Komora veterinárních lékařů České republiky

KVL ČR byla založena zákonem 381 České národní rady ze dne 11. září 1991 o Komoře veterinárních lékařů ČR, ve znění pozdějších předpisů.

Čeští veterináři do zahraničí utíkat nebudou. Naopak nabízí českému státu pomoc

  Z činnosti komory

Ondřej Rychlík

Tisková zpráva

Praha, 13. ledna 2011 – Čeští veterináři na rozdíl od českých lékařů republiku neopustí a budou i nadále pracovat pro české chovatele. Nabízejí pomoc také státu. Po vzoru britských veterinářů chtějí s ministrem zemědělství jednat o změně systému kontrolních mechanismů živočišných produktů před jejich vstupem do potravinového řetězce a docílit tak úspor ve státním rozpočtu.

… uprostřed významný host tiskové konference, ředitel britské veterinární společnosti Jason Aldiss

 

O těchto i dalších tématech se hovořilo na tiskové konferenci Komory veterinárních lékařů ČR. Zajímavá diskuze se rozvinula při odpovědi na otázku Proč čeští veterináři, po vzoru českých lékařů, neodchází? Z profese odešlo nebo pole působnosti změnilo už v roce 1991, tedy bezprostředně po privatizaci praktické veterinární činnosti, přibližně 30 % terénních veterinářů. „Zmiňovaná privatizace se uskutečnila prakticky ´přes noc´, přesto byla akutní bolest lepší než chronické dlouhodobé utrpení formou postupné privatizace jako v některých jiných zemích Evropské unie,“ je přesvědčen Karel Daniel, člen představenstva Komory veterinárních lékařů ČR. „Od doby privatizace došlo k obrovskému rozvoji veterinární péče o zvířata. Ta je dnes reálně na úrovni vyspělejších zemí Evropské unie a veterináři tak nemají etickou či odbornou, ale také fi nanční potřebu odcházet do zahraničí.

Veterinární podnikání však, stejně jako jiné typy podnikání, potřebuje stabilní ekonomickou situaci,“ dodal Daniel s tím, že právě dobré zkušenosti českých veterinářů z praktické veterinární činnosti lze promítnout do současné snahy o úspory ve veřejných rozpočtech. Např. privatizace dozorových činností v oblasti hygieny potravin by mohla být jednou z cest k dosažení úspor. Proto také Komora veterinárních lékařů ČR přizvala jako hosta tiskové konference britského veterinárního lékaře dr. Jasona Aldisse.

privatizace dozorových činností v oblasti hygieny potravin by mohla být jednou z cest k dosažení úspor

Tento muž je výkonným ředitelem soukromé britské veterinární společnosti s více než 250 zaměstnanci, která vykonává úřední kontrolní a dohledové činnosti v oblasti hygieny potravin ve Velké Británii i dalších zemích Evropské unie. Tvrdí, že soukromá fi rma dokáže tyto kontrolní mechanismy provádět levněji než státní instituce. „Podle mých zkušeností je státem organizovaná kontrola bezpečnosti potravin z hlediska nákladů neefektivní – plní sice nezbytné funkce, ale je velmi drahá. A to především proto, že postupy státních institucí jsou příliš svazovány procedurálními či hierarchickými hledisky a bývají přehnaně byrokratické,“ prohlásil Aldiss. Čeští veterináři se o tento britský model zajímají a chtějí o něm jednat s ministerstvem zemědělství.

Čeští veterináři také podporují návrh nového občanského zákoníku, který přináší nový pohled na zvíře jako živého tvora, nikoli věc. „Komora veterinárních lékařů ČR byla zařazena mezi nepovinná připomínková místa pro projednání této novely. Nový občanský zákoník stanoví, že živé zvíře není věc a ustanovení o věcech se na zvíře vztahují pouze v přiměřeném rozsahu, ve kterém to neodporuje jeho povaze živého tvora,“ řekl Ondřej Rychlík, prezident Komory veterinárních lékařů ČR. Znamená to, že bude možné uzavřít kupní smlouvu, kde předmětem koupě bude živé zvíře, ale po převzetí zvířete budou obě smluvní strany povinny zajistit vhodné životní podmínky zvířete. Změna nastane také v případě odvrácení nebezpečí v krajní nouzi. „Zjednodušeně to znamená, že záchrana zvířete jako živé bytosti bude upřednostněna bez poměřování jeho hodnoty s hodnotou poškozené věci. Těch změn je samozřejmě více a některé budou ještě předmětem diskuse a vyjasňování. Obecně se však dá říci, že z pohledu zvířete je návrh zcela nového občanského zákoníku velmi sympatický.“

 
Shrnul
Ondřej Rychlík