Komora veterinárních lékařů České republiky

KVL ČR byla založena zákonem 381 České národní rady ze dne 11. září 1991 o Komoře veterinárních lékařů ČR, ve znění pozdějších předpisů.

Další jednání Odborné pracovní skupiny pro NOP od IBR

  Pro praxi

Pavel Raška

Zástupci KVL na Ministerstvu zemědělství

 

Dne 16. 10. 2013 se zástupci KVL ČR (Karel Daniel a Pavel Raška) zúčastnili pravidelného jednání „Odborné pracovní skupiny pro NOP od IBR“ na půdě Ministerstva zemědělství ČR v Praze.

Jednání za hostitele vedl ředitel odboru živočišných komodit Ing. Jiří Hojer. Tradičního zasedání také za účasti zástupců SVS ČR, všech chovatelských svazů skotu, SVÚ Jihlava a Zdravotní komise svazů chovatelů skotu

mělo v náplni opětovné zhodnocení aktuální situace v průběhu Národního ozdravovacího programu od infekční rhinotracheitidy skotu. Zde jsou tedy postřehy z průběhu jednání tak, jak se nám je podařilo zaznamenat.

Dr. Semerád (SVS): k 30. 6. 2013 zbývalo ozdravit ještě 301 hospodářství, kde zůstává ještě nadále infikovaný skot. Ozdraveno k tomuto datu tedy bylo celkem 70,62 %. V Evropě zůstává situace s ozdravenými regiony neměnná. Nadále se zvažují dotace na NOP od IBR v návrhu řešení nákaz v rámci EU i v dalších členských zemích. V ozdravování nedokončených chovů je problém zejména s organizací ozdravování. Nebyly zjištěny neúčinnosti markerových vakcín, ale zvířata především nejsou včas vakcinována a revakcinována v potřebných intervalech (např. v šesti měsících stáří přemisťován mladý skot do teletníků a vakcinace až v 10. až 11. měsíci věku !!!). Pořadí krajů v ozdravovacím programu se nemění, slušný posun je nově zaznamenán i ve Zlínském a Moravskoslezském kraji. Chovy pokračující v ozdravování jsou pod monitoringem a dozorem SVS (čtvrtletně) s průběžnou revizí nastavených opatření. Ukončení programu v ČR asi prakticky nepůjde realizovat po krajích, mimo jiné i z důvodů přesunů a exportů zvířat (např. shromažďovací střediska). Momentálně se zvažuje jako pilotní region v dokončení ozdravování Plzeňský kraj, který se dostal nejdále. Požádat o zařazení k zemím prostým od IBR pak můžeme až bude v ČR 99,8 % úředně prostých hospodářství. To prakticky znamená, až bude asi posledních 40 chovů s nedokončeným ozdravením v ČR. Přesnější časový odhad není možné nyní stanovit, reálný předpoklad je zhruba tři roky, tedy do roku 2016 až 2017.

zvířata především nejsou včas vakcinována

Podpora končí k 31. 12. 2013 a prodlužování je možné již pouze v naprosto výjimečné situaci – nepředpokládá se!!! Úhrady za vakcinace a závěrečné vyšetření do konce r. 2013 budou hrazeny státem. Případné závěrečné vyšetření, které přesáhne do počátku r. 2014, už bude pravděpodobně hrazeno pouze v části laboratorního vyšetření, odběry krve si již platí chovatel soukromému veterinárnímu lékaři plně sám.

Dr. Bažant (SVS) zdůraznil nutnost věnovat se individuálně jednotlivým hospodářstvím zejména s infikovanými vyššími počty zvířat a infekcemi v mladších věkových kategoriích. Nejnižší průměry věku infi kovaného skotu jsou 84,5 měsíců v Pardubickém (asi sedm let), v Jihočeském 121,7 měsíce (asi deset let). Sledování stavu v NOP od IBR je pro rok 2014 opět modifi kováno v nové metodice. Kód 101 se vypouští (vstupní vyšetření) zůstává Kód 103 (kontrolní serologické vyšetření). Živé markerové vakcíny je nadále možné použít pouze na výjimku povolenou SVS. Aktuálně má pouze šest hospodářství toto povolení. Kupříkladu v jednom hospodářství byla nově infi kovaná zvířata v kategorii prvotelek a laboratorně bylo zjištěno, že k infekci docházelo při přesunu vysokobřezích jalovic do porodny. Infekce se tak následně objevily i u velmi mladých zvířat. Prvotelky se tedy infi kovaly až při kontaktu se staršími krávami (nebylo upřesněno zda-li před, během nebo po porodu). Zde se velmi osvědčila i intranazální aplikace – zabránění vstupu infekce do respiračního traktu.

