Komora veterinárních lékařů České republiky

KVL ČR byla založena zákonem 381 České národní rady ze dne 11. září 1991 o Komoře veterinárních lékařů ČR, ve znění pozdějších předpisů.

Čínští vědci požadují trvalý zákaz konzumace volně žijících zvířat

publikováno 27. 3. 2020: https://science.sciencemag.org/content/367/6485/1434.2

Ačkoli původ viru SARS-CoV-2, který způsobuje současnou pandemii akutního respiračního syndromu označovaného jako Covid-19, nebyl zcela přesně objasněn, je zřejmé, že čínský trh s živými volně žijícími zvířaty hrál velmi důležitou roli při prvotním šíření onemocnění (viz např. „Mining coronavirus genomes for clues to outbreak´s origins“, J Cohen, News, 31 January, https://www.sciencemag.org/news/2020/01/mining-coronavirus-genomes-clues-outbreak-s-origins).  24. února 2020 Všečínské shromáždění lidových zástupců přijalo zákon zakazující konzumaci všech ulovených i v zajetí odchovaných nedomestikovaných zvířat ve snaze zabránit pokračujícímu ohrožení veřejného zdraví, a to do doby, než vejde v platnost novelizace zákona na ochranu přírody. Čtyři čínští vědci z univerzit v Pekingu a Hongkongu uveřejnili 27. 3. 2020 v časopise Science dopis, v němž požadují, aby Čína této příležitosti využila k úplnému a trvalému zákazu konzumace volně žijících zvířat.

Od roku 2003, kdy vypukla epidemie SARS, bylo v Číně nastoleno několik opatření upravujících kontrolu trhů s volně žijícími zvířaty. Nicméně vágní definice „volně žijícího zvířete“ v současné legislativě však vede k nejasnostem a k mezerám v jejím prosazování. Současný zákon ochraňuje druhy volně žijících suchozemských a vodních živočichů, které jsou „vzácné, užitečné nebo ekonomicky a vědecky cenné“, ovšem nedokáží rozlišit jedince odchované v zajetí od volně žijící populace. Například jelen sika (Cervus nippon) je v Číně nejpřísněji chráněným druhem, ale zároveň je komerčně chován. Nerozeznatelnost volně žijící a v zajetí držené populace dává příležitost směšovat ilegálně ulovené jedince s jedinci z faremních chovů exotických druhů a takto je dostávat na trh.

Seznam chráněných druhů navíc nebyl novelizován už 30 let a zahrnuje pouze asi jen dvě třetiny původních volně žijících druhů. Kriticky ohrožený jespák lžícozobý (Calidris pygmaea) je stále na seznamu druhů těšících se pouze nižšímu stupni ochrany. Více než tisíc volně žijících druhů na seznamu chráněných druhů není vůbec. To se týká i netopýrů, což znamená, že jejich lov a obchodování s nimi nejsou trestány a mohou tak ohrozit veřejné zdraví.

Tresty za nelegální distribuci a konzumaci volně žijících druhů navíc nejsou dostatečně přísné. Samotná konzumace volně žijících druhů není omezena. Poptávka po produktech z volně žijících zvířat zůstává vysoká, s vysokými zisky a mírnými tresty pro jejich prodejce. V roce 2018 byl muž, který upytlačil zhruba 8 000 ptáků, včetně kriticky ohroženého strnada obojkového (Emberiza aureola), odsouzen k pokutě pouhých 10 000 dolarů.

Podle autorů dopisu by měli čínští zákonodárci revidovat zákon o ochraně přírody tak, aby byla zajištěna účinnost a vymahatelnost právních předpisů. Musí být vyjasněna definice volně žijícího zvířete a jeho odlišení od jedinců z farmových chovů. Měly by být zpřísněny podmínky chovu exotických zvířat v zajetí, včetně individuálního identifikačního systému, aby bylo možné sledovat pohyb produktů, které z faremních chovů pocházejí. Schopnost technicky odlišit odchované jedince od volně žijících značně zvýší vymahatelnost práva. Seznam chráněných druhů by měl být pravidelně aktualizován a veškeré volně žijící druhy by měly být chráněny. Tresty za porušení těchto nařízení by se měly zvýšit a konzumace i držení volně žijících zvířat by měly být považovány za trestné činy. Trh s volně žijícími druhy je potřeba přísně sledovat a omezovat nabídku i poptávku. Čína musí směřovat k trvalému zákazu konzumace volně žijících živočichů, aby se zabránilo budoucímu ohrožení lidského zdraví.

Ze zdroje https://science.sciencemag.org/content/367/6485/1434.2 přeložila MVDr. Veronika Grymová