Komora veterinárních lékařů České republiky

KVL ČR byla založena zákonem 381 České národní rady ze dne 11. září 1991 o Komoře veterinárních lékařů ČR, ve znění pozdějších předpisů.

Chci léčit ptáka v perfektní kondici

   Soudnička

Chci léčit ptáka v perfektní kondici

Předsedovi revizní komise KVL ČR byla postoupena stížnost Michala Zlého na veterinární činnost MVDr. Skleslého. Ve stížnosti je uvedeno, že majitel se obrátil na obviněného se žádostí o prohlídku dvouleté andulky. Obviněný naordinoval po dobu 36 hodin odebrat veškerou stravu. Pták začal byl skleslý a po pěti dnech uhynul. Stěžovatel si následně průběh léčby ověřil u dvou nezávislých veterinárních lékařů, kdy mu bylo sděleno, že ponechat andulku 36 hodin bez potravy je naprosto nepřiměřené a pro zdravé zvíře je smrtící. Dle ust. § 1 odst. 3 PR je neprofesionálním chováním porušení o d b o r n ý c h p o v i n n o s t í úmyslné nebo z nedbalosti. Dle ust. § 3 odst. 2 PR veterinární lékaři při výkonu své profese musí zvažovat nejprve dobro pacienta, ulehčit utrpení, zbavit nemohoucnosti a zároveň minim a l i z o v a t bolest a strach. Dle ust. § 3 odst. 3 PR pak v e t e r i n á r n í lékař má povinnost při výkonu své profese volit léčebné metody prováděné na úrovni současných vědeckých poznatků.

Dle názoru žalobce ze strany žalovaného došlo k porušení shora uvedených ustanovení profesního řádu a to zejména tím, že obviněný neprovedl žádoucí vyšetření zvířete, stanovil chybnou diagnózu a následně pak špatnou léčbu.

Jak to tedy bylo?

Především z preventivních důvodů jsem se v pátek 16. listopadu 2001 obrátil na nejbližšího veterinárního lékaře – MVDr. Skleslého se žádostí o prohlídku dvouleté andulky.

V poslední době pták několikrát za den otevíral zobák a jako by se snažil zbavit něčeho v krku. Nezvracel, byl jinak normálně veselý a přijímal potravu. Po návštěvě v bytě konstatoval MVDr. Skleslý zánět volete, provedl výtěr a předepsal následující léčbu: – po dobu následujících 36 hodin odebrat veškerou stravu, – další dva dny pouze salát, piškoty, bílek a jinou stravu bez zrní, – v případě potřeby čtvrtý nebo pátý den kontrola.

V dobré víře jsme zmíněný postup přesně dodrželi. V pondělí však pták začal být skleslý a vyhledával teplo. Protože se stav neměnil, vzal jsem ho v úterý 20. listopadu dopoledne do ordinace zmíněného lékaře. Po prohlídce a změření teploty (více než 40 °C) MVDr. Skleslý konstatoval, že se objevila infekce, následovaly injekce ampicilinu a další injekce a povolení znovu krmit vším. Stav ptáka se dále zhoršoval, proto jsem druhý den dopoledne (21. 11.) opět navštívil stejného lékaře. Při prohlídce znovu měřil teplotu (opět více než 40 °C), následovala injekce větší dávky stejných antibiotik a další injekce do těla, při které MVDr. Skleslý měnil jehlu a pták pak měl na břiše krvavou stopu na peří. Odpoledne byl tak slabý, že již ležel v dlani. Proto jsem šel na radu (bez něj) do ordinace znovu. MVDr. Skleslý nebyl přítomen a sestra mi doporučila návštěvu jiné veterinární kliniky. Službu konající lékař ptákovi velmi opatrně prohlédl krk, předvedl mi, že je zcela vyhublý a do krku mu podal jiný typ antibiotika. Následně mi vysvětlil, jak by postupoval on: Na samém počátku by provedl výtěr volete a na základě jeho výsledků by stanovil léčbu. Vzhledem k rychlému metabolismu andulek by však v žádném případě nenechal ptáka 36 hodin zcela bez potravy a další dva dny pouze s náhradní potravou. Také mi vysvětlil, jak je andulka citlivá na prohlídky nebo zákroky a jaký vliv ve stavu úplné zesláblosti může mít ztráta i kapky krve. Proto také zacházel s ptákem velmi citlivě a neprováděl žádné měření teploty a namísto injekcí mu dal lék do zobáku. Přes snahu tohoto lékaře následující ráno pták uhynul.

