Komora veterinárních lékařů České republiky

KVL ČR byla založena zákonem 381 České národní rady ze dne 11. září 1991 o Komoře veterinárních lékařů ČR, ve znění pozdějších předpisů.

Cestovní zpráva

Cestovní zpráva

Ve dnech 15. – 18.11. jsem se spolu s kolegy J. Bernardym a K. Danielem zúčastnil zasedání GA FVE a jejich jednotlivých sekcí v Bruselu.

Jednání Všeobecného shromáždění FVE probíhalo podle předem schváleného programu s tím, že první den v podvečer zasedala pracovní skupina “Statutory bodies”. Další den, tj. 16. 11. probíhalo jednání národních a institucionálních delegací v rámci UEVP, EASVO, UEVH a EVERI, celý den 17.11. a v sobotu dopoledne 18.11. pak vlastní FVE.

Jednání FVE v páteční odpoledne bylo rozděleno do několika pracovních sekcí.

Výsledky a závěry těchto sekcí, stejně jako závěry jednání z prvního dne, pak byly předloženy na sobotním zasedání FVE.

Jednání jako obvykle zahájil president FVE T. Jorna. Ve svém úvodním slově mimo jiné zdůraznil potřebu a snahu FVE zvýšit profesní reputaci s tím, že především veterinární komory rozvíjejí a udržují postavení veterinárního stavu ve společnosti. Uvedl, že zvlášť důležité je v tomto smyslu “mluvit jedním hlasem” a zajistit vysokou úroveň pre a postgraduální výuky. Veterinární profesi je nutné chápat jako “health profession”.

Hlavní pozornost v oblasti výuky veterinárního lékařství byla opět věnována problematice bakalářského studia. V této oblasti je významné, že přibývá počet zemí a veterinárních komor, které absolutně odmítají titul “Bakalář” (např. Švédsko, Norsko, SRN, Francie) ve veterinární medicíně. Dle zástupce řecké delegace může tento typ studia ve veterinární medicíně vést k jejímu rozložení. Dr. Schneichel z německé veterinární komory navrhuje společný postup veterinářů s ostatními medicínskými obory ve smyslu zastavení tendencí zavést bakal. studium v medicínských oborech. Belgie a Francie navrhují řešit problém bakaláře prostým udělením formálního titulu po třetím ročníku studia bez jakéhokoli praktického významu. Návrh podpořili např. zástupce švédské delegace, C. Rondeau (Francie) upozorňuje, že tento problém je obzvlášť významný z pohledu mezinárodního tj. z pohledu volného pohybu osob a profesí v rámci EU. Z tohoto hlediska by se nemělo vůbec začít s produkcí “bonsai veterináře”. Výsledkem dosavadních jednání na půdě UEVP resp. FVE v oblasti výuky je schválení “Prohlášení o výuce”, ve kterém je zdůrazněn význam dodržování a kontrolování úrovně praktických dovedností čerstvých absolventů veterinární fakult v rámci Evropy s tím, že jednotlivé evaluační komise musí na základě přísl. směrnic EP brát v úvahu úroveň těchto “Day One Skills”. (Plné znění tohoto dokumentu bude součástí cest. zprávy prezidenta KVL ČR).

Dalšími tématy jednání UEVP byla diskuse a schválení hlavních principů nového materiálu “Standardní operační procedura “ pro evaluaci výuky na veterinárních fakultách příprava a vymezení činnosti veterinárních techniků, identifikace zvířat, zpráva z konference o “vet. welfare”, problematika preskripce léčiv, finanční záležitosti FVE včetně schválení rozpočtu na r. 2007 (definice aktivního veterináře), organizační příprava voleb do presidia FVE, které proběhnou na příštím zasedání, schvalování žádostí o přijetí nových členů FVE (Kosovo, Albánie).

Prezident i viceprezident KVL ČR se aktivně zúčastnili diskuze k některým tématům včetně předložení konkrétních návrhů.

Účastnici byli seznámeni s programem “Blue Dog”.

Velice zajímavé informace přinesla přednáška presidentky FECAVA Ellen Bjerkas na téma “Ekonomický význam chovu společenských zvířat”.

Zasedání GA FVE byl předložen společný návrh severských a pobaltských zemí na jednotné zastupování členských zemí Evropy ve WVA. FVE by se stala jednotným zástupcem zastřešujícím a hájícím zájmy všech evropských zemí resp. asociací a komor ve světové veterinární organizaci.

Navrhovatelé vycházejí ze skutečnosti, že veterinární profese je jak v evropském tak i globálním měřítku malou profesí a tudíž prosazování a obhajoba zájmů vyžaduje jednotný postup.

Doslova: “Potřebujeme být jednou profesí s jednotnou vizí a jednotným hlasem”. Návrh byl přijat.

Zasedání byly předloženy výsledky analýzy současné situace v identifikaci zvířat v Evropě.

Zástupci ESFM (evropská společnost pro medicínu koček) předložili návrh na rozvoj systému kvalifikace a specializace odborníků ve feline medicíně.

Zajímavé názory z jednání (i kuloárních):

– Bakalářské studium může v budoucnu vést k snížení počtu studentů na doktorském studiu.

– Bakalářské studium by se nemělo v medicínských oborech vůbec zavádět.

– Belgie prodlužuje studium veterinární medicíny na 7 let.

– V. Británie uvažuje o zavedení 1 roku praxe po absolvování studia veterinární fakulty jako podmínku udělení licence.

V Brně 1. 12. 2006

MVDr. Vladimír Kyllar