Komora veterinárních lékařů České republiky

KVL ČR byla založena zákonem 381 České národní rady ze dne 11. září 1991 o Komoře veterinárních lékařů ČR, ve znění pozdějších předpisů.

Daň silniční aneb Co se mění v souvislosti s rekodifi kací soukromého práva

  Časopis Zvěrokruh 2/2014
     Pro praxi – Daňová poradna

 

Dlouze připravované změny přicházejí do praxe

V dnešním příspěvku jsme připravili souhrnné informace k silniční dani, neboť pro vás, kteří ke svému podnikání používáte automobil, přichází s novým rokem povinnost podat do 31. 1. 2014 daňové přiznání k silniční dani za rok 2013. Daňové přiznání se podává místně příslušnému správci daně, v jehož územním obvodu má právnická osoba sídlo a fyzická osoba místo pobytu ke dni podání daňového přiznání.

 

Daňové přiznání je možné podat nejen klasicky papírově, ale též elektronicky, tj. prostřednictvím datové schránky nebo jako datovou zprávu. Daň, kterou si sami v přiznání musíte vypočítat, je splatná ve stejné lhůtě, ve které se podává daňové přiznání, tj. za rok (zdaňovací období) 2013 do 31. 1. 2014.

Důležité upozornění – za nesplnění povinnosti podat daňové přiznání či zaplatit daň vám hrozí sankce ze strany finančního úřadu. Nepodáte-li daňové přiznání včas (ani v pěti pracovních dnech po stanovené lhůtě), popř. nepodáte-li jej vůbec, může vám být vyměřena pokuta až do výše 5 % z vypočtené daně (maximálně však 300000 Kč), neuhradíte-li včas nebo vůbec splatnou daň, může vám být vyměřen úrok z prodlení od pátého pracovního dne po dni splatnosti až do dne platby.

daň, kterou si sami v přiznání musíte vypočítat, je splatná ve stejné lhůtě, ve které se podává daňové přiznání

Poplatníkem, který má povinnost podat daňové přiznání a uhradit vypočtenou daň, je provozovatel zapsaný v technickém průkazu (pokud provozovatel zemřel, byl zrušen, zanikl nebo byl odhlášen, je poplatníkem uživatel vozidla). Poplatníkem je ale i zaměstnavatel, který svému zaměstnanci vyplácí cestovní náhrady za použití osobního automobilu.

V přiznání uvádí poplatník daně vozidla, která jsou předmětem daně, a to ve většině případů i ta, která jsou od daně osvobozená. Předmětem daně přitom jsou vozidla, u nichž jsou splněny současně tyto tři podmínky: 1) jsou registrovaná v ČR, 2) jsou provozovaná v ČR a konečně 3) jsou používána poplatníkem daně z příjmů právnických osob nebo poplatníkem daně z příjmů fyzických osob k výdělečné činnosti podle zákona o daních z příjmů nebo v přímé souvislosti s ní. Bez ohledu na výše uvedené jsou předmětem daně vždy vozidla nad 3,5 tuny, která jsou registrovaná v ČR a jsou určená výlučně k přepravě nákladů. Předmětem daně nejsou, a do přiznání se tak neuvádí, vozidla, kterým byla přidělena zvláštní registrační značka, a některá speciální vozidla (pásová vozidla, traktory aj.). Osvobození od daně se týká určitých skupin vozidel, např. těch s méně než čtyři koly, vozidel údržby silnic, požární ochrany atd.

Výše daně u jednotlivých vozidel se v případě osobních automobilů odvíjí od zdvihového objemu motoru a v případě ostatních vozidel od počtu náprav a hmotností. Po dobu 108 měsíců od data první registrace se stanovené sazby daně snižují, a to prvních 36 měsíců o 48 %, další 3 roky o 40 % a posledních 36 měsíců o 25 %. U starších vozidel, která byla registrována do 31. 12. 1989, se sazba daně naopak o 25 % zvyšuje. U vozidel zaměstnanců, za která platí daň zaměstnavatel, může být použit výpočet uvedený výše s tím, že daň se bude platit pouze za měsíce, ve kterých bylo vozidlo skutečně užito k pracovním cestám, nebo se uplatní sazba ve výši 25 Kč za každý den užití. Poplatník si může vybrat, která varianta je pro něj výhodnější, vybraná varianta však platí pro celé zdaňovací období. Platí- -li poplatník po celé zdaňovací období zálohy (k zálohám, viz níže) s využitím sazby 25 Kč, může v daňovém přiznání své rozhodnutí změnit na měsíční výpočtovou bázi, avšak opět s platností pro celé zdaňovací období.

Lhůty pro placení záloh na daň jsou též lhůtami pro podání přihlášek k registraci nových poplatníků daně

Zákon umožňuje za splnění určitých podmínek i další snížení sazeb daně, a to u vozidel v rostlinné výrobě či u nákladních vozidel nad 3,5 tuny.

Poplatník má povinnost platit daň za vozidlo za kalendářní měsíce, ve kterých byly naplněny tři podmínky předmětu silniční daně. U vozidel, u nichž není povinnost platit daň za celý kalendářní rok, se daň vypočte v poměrné výši.

V průběhu zdaňovacího období má poplatník povinnost hradit zálohy na daň ve výši 1/12 sazby daně za každý kalendářní měsíc trvání, vzniku nebo zániku daňové povinnosti. Záloha za leden až březen se platí k 15. 4., záloha za duben až červen k 15. 7., za červenec až září k 15. 10 a za říjen a listopad pak k 15. 12. O zaplacené zálohy se v daňovém přiznání sníží vypočtená daň.

Lhůty pro placení záloh na daň jsou též lhůtami pro podání přihlášek k registraci nových poplatníků daně.

Na závěr bychom chtěli upozornit, že zákonná opatření Senátu přijatá v závěru roku 2013 se dotkla též zákona o dani silniční. Pro většinu poplatníků daně se v zásadě nic nemění a výpočet daně se nebude lišit od předchozích let. Změny, resp. zpřesnění se dočkaly zejména defi nice předmětu a poplatníka daně, v oblasti osvobození od daně byla do výčtu výslovně zahrnuta i vozidla požární ochrany, došlo ke zpřesnění pojmů v rámci snížených sazeb daně pro vozidla v rostlinné výrobě a nákladní vozidla pro speciální účely. V souvislosti s terminologií nového občanského zákoníku a doprovodných novel byla do zákona o dani silniční zavedena defi nice veřejně prospěšného poplatníka, kterým je např. Česká televize či Český rozhlas.