Komora veterinárních lékařů České republiky

KVL ČR byla založena zákonem 381 České národní rady ze dne 11. září 1991 o Komoře veterinárních lékařů ČR, ve znění pozdějších předpisů.

Cimbálové muziky na Vysoké škole veterinární v Brně

   MIMOVETERINÁRNÍ ČINNOST

Cimbálové muziky na Vysoké škole veterinární v Brně

Folklórní aktivity studentů se rozvíjely již v prvních letech působení naší alma mater. Byli to studenti, které aktivizoval Strážničan Janek Horný (promoval 1929), po promoci asistent u prof. Klobouka. Bylo to v letech 1926 – 1932. S touto muzikou zpíval též vynikající interpret jihomoravského folklóru až do pozdních let svého věku Karel Bimka (promoval 1932), rodák ze Svatobořic. Později po odchodu Horného do praxe se studenti VŠV z Moravy folklórně vyžívali v brněnském Slováckém krůžku. Zde působili např. M. Košut a M. Švirga z Lanžhota (promoval 1935). Jinak folklórní činnost na Vysoké škole veterinární byla obnovena až v období po druhé světové válce. Zaznamenala během svého působení tři aktivní fáze. První cimbálová muzika v poválečném období byla založena ke konci roku 1948 pod vedením studenta Dušana Sedláře. Primášem byl Ota Šíma (promoval v r. 1950) a u cimbálu působil Dušan Sedlář, který později emigroval do západního Německa, až se konečně usadil v Kostnici. Zde působil jako vědecký pracovník ve Výzkumném ústavu léčiv. V Kostnici žije dodnes. V r. 1949 byl imatrikulován na VŠV v Brně Luboš Holý a ten se zde ihned zapojil do cimbálky, aby nahradil primáše Otu Šímu.

Cimbálová muzika Slováckého krůžku v Brně z r. 1930 s primášem MVDr. Jankem Horným
Sedící zleva: Arnošt Hanko, Jaroslav Páč, studenti VUT a Ladislav Húska – kontráši; Antoním Frolka, studen lékařské fakulty-cimbalista; Karel Bimka, studen Vysoké školy zvěrolékařské – Jaromír Běhúnek – klarinetista; Kučera – poslední v řadě s houslemi v ruce; stojící vzadu: Josef Kotík – kontrabas a stojící vpředu – primáš Janek Horný

 

Holý kolem sebe soustředil řadu dalších muzikantů (bývalo jich až kolem 15). Nebyli to výhradně studenti VŠV, ale i posluchači z lékařské a přírodovědecké fakulty J. E. Purkyně. V období primášování Luboše Holého (1949 až 1954), později profesora porodnictví a gynekologie na VŠV v Brně, dále na univerzitě v Havaně (Kuba) a v Yucatanu (Mexiko), byla muzika postupně přeladěna na notu „Horňácka“ a „Západního Slovenska“ či „Myjavska“. Z této kapely, jejíž kádr tvořili i studenti jiných vysokých škol, vzešli dva slavní folklóristé, kteří dále rozvíjeli regionální folklórní aktivity a zapsali se do historie folklóru Československa. Byl to klarinetista a cimbalista Horymír Sušil, rodák z Valašských Klobouk, přezdívaný Ledňa, později zvěrolékař v Uherském Brodě, který zde dlouhá léta působil v souboru Olšava. Jako jeden z jeho manažerů a vynikající cimbalista se zasloužil o propagaci a reprezentaci valašského a podjavorinského folklóru. Dále to byl student Lékařské fakulty Jožka Kobzík, později lékař v Břeclavi, zakladatel a primáš slavného

podlužáckého souboru Břeclavan (jedna z nejznámějších cimbálek u nás). Další členové této kapely, Ota Šíma a Ota Chvátal, po promoci rozvíjeli folklór v místech svého působení v rámci Českomoravské vysočiny, kam byli profesně zaváti. Působili v souboru Dyndáci. Mirek Frais založil známou kapelu Sklářská muzika, v Doksech a jeho bratr doc. MVDr. Zdeněk Frais působil dlouhá léta jako vynikající klarinetista v cimbálce souboru Hradišťan.

Druhá fáze byla charakterizovaná obdobím působení Luboše Holého, který s cimbálkou VŠV v Brně zdárně reprezentoval nejen naši alma mater, ale i celou jižní Moravu, a to nejen v Brně, ale i v celé naší republice. Později, když se stal sólistou Brněnského rozhlasového orchestru lidových nástrojů (Broln), reprezentoval úspěšně naši školu a vlast často i v zahraničí. S tímto folklórním souborem procestoval téměř celý svět, a tak uplatnil svůj zpěvácký talent a vynikající hlas v řadě rozhlasových a televizních vystoupení a nahrávek. Často jej vídáme dosud naživo v televizi, či slýcháme v rozhlase.

Třetí fáze působnosti cimbálové muziky byla v období let 1962 – 1968. Primášem nově založené cimbálky byl Ing. František Gajdoš z Moravské Nové Vsi, později docent na Strojní fakultě VUT a cimbalistou jeho bratr, student Vysoké školy veterinární v Brně Stanislav Gajdoš. Manažerem kapely byl docent, později prof. na Ústavu zoohygieny VŠV v Brně MVDr. Antonín Fišer, jinak též hráč houslového partu – „terc“.

V této cimbálce působil i docent MVDr. Jiří Filka, fyziolog VŠV jako hráč na violoncello a prof. MVDr. Čeněk Červený jako klarinetista. MVDr. Stanislav Gajdoš působil později též jako zpěvák ve slavném souboru Hradišťan. Kmenovým hráčem na kontrabas v této muzice byl Ladislav Bulíček, po promoci veterinární lékař v Brně, který dosud působí v cimbálové muzice Slováckého krůžku a v dalších folklórních souborech. V 70. letech se touha po cimbálové muzice opět probudila, ale vždy jen na velmi krátké období. Byl to známý MVDr. Jura M i š k e ř í k , jeden ze slavného rodu hudců Miškeříků z Hrubé Vrbky a Velké nad Veličkou. Ten spolu se s t u d e n t e m VŠV romského původu Pavlem Danielem z Brna a studentem Františkem Okénkou z Malé Vrbky byli vůdčími osobami v cimbálové kapele v období 1970 až 1973.

 

Vojenský umělecký soubor Ondráš
tentokrát s primášem Bohumilem Smejkalem, primariusem BROLNu a prvním houslistou Janáčkova kvarteta,
ke zpěvu se chystá Luboš Holý

Po ukončení činnosti této cimbálky pokračovali na Vysoké škole zemědělské v Brně ve folklórním souboru Javorina. Ve folklórní skupině Polana na VŠZ v 50. letech zpíval a tančil jako student Laco Pivník, rodák ze Zvolena, později docent patologie na VŠV v Brně, který reprezentoval především podpolanskou oblast. V 80. letech zpívala a tančila v Polaně též Taťána Kraváriková z Nitry, studentka a zpěvačka dechového orchestru VŠV v Brně.

Vzpomínali a zapsali
s prof. MVDr. Lubošem Holým
prof. MVDr. Čeněk Červený
a MVDr. Jan Bernardy