I jako laik jsem si při následném porovnání nejen léčebného postupu, ale i zacházení s ptákem nemohl nevšimnout rozdílného postupu i přístupu obou lékařů. Přestože byl pták prakticky po třech a půl dne bez potravy zcela zesláblý, dostal od MVDr. Skleslého injekce nejen zmíněné úterý, ale i v ještě horším stavu následující den, kdy navíc dostal injekce do těla takovým způsobem, že měl část břicha od krve. Abych si celou situaci ještě lépe ověřil, navštívil jsem v dalších dnech jiného renomovaného lékaře. Ten mi na obecnou otázku odpověděl, že 36 hodin zcela bez potravy a další dva dny jen s piškoty a zeleným salátem či bílkem je i pro zcela zdravou andulku prakticky smrtící.

Proto se domnívám, že postup MVDr. Skleslého byl od samého počátku chybný a nezodpovědný. Dnes lituji toho, že jsem si ho vybral, postupoval podle jeho pokynů a nekonzultoval jsem záležitost s jiným lékařem. Nenapadlo mě však, že k vyléčení dvouletého ptáka, který byl jinak v perfektní kondici, si budu muset nechat ověřovat postup jednoho lékaře ještě několika dalšími. V této souvislosti se přímo nabízí otázka, kolik jiných andulek doplatilo na podobný postup MVDr. Skleslého a kolik dalších to ještě čeká. Především proto, aby se podobný případ již neopakoval, se na Vás obracím se žádostí o přešetření postupu zmíněného lékaře. Prosím o písemné sdělení Vašich závěrů, případně dalších kroků v celé záležitosti.

Nejsem specialista

Vážená RK, stížnost pana Zlého nepovažuji za opodstatněnou z následujících důvodů: majitele jsem v pátek dopoledne po jeho návštěvě v ordinaci bez ptáka upozornil, že ošetření velmi spěchá a ať s andulkou přijde co nejdříve (bydlí asi šest minut od naší ordinace). Opáčil, že nemůže a požádal mne, zda bych nepřišel do bytu. Opakovaně jsem mu vysvětloval, že denně pracuji 12 hodin a že budu večer unaven. Byl jsem třetí den v práci po prodělané chřipce. Bohužel jsem se nechal umluvit a po 22. hodině večer jej v bytě navštívil. Pan Zlý ve stížnosti píše, že nechal ptáka vyšetřit z preventivních důvodů. Pták při vyšetření vypadal velmi špatně. Měl velmi zrychlené dýchání, byl vyhublý a pohmatem jsem zjistil, že je vole přeplněno zrním. Opatrně jsem zrní odstranil a vole vytřel jódglycerínem.

Požádal jsem jej o hladovku 36 hodin s tím, ať koupí glukopur, a ten mu přidává do vody. Pana Zlého jsem upozornil, že nejsem specialista na choroby ptáků a dále, v případě, že se zhorší, ať mne neprodleně volá na mobilní telefon. Upozornil jsem jej, že pravděpodobnost vyléčení není velká. Pan Zlý přišel až třetí den na ošetření do ordinace. Konstatoval jsem sepsi a aplikoval ampicilin do prsních svalů. Pokud bych aplikoval antibiotika do zobáku, obával bych se v tomto zesláblém stavu aspirace do plic. Domnívám se, že při sebevětší opatrnosti se každému kolegovi může stát, že napíchne cévku svalu. Krvácení jsme se sestrou ihned zastavili. Andulka v pondělí a v úterý dostala ampicilin i. m., vitamín C + B, glukózu a NaCl.

Výtěr volete na stanovení citlivosti (antibiogram) děláváme na našem pracovišti taky, ale v tomto případě jsem jej nedělal. Jednak byl pátek večer, pták příliš zesláblý na tento zákrok a navíc bych měl výsledek nejdříve pátý pracovní den.

Omlouvám se Vám za opožděnou zprávu, byl jsem skoro tři týdny nemocen.

Doplňte údaje

Vážený pane Zlý,

v rámci šetření Vaší stížnosti na MVDr. Skleslého revizní komisí KVL ČR Vás žádáme o poskytnutí adres veterinárních pracovišť, na kterých byl Váš papoušek následně ošetřen, popř. s kterými veterinárními lékaři jste konzultoval onemocnění Vašeho zvířete.

Děkuji za ochotu, předseda RK KVL ČR

Nepamatuji

Vážený pane kolego,

především se opravdu omlouvám za zpoždění mé zprávy ve věci andulka pana Zlého.

