Komora veterinárních lékařů České republiky

KVL ČR byla založena zákonem 381 České národní rady ze dne 11. září 1991 o Komoře veterinárních lékařů ČR, ve znění pozdějších předpisů.

Co ještě by měl veterinární lékař určitě vědět o daních

   Daňová poradna

Co ještě by měl veterinární lékař určitě vědět o daních

(mimo jiné i s ohledem na vyplnění daňového přiznání za rok 2007)

Opět nastává čas podávání daňových přiznání k dani z příjmů. Pro mnohé provozovatele veterinárních praxí je to období zvýšeného stresu, jiní to berou jako rutinní záležitost s kterou se vypořádají jako každoročně buď sami, nebo za přispění svého specialisty na daňovou problematiku. Následující řádky jsou pokusem utřídit poněkud chaotickou situaci v mysli nejen mnohých provozovatelů veterinárních praxí, co v daních platí dnes, tedy v roce 2008 a co platilo v kalendářním roce 2007, za který je (bude) podáváno zmiňované daňové přiznání.

1. Při vyplňování daňového přiznání se vždy vyplatí přečíst si příslušné poučení k jeho vyplnění a mít po ruce zákon o daních z příjmů (dále jen ZDP). Ne ten nejnovější, který nabyl až na výjimky účinnosti od 1. 1. 2008, ale ten starý, osahaný, který platil pro rok 2007.

2. Pro zdaňovací období kalendářního roku 2007 stále ještě platí ustanovení § 7c zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, které vymezuje institut minimálního základu daně. Ten je pro rok 2007 stanoven ve výši 120 800 Kč. Minimální základ daně se ruší až s účinností od 1. 1. 2008.

3. Sazby daně z příjmů fyzických osob řeší § 16 ZDP, a to následovně:

Rok 2007
Rok 2008
Rok 2009
základ daně
daň
15 %
12,5 %
od Kč
do Kč
0
121 200
12 %
121 200
218 400
14 544 Kč + 19 % ze základu
přesahujícího 121 200 Kč
218 400
331 200
33 012 Kč + 25 % ze základu
přesahujícího 218 400 Kč
331 200
a více
61 212 Kč + 32 % ze základu
přesahujícího 331 200 Kč

4. Základ daně lze snížit o nezdanitelnou část základu daně podle § 15 ZDP a o položky odčitatelné od základu daně podle § 34 ZDP a zaokrouhluje se na celá sta korun dolů. Nezdanitelné části základu daně se novelou zákona nijak obsahově nemění a z pohledu provozovatelů veterinárních praxí nedochází k zásadním změnám ani u položek odčitatelných od základu daně.

5. Vypočtená daň se dále snižuje o položky odčitatelné od daně podle § 35ba ZDP. Zde novelou nedochází až na jednu podstatnou výjimku ke změně podmínek odpočtu, ale významně se mění jejich výše, jak vyplývá z následující tabulky.

Sleva na dani
Rok 2007
roční výše v Kč
Rok 2008
roční výše v Kč
Rok 2009
roční výše v Kč
Na poplatníka
7 200
s výjimkou
starobního důchodce
24 840
a to i na starobního
důchodce
16 560
a to i na starobního
důchodce
Na manželku
4 200
24 840
16 560
Na manželku ZTP/P
8 400
49 680
33 120
Pro částečně invalidní důchodce
1 500
2 520
2 520
Pro plně invalidní důchodce
3 000
5 040
5 040
Pro držitele průkazu ZTP/P
9 600
16 140
16 140
Na studujícího poplatníka
2 400
4 020
4 020

6. Podle § 35c ZDP má poplatník nárok na daňové zvýhodnění na vyživované dítě žijící s ním ve společné domácnosti pro zdaňovací období kalendářního roku 2007 ve výši 6000 Kč ročně. Daňové zvýhodnění může poplatník uplatnit formou slevy na dani, daňového bonusu nebo slevy na dani a daňového bonusu. Pro rok 2008 se daňové zvýhodnění na vyživované dítě zvyšuje na 10 680 Kč a pro rok 2009 se částka upravuje na 10 200 Kč.

7. Naposledy za zdaňovací období kalendářního roku 2007 lze uplatnit výpočet daně ze společného zdanění manželů, a to za podmínek stanovených v § 13a ZDP. Tento § 13a je s platností od 1. 1. 2008 zrušen, neboť při jednotné výši daně ztrácí opodstatnění.

