Komora veterinárních lékařů České republiky

KVL ČR byla založena zákonem 381 České národní rady ze dne 11. září 1991 o Komoře veterinárních lékařů ČR, ve znění pozdějších předpisů.

Co dokáže záměna jedné číslice

  Soudnička

Radka Vaňousová

Někdy by opravdu stačilo vzít rozum do hrsti

 

Nedovedu si představit, co vedlo majitelku psa k napsání této stížnosti, snad jen lítost nad ztrátou pejska. I přesto příčinou k podání této stížnosti bylo přepsání číslice při vyplňování očkovacího průkazu, omyl, o kterém byla paní Všímavá informována. V textu nejsou zveřejněny zprávy ze všech veterinárních pracoviť, neboť se jednalo o majitele-cestovatele. Když si představím, že celá kauza se táhla téměř půl roku a kolik kolegů strávilo zbytečně svůj čas sepisováním lékařských zpráv a vyjádření, tak je mi z toho nanic.

Dozorčí rada ČMKU obdržela dne 27. 11. stížnost paní Všímavé na paní Zrychlenou a její postup při očkování štěňat. Vzhledem k tomu, že se stížnost dotýká i veterinárních lékařů, postupujeme vám kopii této stížnost s žádostí o stanovisko revizní komise KVL ČR.

Stížnost na hrubé porušení chovatelského řádu

Podávám tímto ofi ciální stížnost na chovatelku pí. Zrychlenou. Jmenovaná mi po předcházející dohodě prodala štěně plemene pudl s průkazem původu za 5000 Kč. Pejsek podle průkazu původu byl narozen dne 22. 1. Dne 6. 6. mi poprvé štěně zkolabovalo s následkem ochrnutí celé pravé strany těla.

doživotní postižení pejska je zaviněno tímto neprofesionálním zákrokem

Navštívila jsem ihned veterinárního lékaře p. Odehnala, který nasadil injekční léčbu. Podruhé pejsek zkolaboval 24. 6., kdy jsem hned odjela do nemocnice U milosrdných sester. Pes byl tentokrát ochrnutý kompletně a bylo nutné ho oživovat, neboť již nejevil známky života. I v tomto případě byli lékaři bezradní. Druhý den ráno mi byl doporučen převoz na kliniku U milosrdných bratří. Tam byl pes hospitalizován do 27. 6. a po kompletních testech mi jako diagnóza bylo sděleno, že ochrnutí centrální nervové a pohybové soustavy má prapůvod v nezodpovědném naočkování štěněte látkou puppy, ale v 11. dnu života štěněte, což je zdokumentováno v očkovacím průkazu s razítkem MVDr. Zmatený.

Chovatelka hrubě porušila očkovací režim a nejen, že mi způsobila fi nanční újmu za léčení v celkové částce 5528,3 Kč + cestovné, ale především odsoudila pejska k celoživotnímu postižení a bolestem. Pro mě je tato situace velmi citově traumatizující. Po konzultaci s jinými chovateli a lékaři navrhuji a žádám o odejmutí chovné stanice a vyvození příslušných sankcí u jmenované chovatelky, aby se předešlo případnému opakovaní pochybných experimentů jak v krytí fenky (matka s PP nakryta vlastním otcem bez PP), tak nedodržení termínů v povinné vakcinaci. V současné době bylo ošetřujícím veterinárním lékařem navíc zjištěna absence jednoho varlete a tím automatické vyřazení z chovu.

V závěru bych chtěla zdůraznit, že jsem nepochopila vydání průkazu původu, ve kterém je otec uveden bez průkazu původu.

Děkuji a očekávám vyjádření dozorčí rady.

pí. Všímavá

Stížnost na KVL

Podávám stížnost na MVDr. Zmateného. Jmenovaný naočkoval štěně plemene pudl dne 5. 2. vakcínou Nobivac puppy ve stáří 11 dnů. MVDr. Zmatený je ošetřujícím lékařem chovatelské stanice chovatelky pí. Zrychlené a byl seznámen s datem narození vrhu štěňat. Dva měsíce po zakoupení pejska nastala série ochrnutí jak nervového, tak pohybového aparátu a po hospitalizaci v nemocnici U milosrdných bratrů se dospělo k závěru, že doživotní postižení pejska je zaviněno tímto neprofesionálním zákrokem. Toto hrubé porušení harmonogramu vakcinace způsobilo mé rodině duševní újmu a fi nanční náklady spojené s doživotní léčbou. Zatím mé náklady na léčbu činí asi 7000 Kč. Nepočítaje vynaložený čas na intenzivní rehabilitaci.

Žádám o prošetření mé stížnosti a zaslání písemného rozhodnutí důsledků v této kauze.

pí. Všímavá

Odpověď na dopis z nemocnice U milosrdných sester

V této souvislosti uvádím, že zmíněný pes pudl pí. Všímavé byl v našem zařízení vyšetřen dne 24. 6. Vzhledem k tomu, že od návštěvy uplynulo více než půl roku, nepamatujeme si způsob komunikace s výše uvedenou paní. Ze záznamů z počítače vyplývá: pes byl léčen týden před návštěvou u nás v Praze na pohybové potíže, k nám byl dopraven po 15min. záchvatu podle anamnézy epileptiformního charakteru. U nás již bez záchvatu. Vyšetřením zjištěna ztráta koordinace, mírný opistotonus, neschopnost se postavit. Byl aplikován Tomanol a B-neuron. Pacient byl přizván na ráno k podrobnému vyšetření a odběru krve. Jeho stav byl však nezměněn, proto byl odeslán na kliniku U milosrdných bratří na neurologické vyšetření. Od té doby nemáme o pacientovi žádné zprávy.

