Komora veterinárních lékařů České republiky

KVL ČR byla založena zákonem 381 České národní rady ze dne 11. září 1991 o Komoře veterinárních lékařů ČR, ve znění pozdějších předpisů.

Další jednání Odborné pracovní skupiny pro NOP od IBR

  Časopis Zvěrokruh 7/2014
     Z činnosti komory

Pavel Raška

Pravidelné jednání na Ministerstvu zemědělství

Dne 16. 4. 2014 se zástupci KVL ČR (Lubomír Borkovec a Pavel Raška) zúčastnili pravidelného jednání Odborné pracovní skupiny pro NOP od IBR na půdě Ministerstva zemědělství v Praze. Jednání za hostitele vedl ředitel odboru živočišných komodit Ing. Jiří Hojer. Tradiční zasedání také za účasti zástupců SVS ČR, všech chovatelských svazů skotu, SVÚ Jihlava, VÚVeL, Zdravotní komise svazů chovatelů skotu a kompetentních osob z MZe mělo v náplni opětovné zhodnocení aktuální situace v průběhu Národního ozdravovacího programu od infekční rinotracheitidy skotu. Zde jsou tedy postřehy z průběhu jednání tak, jak se nám je podařilo zaznamenat.

Dr. Semerád (SVS): k 31. 12. 2013 zbývalo ozdravit ještě 167 hospodářství, kde zůstává ještě nadále infi kovaný skot (k 31. 3. 2014 již pouze 145 = 5135kusů pozitivních zvířat). Ozdraveno k tomuto datu tedy bylo celkem 71,74 %. V Evropě zůstává situace s ozdravenými regiony na konci roku 2013 neměnná.

V dosud pozitivních chovech kontroly probíhají pravidelně čtvrtletně

Stávající pozitivní hospodářství často inklinují ke zjednodušenému svalování problému na kvalitu a účinnost používaných vakcín konstatováním, že: „Vakcína nefunguje!“. Prakticky ve všech SVS prošetřovaných případech však byl zatím vždy odhalen problém chovatelský a veterinární (nedostatečná, či nepravidelná kontrolní vyšetření, chyby v nařízených vakcinačních schématech, včetně vynechání některé půlroční revakcinace atd.). Někdy se také zařazují do stáda zvířata z neúplně prověřených chovů (např. import ze Slovenska) a následně se zařadí do vakcinačního programu se zpožděním. Kupř. nákup ve 4–5 měsících stáří a následně je zvíře zařazeno do programu až za šest měsíců (tj. ve stáří 10–11 měs.). Mezitím dochází opět k šíření viru ve stádě a infi kování dalších zvířat. Tato zvířata sice neonemocní, ale stoupá v chovu procento pozitivity. Po odhalení takovýchto případů je direktivně přenastaven režim ze strany SVS, ale ozdravování se prodlužuje a chovateli se významně zvyšují náklady spojené s pokračováním v programu ozdravení. V dosud pozitivních chovech kontroly probíhají pravidelně čtvrtletně a tam, kde již nejsou problémy, pouze v půlročním intervalu. Nadále jsou zohledňována kritéria upřednostnění ekonomiky (vysoká dojivost některých dosud nevyřazených kusů i zajištění potřebné produkce telat pro obrat stáda). Je již naprosto nutné stanovit TERMÍN DEFINITIVNÍHO UKONČENÍ NOP od IBR – návrh je k 1. 1. 2017. Cílem je počet zbylých pozitivních hospodářství maximálně do 50 jednotek, což by znamenalo 99,8 % ostatních hospodářství prostých. Zbylá hospodářství by pak již byla označena za izoláty s možností exportu pouze do států s IBR nebo na jatky s naprostým vyloučením přesunů do chovů v rámci ČR!

Dr. Šatrán (SVS): popsal návrh MVO (mimořádná veterinární opatření) pro problematické pozitivní chovy. Nenařizuje se izolace ani karanténa, ale zvolení metody dokončení ozdravování. Chovatel si stanoví konec programu (eliminační metoda, nebo vakcinace, nebo vyšetřovací schéma se zvýšeným počtem odběrů). Vše hradí v plné výši chovatel pod permanentní kontrolou SVS. Aktuálně se toto bude týkat tři chovů v Kraji Vysočina a v průběhu t. r. další kraje budou následovat. Účelem je urychlení dokončování NOP po krajích (regionech), pokud by trval zájem na uznání statutu regionů (krajů) ČR prostých od IBR.

