) bez ohledu na jejich národnost nebo regionální příslušnost. Spolek byl založen především proto, aby chránil veterinární lékaře před konkurencí lidových léčitelů a lékařů, kteří dosud prakticky bez jakéhokoliv legislativního omezení nabízeli své služby chovatelům a majitelům zvířat na venkově. Kromě toho mělo první profesní seskupení podporovat odborný růst svých členů a podle možností poskytovat pomocnou ruku v nemoci a stáří.

ČEŠI NEZŮSTALI POZADU

Rozmach národně politických snah českých zvěrolékařů byl v r. 1899 završen ustavením Spolku českých zvěrolékařů pro země Koruny české, jenž si kladl za cíl založení české zvěrolékařské školy a budování zvěrolékařské služby v českých zemích v těsném sepětí s národní tradicí a kulturou. O zformulování národně profesního programu českých zvěrolékařů z Čech, Moravy a Slezska se zasloužil především zvěrolékař Josef Taufer, vydavatel prvního českého stavovského zvěrolékařského časopisu v Tišnově.

Těsně před vypuknutím 1. světové války se vynořil návrh (1912) na zřízení tzv. zvěrolékařské komory, která měla podle vzoru již existujících komor lékařských a právnických představovat organizačně propracovanější formu profesní korporace schopné diferencovaněji a účinněji obhajovat a prosazovat oprávněné profesní zájmy. Realizaci návrhu v rakouské monarchii zabránilo omezení shromažďovacích a spolčovacích práv a svobod, způsobené válečnými poměry 1914 až 1918. Ke zřízení Zvěrolékařské komory došlo až po vzniku ČSR dne 20. února 1920 na základě zákona č. 133. Členy mohli být zvěrolékaři s oprávněním provozovat zvěrolékařskou praxi kromě zvěrolékařů státních a vojenských. Nejvyšším orgánem komory byla valná hromada, kterou v mezidobích zastupovalo patnáctičlenné představenstvo. Nad komorou vykonával dozor příslušný politický zemský úřad. Činnost komory byla usměrňována pevným centralizačním schématem a velká pozornost byla věnována jednáním se státními, odbornými a společenskými institucemi.

PRVNÍ REPUBLIKA

V nové republice pokračovala po 28. říjnu 1918 bez přerušení činnost Spolku českých zvěrolékařů zemí Koruny české. 29. června 1920 byl Spolek přejmenován na Ústřední jednotu čs. zvěrolékařů, která se měla soustředit na hájení a podporování odborných, stavovských a sociálních zájmů a udržování vzájemnosti československých zvěrolékařů. Členy této svazové organizace mohli být všichni zvěrolékaři bez, ohledu zda působili ve státní, veřejné nebo soukromé sféře. Činnost spolku byla decentralizována do regionálních (zejména krajských) složek a mezi jednotlivými sjezdy byla pouze usměrňována ústředními výkonnými orgány (správním výborem a představenstvem).

 

Zákon Zvěrolékařské komory z roku 1920

Značná pozornost byla v profesních organizacích věnována kvantitativní a kvalitativní stránce vzdělávání veterinárních lékařů v jeho pregraduální a postgraduální formě. Trvalo poměrně dlouho, než se významní představitelé českého profesního hnutí vyrovnali se skutečností, že česká zvěrolékařská škola nevznikla v Praze, ale v Brně, a než začali s brněnskou školou upřímně a bez výhrad spolupracovat a uznávat ji za vědeckou a společenskou reprezentantku oboru.

Pojetí a organizace čs. veterinární služby představovaly další obsáhlý komplex otázek, kterými se profesní organizace prakticky při každé příležitosti zabývaly. Obě stavovské organizace zastávaly shodně názor, že veterinární služba má jak poslání národohospodářské (služba zemědělství), tak hygienické (služba zdravotnictví), ale nepanovala jednota v pohledu na konkrétní podobu spolupráce s resorty ministerstev zemědělství a zdravotnictví. Tyto rozdílné názory stály v pozadí řady kontraproduktivních jednání o kontrole jatečných zvířat a masa a o působení zvěrolékařů v chovu hospodářských zvířat.

Spory se týkaly chování zvěrolékařů vůči klientům a kolegům.

