Komora veterinárních lékařů České republiky

Chov velkých šelem soukromými chovateli

  Časopis Zvěrokruh 9/2018
     Informace - zprávy - výzvy


Jiří Lacina

O absenci řádných a jasných pravidel pro chov šelem fyzickými osobami


 

V poslední době rozbouřily veřejnost zprávy o problémech se šelmami, chovanými soukromými osobami. Z nedávného brifinku ministra zemědělství a ústředního ředitele SVS vyplynulo, že problém bude v nejkratší době řešen úpravou legislativy, jmenovitě zákona o veterinární péči, případně zákona o ochraně zvířat proti týrání. Kromě opatření v samotných chovech, jako je tomu ve většině zemí EU, se předpokládá zákaz vývozu velkých šelem do zemí mimo EU pro komerční účely.

Ukázalo se, že problematika velkých šelem, chovaných soukromými chovateli nebo společnostmi není v ČR, na rozdíl od sousedních zemí, dostatečně řešena. Na tuto skutečnost upozornila AVL ČR (AVL) již v roce 2015 svým stanoviskem na webových stránkách, později zveřejněném v tisku (ČTK2)), následně letos v této rozšířené podobě, opět uvedené na webu AVL.


Stanovisko AVL ČR k chovu šelem v zájmových chovech v ČR

Asociace veterinárních lékařů České republiky (AVL) nejen v reakci na poslední události v chovu divoce žijících zvířat soukromými chovatel, považuje za svou povinnost znovu publikovat stanovisko k problematice chovu šelem v zajetí soukromými osobami, zveřejněné již v roce 2015 (Web AVL1), později ČTK 2)).

Současným trendem ve společnosti je vlastnit/chovat neobvyklé živočichy jako domácí zvířata a přivádět je domů jako mazlíčky nebo je chovat z prestižních důvodů.

Stanovisko AVL vychází ze skutečnosti, že chovatelé/společnost si při tom ne zcela uvědomují, že chov divoce žijících zvířat, zejména šelem, není totožný s chovem domácích mazlíčků domestikovaných zvířat (pes, kočka). V mnoha případech je tento chov značně problematický, především s ohledem na nepředvídatelnost chování těchto zvířat v některých situacích.


podmínky takovýchto chovů nejsou nijak stanoveny tak, aby byly vymahatelné

Jsme jednou z mála zemí EU, která umožňuje, aby fyzické osoby chovaly zájmovým způsobem velkou kočkovitou šelmu (lva, tygra). Chov těchto šelem umožňuje § 13 odst. 5 zákona č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZOZT“) s odkazem na odst. 10 téhož paragrafu ZOZT, který rozvíjí vyhláška č. 411/2008 Sb. o stanovení druhů zvířat vyžadujících zvláštní péči (dále jen vyhl. 411/2008). V § 2 odst. 3 písm. b) vyhl. 411/2008 Sb. je stanoveno, že z třídy savců jsou druhy zvířat vyžadující zvláštní péči z řádu šelmy (Carnivora) všechny druhy včetně ploutvonožců (Pinnipedia), s výjimkou domestikovaných druhů pes (Canis familiaris), kočka (Felis catus), fretka (Putorius furo) a zvířat chovaných jako zvěř v zajetí podle zákona o myslivosti.

AVL je toho názoru, že tento stav je dlouhodobě neúnosný zejména z toho důvodu, že podmínky takovýchto chovů nejsou nijak stanoveny tak, aby byly vymahatelné. Pokud už je členským státem EU povolen chov těchto potenciálně nebezpečných druhů zvířat, tak jen za přesně stanovených podmínek. AVL zdůrazňuje, že je nutno stanovit alespoň základní podmínky pro chov druhů stanovených vyhláškou č. 411/2008 Sb.

Voláme po úpravě právních předpisů, aby tato zvířata mohla být chována pouze za podmínek stanovených závazným předpisem a chovatelem s potřebnou mírou znalostí tak, aby plnění těchto podmínek mohlo být kontrolováno, případně penalizováno. Připomínky k poslední novele veterinárního zákona, kde jsme, mimo jiné, požadovali doplnit odbornou způsobilost chovatelů velkých šelem, nebyly akceptovány. Naše snaha nebyla tehdy pochopena, a tak bychom chtěli orgánům odpovědným za přípravu legislativy nabídnout naše know-how znovu při přípravě novely vyhl. č. 411/2008 Sb., i novely zákona č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání, případně samostatného předpisu.

Pokud totiž chov, nejen kočkovitých šelem, ale i jedovatých hadů a jiných (potenciálně nebezpečných) zvířat nebude přísněji a jednoznačně upraven, je jen otázkou času, kdy se stane neštěstí, když takové zvíře například někoho zraní nebo uprchne.

Asociace veterinárních lékařů České republiky, z. s.

Problematika chovů exotických zvířat úzce souvisí s prací úředních i soukromých veterinárních lékařů, kdy soukromý veterinární lékař obecně je podle § 61 veterinárního zákona, mimo jiné, povinen oznamovat krajské veterinární správě podezření z týrání zvířat, tedy i případy nepovoleného chovu těchto druhů nebo chovu zvířat v nevhodných podmínkách.

Členové AVL věří, že se problém chovu exotických zvířat podaří vyřešit zákonnou normou v brzké době, jak z hlediska jejich zdraví a welfare, tak i obecné bezpečnosti. AVL předpokládá, že se ve spolupráci s KVL podaří prosadit zákonná ustanovení, která napraví neutěšené poměry v této oblasti.

Na její přípravě se AVL hodlá svými zástupci intenzivně podílet, očekává výzvu navrhovatelů (MZe).

Je nám také jasné, že pouhá změna legislativy problém nevyřeší, a bude nutné ve spolupráci se soukromými veterinárními lékaři nad těmito chovy zpřísnit dozor a důsledně vynucovat její plnění.

1) http://www.avlcr.ic.cz/zpravy/Zpravy_2015/Stanovisko_selmy.pdf

2) ČTK, 2018. Stát si posvítí na „domácí“ chov šelem. Mafra: Lidové noviny, 6. 3. 2018

Na podkladě materiálů AVL ČR
zpracoval Jiří Lacina

Komora veterinárních lékařů České republiky