Komora veterinárních lékařů České republiky

KVL ČR byla založena zákonem 381 České národní rady ze dne 11. září 1991 o Komoře veterinárních lékařů ČR, ve znění pozdějších předpisů.

Činnost revizní komise v roce 2010

  Informace – zprávy – výzvy

Marie Vranková & Veronika Grymová

Stanovislo předsednictva revizní komise k úvodníku Zvěrokruhu 1/2011

V úvodníku čísla Zvěrokruhu 1/2011 zmínil dr. Rychlík činnost revizní komise a vyslovil se pro to, aby RK předložila statistické údaje o řešených případech. Statistika za celé volební období není k dispozici, neboť ještě neskončilo. Předkládáme přehled za rok 2010, který má dostatečnou vypovídací schopnost.

Revizní komise je orgánem KVL, stejně jako je sněm, představenstvo, prezident a čestná rada, podle § 15 zákona 381/1991 Sb. o Komoře veterinárních lékařů České republiky. Zákon jasně vymezuje činnost a působnost RK:

Revizní komise

a/ kontroluje plnění usnesení sněmu, činnost představenstva a hospodaření Komory,

b/ provádí kontrolu dodržování povinností stanovených obecně závaznými právními předpisy a stavovskými předpisy Komory,

c/ má právo pozastavit rozhodnutí orgánů Komory, pokud jsou v rozporu s obecně závaznými právními předpisy a se schválenými stavovskými předpisy Komory až do rozhodnutí sněmu.

Potud strohá citace a řeč paragrafů.

RK je tedy zákonem ustanovená jako nezávislý orgán kontroly nad činností členů i orgánů KVL. Náplní RK je dílem řešit profesní provinění veterinárních lékařů, a tím dbát na odborný a etický výkon povolání, a dílem také dohlížet na hospodárnost a účelnost hospodaření s komorovými příjmy a výdaji. Máme v kompetenci kontrolovat, zda jsou fi nance všech členů komory účelně vynakládány a také zda jsou přijímány a využívány všechny možnosti a nabídky s péčí řádného hospodáře jemu svěřených prostředků.

Revizní komise řeší případy došlé na sekretariát Komory spadající do její kompetence. Zabýváme se všemi případy, které jsou revizní komisi adresovány. Teprve po prostudování případu můžeme říci, zda jej budeme dále řešit, či jej předáme příslušným orgánům, neboť nespadá do kompetence KVL, nebo jej odložíme. Předem nelze rozhodnout o tom, zda případ budeme řešit, či nikoli. „Předvýběr“ naslepo, bez prostudování doručené dokumentace, by byl fl agrantním porušením základních práv účastníků řízení. Nelze tedy náhodně vybírat, kterým případem se budeme zabývat a kterým ne, jen pro snížení nákladů. To opravdu dělat nebudeme, neboť takový postup nelze logicky ani právně odůvodnit.

Ano, je pravda, že stoupají náklady na činnost RK, jelikož dochází stále více stížností, které musí řešit. Nikde v zákoně 381 není uvedeno, že se má revizní komise zabývat pouze „závažným porušením“, jak ve svém úvodníku napsal prezident kolega Rychlík. Nelze odhadnout dopředu, kolik stěžovatelů se v daném roce obrátí na Komoru a bude požadovat řešení. Pro objektivní posouzení případů a pro další jednání před čestnou radou jsou často vyžadovány posudky soudních znalců, konzultace právní kanceláře a tím se zvyšují náklady RK v zájmu hledání pravdy a objektivity.

Za rok 2010 RK řešila celkem 80 případů. Zde je statistika podle „zadavatelů stížností“:

nezaregistrované pasy 9
od členů RK (mimo pasy) 5
člen představenstva 1
člen KVL – veterinář 9
SVS 2
majitelé zvířat 53

Z uvedených čísel je snad patrné, kolik podnětů podali členové RK a kolik ostatní. Nejvyšší náklady na řízení s sebou nesou případy týkající se odborné činnosti při výkonu povolání veterinárního lékaře, neboť vyžadují prostudování často velmi rozsáhlé zdravotní dokumentace a zpracování znaleckých posudků.

Máme v kompetenci kontrolovat, zda jsou fi nance všech členů komory účelně vynakládány

Z celkového počtu 80 stížností bylo k čestné radě podáno 31 návrhů na zahájení disciplinárního řízení:

z toho pasy 7
uznáni vinnými celkem 17
neuznáni vinnými:
z důvodu promlčení 4
rada se odmítla případem zabývat (nepříslušnost) 3
nedostatek důkazů 6
žalovaný napravil formální pochybení 1

V odůvodnění rozhodnutí čestná rada vždy klasifi kuje provinění veterinárního lékaře, který byl uznán vinným, jako závažné. Revizní komisi nebyl žádný návrh na zahájení disciplinárního řízení vrácen nebo nepřipuštěn k projednání čestnou radou z důvodu nezávažnosti. Pokud se ČR odmítla návrhem zabývat, bylo to vždy odůvodněno tím, že případ podle názoru ČR leží mimo její kompetence.

Pokud byl případ čestnou radou odmítnut jako promlčený, šlo vždy o rozdíly v právních názorech na běžící lhůty, které si RK nechala zpracovat u předešlých právníků KVL. Tento problém RK aktivně řešila v úzké spolupráci s advokátní kanceláří Vácha a spol. a nyní je již dosaženo konsenzu tak, aby disciplinární řízení nebylo nadále navrhováno zbytečně nebo bylo mařeno. Revizní komise již na konci roku 2010 vyvinula vlastní iniciativu a v zájmu urychlení a zpružnění řešení případů navrhla uspořádání společného zasedání RK a ČR za účasti zástupce představenstva a advokátní kanceláře.

Věříme, že toto vysvětlení je dostačující pro odstranění vzniklého nedorozumění. Revizní komise je připravena spolupracovat se všemi orgány KVL tak, aby byla jejich činnost pružnější a efektivnější, aniž by byla zároveň narušena nezávislost RK. Pro hodnocení činnosti RK, byť i prováděné jen formou úvodníkové úvahy, rádi poskytneme potřebná „tvrdá data“.

 
Marie Vranková, předsedkyně RK
Veronika Grymová, místopředsedkyně RK