Vyjádření z nemocnice U milosrdných bratří

Z lékařské zprávy

Před třemi týdny křečový stav, bolestivost. Pes medikován, provedena „manuální oprava“ krční páteře. Více postižena levá strana. Postupné zlepšování stavu. 24. 6. při vítání majitele se začal dusit, ztratil vědomí, modrý jazyk. Medikace D tomanolem, B-neuronem. Od té doby leží a není schopen vstát.

Chování: apatie, držení, postoj – není schopen vstát, zachovány spontánní pohyby končetinami, není schopen chůze, postojové reakce nehodnotitelné. Hlavové nervy: palp., obr., korn.: 2 x 0, pupily 2 x 0, konj. Pohyby očí 2 x 0, n. Trigeminus, n. facialis 2 x 0, polykání norm., hlas norm.

Spinální refl exy. Extenzory + fl exory 4 x 0, palpace: mírně strnulý krk, ale na manipulaci nereaguje bolestivě, RTG vyšetření: lebka, krční páteř nat. BPN

Průběh hospitalizace: pacient je schopen udržet se ve sternální poloze, žere a pije sám, neurologický stav stejný. Vzhledem k předchozí léčbě D-tomanolem, provedení dalších vyšetření doporučujeme odložit o jeden až dva týdny.

postižení štěněte očkovaného vakcínou Nobivac Puppy DP

Majitelka představila na klinice pacienta s příznaky popsanými v lékařské zprávě. Vzhledem k předchozí medikaci byla provedena pouze akutní vyšetření, na jejichž základě nebylo možno stanovit defi nitivní diagnózu. Pacient se během hospitalizace zlepšoval, a proto bylo navrženo vyčkat s konečnou diagnostikou. Majitelka si na vlatní žádost pacienta odvezla domů a o další diagnostiku neprojevila zájem. Z tohoto důvodu se nelze k onemocnění, které pejsek prodělával, neřku-li k jeho příčinám, vyjadřovat.

Ošetřující lékař

Vyjádření MVDr. Zmateného

Po prošetření případu, v důsledku kterého na mě paní Všímavá podala stížnost, sděluji následující zjištěné skutečnosti.

Dne 5. 3. jsem očkoval čtyři štěňata chovatelky pí. Zrychlené. Jednalo se o štěňata plemene černobílý pudl, narozená 22. 1. Očkoval jsem vakcinou nobivac puppy DP. Byly vystaveny očkovací průkazy. Na mém pracovišti se stala chyba v tom, že při zápisu data do průkazu bylo zapsáno datum 5. 2. namísto správného 5. 3.

S paní Všímavou jsem telefonicky mluvil a snažil jsem se jí za tuto chybu omluvit a vysvětlit, že štěně nebylo očkováno ve stáří 11 dnů, ale až o měsíc později ve stáří šesti týdnů.

Pokud vím, štěně bylo dále očkováno na některém pražském pracovišti. O tom jistě budou zápisy v očkovacím průkazu a bez žádných zdravotních komplikací. Štěně bylo prodáno pí. Všímavé 26. 4.

První oznámení o onemocnění chovatelce bylo 6. 6. Pak nemoc a léčba pokračovala a já o průběhu nevím nic. Vím jen, že 9. 9. proběhla na SVÚ pitva, ale její výsledek neznám. Tři další štěňata z vrhu žijí bez zdravotních problémů.

To je vše, co mohu k tomuto případu uvést.

MVDr. Zmatený

Z registrační dokumentace farmaceutické firmy

Tímto bych chtěl reagovat na vaši žádost v souvislosti s prošetřováním stížnosti chovatelky psa na postup veterinárního lékaře a možný vznik doživotního zdravotního postižení štěněte očkovaného vakcínou Nobivac puppy DP ve věku 14 dnů.

Majitelka si na vlatní žádost pacienta odvezla domů

Detailně jsem prostudoval aktuální registrační dokumentaci podle požadavků EU a k výše zmíněné vakcíně a na základě výsledků řady, na sobě nezávislých studií jsem dospěl k závěru, že vznik doživotního zdravotního postižení štěněte očkovaného vakcínou Nobivac Puppy DP, byť ve věku 14 dnů, je zcela nepravděpodobné.

V příloze vám posílám kopie závěrů alespoň několika těchto studií. Vzhledem k tomu, že registrační dokumentace je velmi důvěrného rázu, jistě pochopíte, že Vám nezasílám její plné znění.

Navíc ani ve fi remní databázi hlášení nežádoucích účinků z celého světa jsem v souvislosti s vakcínou Nobivac puppy DP ani jinou vakcínou řady Nobivac neobjevil žádný podobný případ.

 

Vážená paní Všímavá

Získali jsme informaci, že váš pejsek údajně uhynul a byl pitván dne 9. 9. na SVÚ. Vzhledem k výše uvedenému si vás dovoluji jménem revizní komise požádat o upřesnění harmonogramu návštěv veterinárních pracovišť účastných na léčbě vašeho psa a zaslání kopií dokladů o těchto ošetřeních. V případě, že byla provedena pitva zmíněného psa, žádáme vás současně o zaslání kopie pitevního protokolu z akreditovaného pracoviště, jinak nelze o vaší stížnosti objektivně rozhodnout.

 
Radka Vaňousová