Věstník Zvěrolékařské komory z roku 1931

 

PO VELKÉ KRIZI 30. LET

V letech hospodářské krize počátku 30. let se vyhrotila problematika odlišného společenského, pracovně právního a sociálního postavení státních, obecních a soukromých veterinárních lékařů. Zesílilo zejména volání soukromých veterinářů po rozšíření pracovních příležitostí ve státní a veřejné veterinární službě, která mohla ve funkci jakési sociální sítě zabránit úplné pauperizaci nejzranitelnějších členů veterinární profese za mimořádných existenčních poměrů. Obtíže s pracovním uplatněním mladých veterinářů v krizových letech vedly v r. 1933 k ustavení nového typu profesní organizace – Mladé generace veterinářů. Nabízela začínajícím veterinářům program, který by jim usnadnil co nejdříve zaujmout odpovídající místo v oboru.

Kolegiální vztahy mezi jednotlivými veterináři byly mnohdy narušovány spory a stížnostmi, které se pokoušela Zvěrolékařská komora řešit ve smyslu zásad stavovského řádu, jenž představoval také etický kodex veterinární profese. Spory se týkaly chování zvěrolékařů vůči klientům a kolegům, vystupování na veřejnosti, způsobů nabízení služeb, výše honorářů apod. Rozpracování etické problematiky ve stavovském řádu však nebylo uspokojivé a docházelo k častým nedorozuměním a kolizím, které musela stavovská a disciplinární komise řešit v součinnosti s představenstvem komory.

Nejvýznamnějšími představiteli profesního dění do poloviny 30. let minulého století byli zvěrolékaři Josef Mráz-Marek a Jan Kytlica. Tito absolventi vídeňské zvěrolékařské školy byli orientováni na těsnou spolupráci s agrárními kruhy a chápali veterinární činnost především jakoslužbu zemědělství. Mráz-Marek byl uznávanou autoritou v Čechách, zatím co Kytlicovo působení bylo spojeno s Moravou.

V polovině 30. let se dostal do popředí profesního dění MVDr. Jaroslav Kunstýř, zvěrolékař a spisovatel ze Skalska u Mladé Boleslavi. I když patřil generačně k Mrázovi a Kytlicovi, kladl daleko větší důraz na spolupráci se zdravotnictvím a byl stoupencem radikálních změn v činnosti profesních organizací. Chtěl např. umožnit členství v komoře také státním a vojenským veterinářům. Krátkou dobu působil ve funkci předsedy Ústřední jednoty čs. zvěrolékařů také profesor MVDr. Tomáš Vacek. Ten již reprezentoval myšlení těch veterinárních lékařů, kteří byli zcela odchováni poválečnými československými poměry. Profesní organizace se opíraly v předmnichovském období o odborné stavovské časopisy Zvěrolékařský obzor (1903–1944) a Věstník Zvěrolékařské komory (1930 až 1944).

POMĚRY PO MNICHOVU A ZA VÁLKY

Politické, ekonomické a sociální změny po Mnichovu 1938 poznamenaly výrazným způsobem činnost veterinárních profesních organizací. Bylo nutné řešit existenční zajištění českých veterinářů vypuzených ze zabraných území nebo propuštěných z různých institucí určených k likvidaci. Když po 15. březnu 1939 došlo k rozdělení komory na německou a českou, zůstalo v české části jenom 529 členů ve srovnání s 980, které měla Komora před Mnichovem. Profesní organizace byly vystaveny permanentnímu tlaku ze strany nacistických rasových zákonů a ze strany kolaborujících totalitárních státních veterinárních organizací, jako byla Národní jednota veterinářů (1939) a Pracovní společenství veterinářů v Čechách a na Moravě (1943). Těžiště práce veterinářů se v této době přesunulo do oblasti veterinární hygieny, pro kterou bylo 7. prosince 1939 konečně vydáno dlouho očekávané vládní nařízení o prohlídce jatečných zvířat a masa a zřizování a provozování jatek. V protektorátních časech byla veterinární agenda sjednocena převedením z ministerstva zemědělství a zdravotnictví do ministerstva vnitra. České profesní organizace se tak paradoxně dočkaly v nejtěžším období národních dějin splnění některých svých odborných požadavků z druhé poloviny 30. let. Činnost profesních organizací se přesto na sklonku války ocitla v hlubokém útlumu, i když Zvěrolékařská komora byla jednou z mála veřejnoprávních institucí, kterou okupanti formálně nezrušili.

Významným trendem je rovněž rychle pokračující feminizace veterinární profese.