Pokoušel jsem se s ním spojit, což se mi nezdařilo, takže Vás asi zklamu, protože při nejlepší vůli si na tento případ nijak nepamatuji, ani na žádné konzultace. Fakt bych rád uvedl nějaké podrobnosti, ale rozhodně si nechci vymýšlet, co si nepamatuji.

S pozdravem MVDr. Druhý

Nestihli jsme zachránit

Vyjádření k případu: majitel Zlý Michal. Pacient byl vyšetřen na našem pracovišti v listopadu 2001. Zvíře bylo značně dehydratované, apatické, byla evidentní pokročilá kachexie.

Anamnéza: pacient byl ošetřen na jiném pracovišti, zpětně bylo těžké zjistit dosavadní medikaci. Dle majitele bylo zvíře léčeno na zánět volete a byla nasazena dieta. Vzhledem k velmi infaustnímu stavu pacienta byla nařízena rehydratace, aplikace Duphalytu p. o., byla nasazena antibiotika (Baytril 10 mg/kg). Majitel byl informován o závažnosti stavu, další vyšetření měla být provedena druhý den v případě zlepšení stavu. Pacient uhynul během 24 hodin.

MVDr. Třetí

Expertní posudek

Na základě Vaší žádosti ze dne 14. 2. 2002 a přiložených písemných materiálů týkajících se stížnosti p. Zlého na odbornou činnost MVDr. Skleslého Vám zasílám následující odborný posudek.

A) K dopisu p. Zlého: Vzhledem k výživnému stavu a chování pacienta jsou rozpory ve tvrzení klienta a ošetřujícího veterinárního lékaře. Tělesná teplota nad 40 °C je u andulky normální; opatrně prováděné měření ptáku neuškodí. Je-li indikace, pak parenterální aplikace antibiotik je nejvhodnější způsob jejich podání u akutního pacienta. Po i. m. aplikaci může dojít ke vzniku hematomu. Náhradní dieta doporučená po hladovce byla dostačující.

B) K dopisu MVDr. Skleslého Nedostatečná informovanost klienta (tělesná teplota, nutnost parenterální aplikace, hematom) mohla přispět ke zkreslenému názoru na kvalitu prováděné odborné činnosti. Hladovka u ptáků s postižením trávicího traktu je zbytečná, protože většinou trpí anorexií. Vhodnější je spíše úprava diety, někdy je nutná umělá výživa sondou, způsob odstranění zrní z volete není jasný. Vytření volete jódglycerínem není obvyklé. Ampicilin se u ptáků většinou nepoužívá pro horší farmakokinetické vlastnosti.

C) Závěr: V přiložené dokumentaci nikde není uvedena diagnóza ani pitevní nález, nelze se proto vyjádřit k léčebnému postupu, který byl aplikován a priori, ani k míře p o c h y b e n í MVDr. Skleslého. Je zřejmé, že žádný ze zainteresovaných veterinárních lékařů není specialistou na choroby ptáků. Některá tvrzení v dopise p. Zlého v z n i k l a z neznalosti, protože nebyl MVDr. Skleslým dostatečně informován. MVDr. Skleslý podle svého vyjádření přiznal klientovi, že není specialistou pro choroby ptáků. Přesto chovatel požadoval jeho návštěvu. Doporučená hladovka mohla nepříznivě ovlivnit zdravotní stav andulky, ale není průkazné, zda pták by v opačném případě přijímal potravu či nikoliv a zda byla příčinou úhynu.

Rozhodnutí sděleno

Vážený pane Zlý,

revizní komise KVL ČR přezkoumala léčebný postup MVDr. Skleslého při ošetřování Vaší andulky v listopadu 2001. Na základě prošetření všech dostupných materiálů (vyjádření všech tří zúčastněných veterinárních lékařů) a výsledku odborné expertízy Vaši stížnost odkládá jako neprůkaznou.

Vysvětlení: V předložené dokumentaci není nikde uvedena diagnóza ani pitevní nález, nelze se proto objektivně vyjádřit k léčebnému postupu žádného ze zúčastněných lékařů.

Žádný ze zúčastněných lékařů není specialistou na choroby ptáků (MVDr. Skleslý Vás na tuto skutečnost údajně upozornil). Je nemožné spolehlivě prokázat, jakou formou byla vedena komunikace mezi Vámi a ošetřujícími a jaké instrukce Vám byly přesně podávány.

Na základě Výše uvedeného vysvětlení není možné objektivně rozhodnout o případném provinění MVDr. Skleslého. V případě potřeby jsme Vám schopni poskytnout jména specialistů v oblasti chorob ptactva, aby bylo možné příště předejít podobné smutné události, jež Vás postihla.

Zpracoval MVDr. Petr Matušina