Situace byla řešena u mladých zvířat (4–5 měs.) při přesunech do OMD, jelikož se jednalo o nechráněná zvířata s nízkou kolostrální imunitou a tam se teprve infi kovala. Proto byla použita intranazální vakcinace živou vakcínou před přesunem do OMD. Tyto vakcíny není nutné použít ve třech měsících stáří při dobré imunizaci základního stáda, jelikož hladiny kolostrálních protilátek v chovech s nízkým infekčním tlakem BHV1 dostatečně chrání před novou infekcí. Takže od dvou týdnů stáří lze použít živou vakcínu opravdu pouze v individuálních případech.

 

Ozdravená a prostá hospodářství – od 1. 1. r. 2014 budou uznávána postupně jako hospodářství úředně prostá i ta, která vakcinovala gE vakcínou. Výkrmové chovy – zhruba 3000 výkrmců (hospodářství) s 1–3 kusy výkrmového skotu. Zde se serologie už provádět nebude, pokud nakupují z hospodářství úředně prostých od IBR. Z již zmíněných 301 hospodářství s pozitivními zvířaty bude nutné se věnovat individuálně přibližně 60 z nich. Je doporučeno znovu osvěžit tzv. Regionální skupiny (zemědělské agentury, chovatelé, inspektoři SVS a SVL) pro koordinaci závěru ozdravování a současně zřetelně zdůvodňovat nutnost dokončení celého programu. Nadále budou pokračovat pravidelné čtvrtletní kontroly stavu v NOP od IBR u těchto chovů.

k infekci docházelo při přesunu vysokobřezích jalovic do porodny

Po ukončení podpory státu k 31. 12. 2013 lze očekávat v některých z dosud neozdravených chovů i finanční problémy a vzrůstají tak obavy z nedokončení procesu v těchto hospodářstvích = jejich likvidace.

Dr. Semerád podal informaci i k Metodice Konroly zdraví pro rok 2014. V jednotlivých případech je možné posunout provedení zdravotních zkoušek i směrem dozadu (tj. nemusí se dodržet přesně roční interval), a to tak, aby byly pro chovatele technicky a pro zvíře z pohledu welfare optimální. Příští rok bude nařízena opět plošná tuberkulinace, odběry krve a vyšetření na BAB a EBL dohromady v jednom odběru.

odběry krve již bude platit chovatel soukromému veterinárnímu lékaři plně sám

Zopakoval předpoklad sloučení IBR ozdravených i IBR prostých do jednoho termínu – „Úředně prosté hospodářství od IBR“ (ÚPr). Monitoring ÚPr bude probíhat ve třech variantách: odběr a vyšetření krve, vyšetření vzorků mléka nebo obojí – chovatel si vybere optimální variantu v souladu s MKZ a bude hrazena státem. V případě pozitivních nálezů však bude hradit došetření plně chovatel. Vyšetřování pouze z mléka bude zatím možné jen v ÚPr hospodářstvích bez vakcinovaných zvířat. Režim přesunů skotu – prostý chovatel přesouvá do ozdraveného chovu, ale na druhou stranu vakcinovaná zvířata nelze nakupovat do prostého (nevakcinovaného) chovu. Z pohledu obchodu (exportu) bude záležet na individuálních podmínkách nakupujícího chovatele, tj. zda-li bude chtít zvířata pouze z prostých nevakcinovaných, nebo z prostých s vakcinovanými zvířaty.

Dr. Barták (SVÚ) podal informaci o možnostech monitoringu vyšetřováním z mléka – funkční komerční kity existují pro směsné vzorky do 50 ks zvířat. U vakcinovaných chovů je však metoda pracná a také problematická citlivost – proto nedoporučuje. Dále problémy s vyšetřením zvířat nad šest týdnů stáří (telata) – bude možné provádět úspěšně pouze u zvířat od nevakcinovaných matek, jinak budou výsledky zkreslené přítomnými kolostrálními protilátkami.

Dr. Semerád: v listopadu proběhne velká celostátní porada SVS (KVS) za účasti zejména všech epizootologů dohlížejících na plnění NOP od IBR. Bude pozvána i KVL ČR.

Dr. Osička (zdravotní komise): navrhl možnost monitoringu IBR přes vyšetření vzorků mléka – zpracovat metodiku odběrů vzorků cestou pravidelných (měsíčních) kontrol užitkovosti, a tím významně snížit frekvenci odběrů krví ve stádech jako stresujícího faktoru pro zvířata.

Zástupci KVL ČR nevznesli žádné připomínky k projednávaným záležitostem a kuloárně potvrdili připravenost soukromých veterinárních lékařů podílet se i nadále svou profesionalitou na zdárném a co nejrychlejším dokončení NOP od IBR v České republice.

 
Zaznamenal: Pavel Raška