NA CHVÍLI JAKOBY SVOBODNI

Po osvobození Československa v r. 1945 obnovily obě hlavní profesní veterinární organizace svou činnost v předmnichovském duchu. V procesu poválečné obnovy státu však byly obě profesní organizace neustále konfrontovány se sociálně politickým radikalismem ve vlastních řadách, jenž vycházel z mnohdy oprávněné kritiky předmnichovských poměrů. Převládaly pocity, že práce veterinářů není dost oceňována, že veterinární profese se netěší dostatečné úctě, protože není považována za součást medicíny, ale tvoří jakési technické zázemí zemědělských disciplín. Myšlenky sociálního lékařství, zdůrazňující veřejný charakter medicíny a význam preventivních metod, nalézaly sluchu u řady veterinárních lékař. Patřil k nim zejména redaktor nového stavovského periodika „Časopisu československých veterinářů“ MVDr. Vladimír Chládek, jenž upozorňoval na nutnost změn v morálním a sociálním programu profesního hnutí. Po vytěsnění Jaroslava Kunstýře z vedení Komory zůstaly profesní organizace bez osobnosti, která by dokázala sjednotit tradicionalistické i reformní proudy, vyskytující se v profesním hnutí.

KONEC SOUKROMÉHO SEKTORU I PROFESNÍCH ASOCIACÍ

Bezprostředně po únorovém puči 1948 se ustavil při Zvěrolékařské komoře akční výbor Národní fronty, jenž během krátké doby připravil zásadní změny koncepce i organizace veterinární péče v ČSR. Výsledkem těchto změn bylo trvalé začlenění veterinární služby do resortu ministerstva zemědělství doprovázené zestátněním veterinární činnosti na základě zákona č. 187 ze dne 21. prosince 1950 o zdokonalení živočišné výroby. Ofi ciální představitelé profesních organizací se k probíhajícím změnám nevyjadřovali a ostentativním mlčením provázeli konstituování zárodku nového modelu socialistické veterinární služby u československých státních statků v r. 1949. Podle nové ofi ciální společensko-politické doktríny ztratily profesní organizace v lidově demokratické společnosti důvod k existenci a přípisem ministerstva zemědělství byly k 1. lednu 1951 rozpuštěny.

V průběhu následujících čtyř desetiletí došlo k silné centralizaci a byrokratizaci nejen profesního, ale všeobecně veřejného prostředí. Stát se prostřednictvím organizačních článků jednotné Státní veterinární správy stal téměř výlučným zaměstnavatelem poskytovatelů veterinárních služeb, včetně veterinárních lékařů. Formy profesního sdružování – ale nejen uvnitř profese veterinární – se staly z hlediska organizace profesního života zcela okrajové až bezvýznamné. Všechny formy výkonu profese byly silně regulované a rozhodování centralizováno. Jako významné akce s celospolečenským dopadem je v tomto období nutno zmínit především dokončené eradikační programy brucelózy a tuberkulózy. Významnou podmínkou jejich úspěchu však fakticky byla politická objednávka, v časovém i příčinném sledu s dokončovanou kolektivizací a centralizací řízení zemědělského podnikání na venkově. Jako jednu z nejvýznamnějších osobností tohoto období je nutno zmínit profesora Ladislava Poláka, dlouholetého ředitele Státní veterinární správy.

Během šedesátých a sedmdesátých let minulého století se česká veterinární profese podílela na řadě rozvojových programů v různých zemích jako je Alžírsko, Kuba, Somálsko, Mozambik, ale i Nový Zéland. Největší skupiny české exilové veterinární „diaspory“ pocházející z tohoto období jsou v Kanadě, Spojených státech, na Novém Zélandu a v Austrálii. Není známo, že by se tito kolegové jakkoliv formálně sdružovali mimo domácí profesní asociace zemí, v nichž působí.

Významným trendem je rovněž rychle pokračující feminizace veterinární profese.

DO TŘETICE SVOBODNI

Po formálních společenských změnách, které navazovaly na politický obrat vrcholící v listopadu 1989, došlo v Čechách k rozsáhlé deregulaci a liberalizaci společenského systému. Její součástí byla opětovná privatizace terénní veterinární služby v roce 1991, a částí diagnostických kapacit poté. Novodobá Komora veterinárních lékařů České republiky byla konstituována zákonem č. 381/1991 Sb. jako moderní samosprávná profesní asociace, disponující některými přenesenými pravomocemi státu.