8. Stejně jako v předchozích letech lze i v daňovém přiznání za rok 2007 využít možnosti rozdělení příjmů a k nim se vážících výdajů na spolupracující osoby, tak jak to umožňuje § 13 ZDP. Pokud bylo dosaženo příjmů za spolupráce druhého z manželů, který je poživatelem starobního důchodu, mohlo by být pro některé provozovatele veterinárních praxí zajímavé zjištění, že pokud osoba spolupracující, která patří do kategorie, za kterou platí pojistné i stát, nedosáhla ve zdaňovacím období kalendářního roku 2007 rozdílu mezi příjmy a výdaji v částce 48 324 Kč (12 x 4027 Kč), není povinna k platbám sociálního pojištění. To za předpokladu, že spolupráce trvala celé zdaňovací období (kalendářní rok). V případě spolupráce za kratší období poměrná část.

9. § 38a ZDP řeší placení záloh na daň z příjmů. Jejich výše vychází z poslední známé daňové povinnosti. Dále se budeme zabývat nejfrekventovanější situací u provozovatelů veterinárních praxí a to, že jejich příjmy jsou v naprosté většině dosahovány jako příjmy z podnikání

– zálohy neplatí poplatníci, jejichž poslední známá daňová povinnost nepřesáhla 30 000 Kč,

– poplatníci, jejichž poslední známá daňová povinnost přesáhla 30 000 Kč, ale nepřesáhla 150 000 Kč, platí pololetní zálohy ve výši 40 % poslední známé daňové povinnosti,

– poplatníci, jejichž poslední známá daňová povinnost přesáhla 150 000 Kč, ale platí čtvrtletní zálohy ve výši 25 % poslední známé daňové povinnosti.

10. V odůvodněných případech může správce daně v souladu s § 67 zákona č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků a na základě žádosti poplatníka stanovit výši záloh jinak, popřípadě zrušit povinnost zálohovat daň, a to i na celé zdaňovací období.

11. Zálohy na daň z příjmů fyzických osob se zaokrouhlují na celé stokoruny nahoru, a to podle § 46a odstavce (3) zákona o správě daní a poplatků.

12. Splatnost záloh v roce 2008

Pololetní zálohy
Splatnost 1. zálohy
Splatnost 2. zálohy
obecně
rok 2008
obecně
rok 2008
15. 6.
pondělí 16. 6.*
15. 12.
pondělí 15. 12. *
* pokud zákonný termín platby připadne na sobotu, neděli nebo státem uznaný svátek, přesouvá se na následující pracovní den
Čtvrtletní zálohy
Splatnost 1. zálohy
Splatnost 2. zálohy
Splatnost 3. zálohy
Splatnost 4. zálohy
obecně
2008
obecně
2008
obecně
2008
obecně
2008
15. 3.
17. 3.*
15. 6.
16. 6.
15. 9.
15. 9
15. 12.
15. 12. *
* výše zálohy vychází z poslední známé skutečnosti, tedy z daňového přiznání za kalendářní rok 2006

13. Problematiku podání daňového přiznání k dani z příjmů fyzických osob řeší § 40 zákona č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků ve znění pozdějších předpisů – daňové přiznání je povinen podat každý, jehož celkové roční zdanitelné příjmy činí více než 15 000 Kč (vazba na § 38b ZDP), – daňové přiznání lze účinně podat jen na tiskopise vydaném ministerstvem nebo na počítačových sestavách, které mají údaje, obsah i uspořádání zcela totožné s tiskopisem vydaným ministerstvem. Součástí daňového přiznání jsou i přílohy, – daňové přiznání se za zdaňovací období kalendářního roku 2007 podává nejpozději do 31. 3. 2008 (pondělí). Pokud přiznání zpracovává a předkládá daňový poradce na základě plné moci, která byla podána správci daně do 31. 3. 2008, podává se daňové přiznání nejpozději do 30. 6. 2008 (pondělí).

14. V předchozím bodě uvedený zákon se v § 41 zabývá problematikou dodatečného a opravného daňového přiznání

– opravné daňové přiznání poplatník podává před uplynutím lhůty pro podání řádného daňového přiznání. Pro vyměřovací řízení se pak použije toto opravné daňové přiznání a k přiznání předchozímu se nepřihlíží. Pro lepší srozumitelnost uvádím příklad:

Provozovatel veterinární praxe podal daňové přiznání

za rok 2007 dne 15. února 2008, přičemž pro něj pro podání tohoto přiznání platí řádný termín, který končí dnem 31. 3. 2008. Po týdnu však zjistil, že v daňovém přiznání neuplatnil odpočet na penzijní připojištění. Proto ještě v termínu do 31. 3. 2008 podal opravné daňové přiznání.

– zjistí-li daňový subjekt v termínu po podání daňového přiznání, že jeho daňová povinnost má být vyšší, než jakou vykázal v již podaném řádném daňovém přiznání, je povinen předložit do konce měsíce následujícího po tomto zjištění dodatečné daňové přiznání,

– dodatečné daňové přiznání lze podat (za zákonem stanovených podmínek) i na nižší daňovou povinnost a to ve stejné lhůtě, jak je uvedeno v předchozím odstavci.

Ing. František Elis
daňový poradce č. 0056