Komora veterinárních lékařů České republiky

KVL ČR byla založena zákonem 381 České národní rady ze dne 11. září 1991 o Komoře veterinárních lékařů ČR, ve znění pozdějších předpisů.

Co všechno mohou být výdaje

  Pro praxi – Daňová poradna

V. Duchková, E. Štěpánková, D. Adamovič

Daňový subjekt má nejen povinosti, ale i práva

Slovo úvodem

Dobrý den vážené dámy, vážení pánové,

je zde konec roku a s ním spojené jedny z nejhezčích svátků v roce. Adventní atmosféra již na nás dýchá na každém kroku. Dovoluji si tímto způsobem popřát všem členům KVL ČR krásné a klidné prožití vánočních svátků a vše nejlepší a hodně zdraví do roku 2012, ve kterém se těšíme na další klient y z Vašich řad a uděláme vše pro maximální ochranu Vašeho podnikání.

Braňte se s námi.

Dotazy prosím zasílejte na adresu adamovic@zadaas.cz

S úctou a srdečným pozdravem

Bc. David Adamovič
obchodní ředitel

ZADA a.s.
Jetelová 254/2
326 00 Plzeň
telefon: +420 774 171 340
e-mail : adamovic@zadaas.cz


… dobrý daňový poradce má cenu zlata
 
Podle příslušného ustanovení zákona o daních z příjmů se pod pojmem „výdaje“ rozumí náklady, které byly prokazatelně vynaloženy na dosažení, zajištění a udržení příjmů.

Takto vynaložené výdaje je možné uplatňovat buď tzv. paušální částkou, nebo podle skutečnosti (výdaje uplatněné podle skutečnosti zahrnují právě ty výdaje, které skutečně vznikly dotyčnému poplatníkovi a souvisí s jeho podnikatelskou činností).

Pakliže podnikatel uplatňuje výdaje podle skutečnosti, je povinen archivovat veškeré doklady prokazující jeho výdaje související s dosažením, zajištěním a udržením příjmu. Každý výdaj musí být reálně zkoumán. Správce daně bude zcela jistě chtít, aby jemu předkládané dokladované výdaje byly dostatečným způsobem prokázány. Za předpokladu vedení správné daňové evidence/účetnictví se velice snižuje riziko případného doměrku daně po provedené daňové kontrole.

Výdaje související s nákupem majetku

Při nákupu majetku je možné uplatňovat náklady postupně, či najednou.

Náklady na pořízení majetku je nutné uplatňovat postupně, jestliže vstupní cena pořizovaného majetku přesáhne 40 000 Kč.

Postupným způsobem tedy uplatňují podnikatelé např. náklady na pořízení dlouhodobého hmotného majetku.

K tomuto uplatňování nákladů slouží tzv. daňové odpisy. Ve své podstatě s sebou nesou rozložení pořizovacích nákladů majetku do předem stanovené doby. Roční odpis majetku představuje takovou část nákladů, která může být v daném zdaňovacím období uplatněna. Odpisovaný majetek je rozdělen do několika skupin. Těch je celkem šest. Např. automobil nebo traktor patří do 2. odpisové skupiny; budou tedy odpisovány po dobu pěti let, budovy (netýká se budov ze dřeva a plastů nebo budov hotelů, muzeí a knihoven) budou odpisovány 30 let.

Majetek je možno odpisovat buď rovnoměrně, nebo zrychleně. Hodnota rovnoměrného odpisu se vypočítá jako součin koefi cientu roční odpisové sazby a vstupní ceny; ten se vydělí stem.

Při využití zrychleného odpisování se hodnota odpisu vypočte jako podíl vstupní ceny a přiřazeného koefi cientu pro toto odpisování. V dalších zdaňovacích obdobích se odpis vypočítá jako podíl dvojnásobku zůstatkové ceny majetku a rozdílu mezi přiřazeným koefi cientem a počtem let.

Jednou zvolený způsob odpisování není možné později měnit.

Personální výdaje

Zaměstnavatel může uplatnit např. tyto daňově uznatelné výdaje:

• Výdaje na mzdy zaměstnancům

• Výdaje na „zřízení pracovního místa“ (např. koupě kancelářských potřeb pro sekretářku)

• Výdaje na zákonné sociální a zdravotní pojištění zaměstnanců

• Výdaje na stravování zaměstnanců . Příspěvek na stravování lze uplatnit jako výdaj, pokud je zaměstnanec přítomen během stanovené směny alespoň tři hodiny.

 

…nespoléhat se na stát, ale na sebe, pokud nechceme vejít do období zaslouženého odpočinku o žebrácké holi

• Příspěvek poskytovaný do výše 55 % ceny jednoho jídla za jednu směnu

• Výdaje na pracovní cesty zaměstnanců

Od roku 2008 nejsou výdaje na sociální a zdravotní pojištění placené fyzickou osobou s příjmy podle § 7 zákona o daních z příjmu (tzn. příjmy z podnikání a jiné samostatné výdělečné činnosti) za sebe sama daňově uznatelným výdajem! (tj. OSVČ bez zaměstnanců si své odvody nemůže uplatnit jako výdaj).

Po odečtení výdajů od příjmů získáme tzv. daňový základ. Ten může být dále ponížen o tzv. nezdanitelné části základu daně.

Mezi tyto položky patří např.:

Hodnota darů

• Dar/y lze poskytnout obcím, krajům, dalším právnickým osobám se sídlem na území ČR, pořadatelům veřejných sbírek atd.

• Dary jsou daňově uznatelné, pokud jejich hodnota přesáhne 2 % ze základu daně anebo činí alespoň 1000 Kč.

• V úhrnu lze odečíst nejvýše 10 % ze základu daně.

Odečet úroků

• Od základu daně je odečtena částka, jež se rovná úrokům zaplaceným ve zdaňovacím období z úvěru ze stavebního spoření, z hypotečního úvěru, úvěru poskytnutého stavební spořitelnou, a to za podmínek dále stanovených zákonem (např. maximální výše 300 tis. Kč za rok apod.).

• Podmínkou je, aby podnikatel byl zároveň účastníkem úvěru.

Penzijní připojištění

. Od základu daně ve zdaňovacím období lze odečíst nejvýše 12 000 Kč na penzijní připojištění se státním příspěvkem; částka, kterou lze takto odečíst, se rovná úhrnu příspěvků zaplacených poplatníkem na jeho penzijní připojištění sníženému o 6000 Kč, či na jeho penzijní připojištění podle smlouvy o penzijním pojištění za podmínky, že byla sjednána výplata plnění až po 60 kalendářních měsících a současně nejdříve v roce dosažení věku 60 let.

Z takto poníženého základu vypočítáme daň z příjmu fyzických osob. Její výše v současné době činí ze základu daně.

Celková suma zaplacené daně může být ovšem dále ponížena o různé slevy (§ 35 ba zákona o daních z příjmu), např.:

• sleva na poplatníka
– 23 640 Kč za rok,

• sleva na vyživovanou manželku
– 24 840 Kč za rok,

• sleva pro invalidu I. a II. stupně
– 2520 Kč za rok,

• sleva pro invalidu III. stupně
– 5040 Kč za rok,

• sleva pro držitele průkazu ZTP/P
– 16 140 Kč za rok.

Výše uvedené slevy na dani se vztahují k roku 2011.

(Pozn.: výše uvedený text refl ektuje podnikání fyzické osoby – OSVČ)