A SOUČASNOST

Nynější Komora veterinárních lékařů České republiky sdružuje povinně veterinární lékaře poskytující veterinární léčebnou a preventivní činnost v soukromém sektoru, členství dobrovolné je pro kolegy působící v článcích Státní veterinární správy a veterinárních vzdělávacích institucích. Počet členů Komory postupně narostl ze zhruba 2300 v období brzy po privatizaci terénních praxí na počátku devadesátých let minulého století na více než 3000 členů v současnosti. Významným trendem je rovněž rychle pokračující feminizace veterinární profese.

 

Prezidenti Komory na setkání s rektorem VFU; z porevolučních prezidentů chybí pouze Dr. Krabička, který se ze setkání omluvil

Období devadesátých let minulého století je možno charakterizovat jako éru rychlého vývoje a hledání či usazení Komory v obnoveném liberálním společenském systému. Lze odhadovat, že v období krátce po privatizaci 30–40% do té doby „státních veterinárních lékařů“ bylo nuceno v krátké době zcela změnit oblast výkonu odborné veterinární činnosti nebo vůbec ukončit svou profesní činnost. Příčinou byla jednak ekonomická racionalizace privatizovaných profesních aktivit, jednak pokračující změna dynamiky poptávky po veterinárních službách – fakticky postupný útlum poptávky v oblasti faremních zvířat a rychlý nárůst poptávky v oblasti trhu zvířat jako přátel člověka. Tato oblast veterinárních služeb zaznamenává také obrovský kvalitativní posun, ať již významnou modernizací vybavení praxí a jejich léčebných postupů, nebo posunem od individuálních praxí směrem k praxím skupinovým či korporativním.

Základní úlohy Komory veterinárních lékařů – samosprávné profesní asociace – jsou dány zákonem o Komoře a spočívají na třech základních pilířích.

Těmi jsou: registrace veterinárních lékařů při vstupu do profese (podmínky tohoto vstupu jsou velmi liberální, avšak nominálně vymezeny zákonem), dohled na pregraduální i postgraduální vzdělávání veterinárních lékařů a disciplinární záležitosti. Zde Komora v rámci zákonem delegovaných pravomocí hájí zájmy veřejnosti ve vztahu ke stížnostem a připomínkám spotřebitelů veterinárních služeb spíše než zájmy poskytovatelů – individuálních veterinárních lékařů. Komora veterinárních lékařů nemá roli odborovou a jen omezenou roli sociální. Na úrovni základních pilířů je Komora „kompetentní autoritou“, která disponuje přenesenými pravomocemi státu. Ačkoliv je Komora konstituována jako „samosprávná“, je v rámci své působnosti limitována řadou ustanovení českého právního rámce i evropského „acquis communantaire“.

Zákonem o Komoře a upřesňujícími řády jsou rovněž defi novány základní rozhodovací principy demokratického mechanismu. Hlavními orgány Komory jsou nezávisle na sobě členy volené představenstvo – které dále volí ze svého středu prezidenta a viceprezidenta, revizní komise a čestná rada.

Kromě Komory se veterinární lékaři sdružují v řadě samostatných odborných asociací (Česká asociace veterinárních lékařů malých zvířat, buiatrická a hippiatrická společnost a další). Státní veterináři jsou sdruženi v Asociaci státních veterinárních lékařů, která se z Komory vydělila na počátku devadesátých let.

Komora je „kompetentní autoritou“, která disponuje přenesenými pravomocemi státu.

Komora veterinárních lékařů se velmi brzy po svém vzniku zapojila do aktivit mezinárodních profesních asociací a v současnosti českou veterinární profesi aktivně zastupuje na půdě Evropské unie praktických veterinárních lékařů (UEVP), Evropské veterinární federace (FVE) zastřešující jednotlivé oborové sekce a Světové veterinární asociace (WVA).

Z hlediska mezinárodního práva, zakotvujícího volný pohyb profesních odborníků mezi zeměmi Evropské unie, je Komora „kompetentní autoritou“ pro vstup do povolání a registraci veterinárních lékařů z ostatních členských států i třetích zemí na území České republiky.

 
MVDr. J. Šindlář a MVDr. K. Daniel
Text byl vytvořen pro uveřejnění v publikaci
Státní veterinární zprávy.