 

Dr. Semerád: upozornil na žádost o zvážení výjimky v povolení připouštění (doplněním čl. 17) u chovů, kde je kupř. ještě 60 % pozitivních zvířat z důvodů welfare. Zdravá březí zvířata není ani možné porazit.

Vše hradí v plné výši chovatel pod permanentní kontrolou SVS

Ing. Saxún (MZe): bude nutné upřesnění a modifi kace čl. 17 a režimů pro dosud infi kované chovy.

Dr. Bažant (SVS): – problémy vidí zejména u drobných výkrmců skotu (do tří kusů zvířat), dále v prodloužení produktivního věku dojnic – průměr života dojnic v ČR je nyní 8,5 roku. Současně apeloval na zaslání žádosti k Evropské komisi o uznání Plzeňského a Karlovarského kraje jako prvních prostých regionů. MZe ale preferuje zaslání žádosti až za celou Českou republiku – čili pravděpodobně rok 2017.

Dr. Raška (KVL ČR): dotázal se na eventualitu výjimečné varianty zrychlení dokončení programu v chovech s posledními pozitivními jedinci i možnosti porazit březí plemenice na jatkách v návaznosti na dikci veterinárního zákona (zákaz porážet zdravé březí plemenice) a případné ohrožení soukromého veterinárního lékaře správním řízením za jeho spoluúčast na takovémto řešení. Nejasná je totiž otázka, zdali březí plemenice infi kovaná virem BHV-1, ale bez klinických příznaků onemocnění, je považována za zdravou. Dr. Semerád k tomu sdělil, že v takovýchto případech je možné odeslat i březí plemenici na jatky, s doporučením tuto skutečnost předem avizovat na jatky i regionálně příslušné pracoviště SVS, a uvést tuto informaci do prohlášení chovatele (viz informace o potravinovém řetězci).

Apeloval na potřebu stanovit zavčas konečný termín NOP

Ing. Král (SCHČS): připomněl podmínky výstav skotu a požadavek na nemožnost přesunů zvířat z chovů dosud ozdravovaných mezi zvířata z chovů prostých (nevakcinovaná nebo vakcinovaná markerovými vakcínami).

Ing. Motyčka (SCHHS): doporučil překontrolovat stav v ústřední evidenci skotu a snížit evidovaná hospodářství, která již chov skotu dlouhodobě neprovozují. Apeloval na potřebu stanovit zavčas konečný termín NOP především z ekonomických důvodů. Svaz vydal brožurku o biosekurity v chovech skotu se zvýrazněním nutnosti ochránění IBR prostých (ozdravených) chovů a přislíbil součinnost při osvětě k již zmíněným podmínkám výstav.

Dr. Kovařčík (VÚVeL): navrhl zřídit dostupnou a pravidelně aktualizovanou databázi chovů s možností informování všech zainteresovaných osob o situaci s ozdravováním.

Dr. Šatrán: reagoval zmíněním možnosti otevřené každému chovateli ověřit si tuto situaci na stránkách SVS (www.svscr.cz), nebo si nechat předložit výsledky vyšetření přímo od protistrany.

Ing. Hojer (MZe): vidí problém v diskutované možnosti zveřejnění pozitivních hospodářství, která je zřejmě v kolizi se zákonem na ochranu osobních údajů. Lze podle něj asi zveřejnit pouze seznam registračních čísel hospodářství bez dalších privátních dat.

Ing. Motyčka: připomněl opět požadavek na osvětu ze strany MZe a SVS k výše jmenovanému a současně nabídl variantu zřízení odkazu na web stránkách chovatelských svazů skotu.

Poté se účastníci jednání rozešli s příslibem pokračující spolupráce při dokončování dosud největší ozdravovací akce v chovech skotu v novém miléniu v rámci České republiky.

 
Zaznamenal
Pavel Raška