Komora veterinárních lékařů České republiky

KVL ČR byla založena zákonem 381 České národní rady ze dne 11. září 1991 o Komoře veterinárních lékařů ČR, ve znění pozdějších předpisů.

Co je dole, je i nahoře

Co je dole, je i nahoře

Co sdělují čísla o názorech členstva Komory

Dotazníková akce, kterou představenstvo komory předložilo členům základny během jarních seminářů, vydala své výsledky. Dovolím si je krátce shrnout. Výstupy samotné, vyjádřené v číslech, najdete v tabulkách. Jsem přesvědčen, že minimálně jedenkrát ročně by takto a více mělo vedení KVL komunikovat s členskou základnou, aby se více ventilovaly ožehavé otázky, a více fungovaly všechny pozitivní zpětnovazebné mechanizmy.

Celkově odevzdalo dotazník 160 členů v 6 městech republiky. Z nich 95% členů chápe další vzdělávání jako přínosné a 50% si myslí, že by je měla zajišťovat KVL ČR. Preference akcí o víkendech (74%) mne nepřekvapuje. Většina členů dává přednost pořádání odborných akcí (60%) před finanční participací KVL na nich (38%).

Podnětné jsou i názory na tvar akcí: 83% členů by chtělo, aby KVL pořádala odborné semináře, přes 40% by rádo i odborné praktické kurzy a paramedicínské vzdělávání. Nižší zájem o systematické certifikované kurzy (18%) si vysvětluji prakticky nulovou zkušeností s tímto typem zvyšování odbornosti. Jednoznačně pozitivně (70%) jsou hodnoceny 1 denní semináře, následují (34%) pracovní 1 – 2 denní workshopy, alarmující je odpor k velkým mezinárodním akcím.

Z hlediska hodnocení vzdělávání nejsou názory přesvědčivé, ale rozhodně nechceme trestání ( 2,2%), asi 36% členů žádá buď slevu na příspěvcích či vydávání certifikátů. Tyto závěry nás vedou

k tomu, že bude nutné účast v kontinuálním vzdělávání nějak kvantifikovat, protože jinak budeme dalších 15 roků přešlapovat na místě.

Něco dobrého

Zajímavé jsou i slovní odpovědi na otázky ankety (přínos KVL pro mne, co by měla KVL zajišťovat, jak můžeš ovlivňovat dění v KVL). Jednak je to povinná četba pro vedení KVL, jednak je to téma pro samostatnou analýzu. Většinou převládá nihilismus, spousta členů ani nedokáže vyjmenovat více jak jednu věc, ve které je pro ně Komora pozitivním přínosem. Pokud tuto slupku nerozbijeme, komunikace mezi těmi nahoře a dole bude pořád váznout.

Cenový dotazník nevyžaduje velkého komentáře, je to nakonec cenový průzkum. Za pozornost stojí spíš krajní hodnoty, ty spodní by pro nás měly být alarmující, ty horní inspirativní.

Co se Zvěrokruhu týká, výsledek ankety je velmi jednoznačný: plných 90% členů si přeje časopis, většina (64%) chce měsíčník, čte ho optimisticky více lidí (60%) než jsme se obávali, návštěvnost webových stránek je velmi vysoká (74%).

Nekonečný příběh

Těžko hodnotit celkový účinek seminářů, při takové různorodosti témat nelze uspokojit a potěšit všechny. Sám jsem si ověřil na vlastní kůži, co to je hovořit před lidmi, kteří si nepřišli podiskutovat s kolegy, ale pohádat se a napadnout vše, ať už je řečeno cokoli.

Osobně jsem považoval za nejpřínosnější rozpravu kolem nového zákona o léku, malý zájem o toto téma mne překvapil. U všech přece tvoří obrat v lécích 40 a více procent z celkového obratu, a manipulace s léky je nejkratší cesta, jak se dostat do rozporu se zákonem (vyjma jízdy autem).

Daňová problematika bude v té naší džungli vždy důležitá, to je nekonečný příběh.

U tématu IBR se projevil rozdílný přístup státních veterinářů: v některých krajích přišli až 3 lidé – ředitel, epizootolog a etolog, vládla pracovní atmosféra s jednoznačnou vůlí případné problémy řešit, jinde vystupoval krajský epizootolog mírně řečeno nepřipraveně. Zároveň jsme si mohli uvědomit, že Komora dokáže bránit obchodní zájmy svých členů. Dokladem je marná snaha chovatelských svazů o dohodu s firmou Pfizer, která chtěla diktovat ceny vakcinací a marží veterinářům, a konečně drobné vítězství u Úřadu pro hospodářskou soutěž.

Důležitou částí bylo seznámení se s on-line zadáváním evidence pet-pasů zvláště v souvislosti s vysoce aktuální novelizací veterinárního zákona (od 27.2.2006), která ukládá KVL ČR evidovat pet-pasy založené na území ČR.

Tradičně ožehavým tématem je tvorba cen: probrali jsme všechny možné náklady, které sebou provoz praxe přináší a které pak ovlivní nejen cenu pro zákazníka, ale i výslednou rentabilitu činnosti. Ze zamyšlení nad systémem a formou dalšího vzdělávání vyplynulo, že je nedílnou součástí činnosti Komory. Nediskutujme tedy nad tím, zda vzdělávání ano či ne, ale jak nejlépe je zajistit.

MVDr. Lubomír Hošek