Komora veterinárních lékařů České republiky

KVL ČR byla založena zákonem 381 České národní rady ze dne 11. září 1991 o Komoře veterinárních lékařů ČR, ve znění pozdějších předpisů.

Daň z přidané hodnoty v nové podobě

  Pro praxi – Daňová poradna

V. Duchková, E. Štěpánková, D. Adamovič

Je opravdu každá změna změnou k horšímu?

Slovo úvodem

Dobrý den vážené dámy, vážení pánové,

v únorovém čísle bych Vás chtěl informovat o novinkách, které pro Vás připravila naše společnost. Od prvního února rozšiřujeme právní pomoc podnikatelům v rámci služby ZADA. Veškeré informace získáte na adrese http://www.zadaas. cz/cs/nase-sluzby.html, nebo na naší bezplatné lince 800 100 027. Věříme, že informace pro Vás budou přínosem a vítanou pomocí v podnikání.

Braňte se s námi!

Vaše dotazy prosím zasílejte na adresu adamovic@zadaas.cz

S úctou a srdečným pozdravem
Bc. David Adamovič
obchodní ředitel

ZADA a.s.
Jetelová 254/2
326 00 Plzeň
telefon: +420 774 171 340
e-mail : adamovic@zadaas.cz, www.zadaas.cz

Vážení čtenáři,

v dnešním díle našeho daňového seriálu se budeme věnovat novele zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty (dále jen „ZDPH“).

Daň z přidané hodnoty tvoří jednu ze základních příjmových částí veřejných rozpočtů po celém světě. Tato daň tvoří jeden ze základních pilířů daňové soustavy. Říká se jí také univerzální daň.

Obecně můžeme daně rozdělit do dvou základních skupin, a to:

– daně přímé (např. daň z příjmů, daně majetkové – např. silniční, daň z nemovitosti),

– daně nepřímé.

Právě mezi daně nepřímé náleží také daň z přidané hodnoty.

Uveďme si tedy ty nejpodstatnější změny, které od 1. 1. 2012 přinesla novela ZDPH.

1) Změny v sazbách DPH

ZDPH upravuje dvě sazby daně z přidané hodnoty, a to základní a sníženou sazbu.

Nutné je ovšem upozornit na fakt, že snížená sazba daně z přidané hodnoty se má k základní sazbě DPH jako tzv. lex specialis (volně přeloženo jako „speciální ustanovení“).

Z toho tedy vyplývá, že primárně je platná a účinná základní sazba DPH. Sníženou sazbu DPH je možno uplatnit pouze v případech, kdy to výslovně umožňuje ZDPH.

Před datem účinnosti tzv. Sazbové novely ZDPH, tedy do 31. 12. 2011, byla základní sazba DPH stanovena na 20 % a snížená sazba na 10 %.

Po účinnosti novely ZDPH se výše základní sazby nemění, ale snížená sazba DPH byla navýšena z 10 % na 14 %.

Změna se týká zboží, jež je podrobně specifi kováno v příloze č. 1 k ZDPH (např. potraviny, noviny, časopisy, knihy), služeb uvedených v příloze č. 2 k ZDPH (např. sběr a přeprava komunálního odpadu, pozemní hromadná pravidelná doprava cestujících a jejich zavazadel, ubytovací služby). Dále podle § 48 a § 48a ZDPH je možné při poskytnutí stavebních a montážních prací spojených se změnou dokončené stavby bytového domu, rodinného domu nebo bytu, včetně jejich příslušenství a také např. při poskytnutí stavebních a montážních prací spojených s výstavbou stavby pro sociální bydlení uplatnit sníženou sazbu daně.

Sněmovnou zatím prošel návrh postupného sjednocování sazby DPH.

V praxi by to mělo vypadat tak, že od 1. ledna 2013 se předpokládá další významná změna v oblasti sazeb DPH, a to sjednocení základní a snížené sazby daně na sazbu jedinou ve výši 17,5 %.

Hlavním důvodem zvýšení této sazby DPH je mj. také fakt, že vláda je nucena získávat větší zdroje k realizaci důchodové reformy, která by měla být účinná od roku 2013 (dle důvodové zprávy k novele ZDPH).

2) Režim přenesení daňové povinnosti (tzv. reverse – charge) – § 92a-§92e ZDPH

Režim přenesení daňové povinnosti představuje dlouhodobě užívaný institut zejména při obchodování s jinými státy. Pod pojmem „reverse – charge“ si můžeme představit přenesení povinnosti plátce (poskytovatele plnění) přiznat a zaplatit daň na výstupu za uskutečnitelné zdanitelné plnění s místem plnění v tuzemsku v zákonem stanovených případech na plátce, který toto plnění přijal (příjemce plnění).


… koruny, jeny, eura, dolary, franky, drachmy či nějaká obskurní měna. Této univerzální dani nikdo neunikne a nejsme v tom sami. Na přelomu tisíciletí bylo DPH zavedeno zhruba ve 120 státech a bylo zdrojem asi 25 % příjmů do státní kasy
 

Povinnost přiznat daň má tedy příjemce (odběratel), nikoliv poskytovatel (dodavatel) plnění.

Do 31. 12. 2011 se tento institut dle příslušných ustanovení ZDPH vztahoval na dodání zlata, dodání zboží uvedeného v příloze č. 5 k tomuto zákonu (např. granulovaná struska z výroby železa nebo oceli, odpad a zbytky galvanických článků), obchodování s povolenkami na emise skleníkových plynů).

Od 1. 1. 2012 se režim přenesení daňové povinnosti rozšiřuje také na poskytnutí stavebních prací, které dle sdělení Českého statistického úřadu o zavedení Klasifi kace produkce (CZ-CPA) uveřejněného ve Sbírce zákonů odpovídají číselnému kódu klasifi kace produkce CZ-CPA 41 až 43 (jedná se např. o inženýrské stavby – dálnice, výstavbu budov užívaných jako sklady pro výrobní a montážní činnosti průmyslových podniků atd.).

snížená sazba DPH byla navýšena z 10 % na 14 %

Poskytovatelé těchto služeb zašlou příjemcům daňové doklady bez uvedení DPH. Výši daně doplní příjemce. Tuto výši DPH rovněž uvede ve vlastním daňovém přiznání s tím, že při splnění podmínek uvedených v ZDPH zároveň uplatní nárok na odpočet daně.

3) Některé další změny

Jako další změny můžeme uvést např. změnu u defi nice dlouhodobého majetku. Z důvodu jasnějšího a srozumitelnějšího výkladu je zde totiž doplněno, že se za tento majetek považuje také technické zhodnocení, a to ve smyslu zákona o daních z příjmů.

Při vystavování souhrnného opravného daňového dokladu musí být v případě, že na opravném daňovém dokladu nejsou uvedena evidenční čísla původních daňových dokladů, uvedeno ve vazbě na původní uskutečněná zdanitelná plnění také vymezení těchto plnění, aby souvislost mezi původním a opraveným zdanitelným plněním byla jednoznačně prokazatelná. Plátce také uvede souhrnně rozdíly mezi opravenými a původními základy daně a tomu odpovídající částky daně za veškerá zdanitelná plnění.

opravpovinnost přiznat daň má tedy příjemce (odběratel), nikoliv poskytovatel

Výčet výše popisovaných novelizací ZDPH není samozřejmě konečný. Snažili jsme se nastínit ty změny, které jsou podle našeho názoru nejpodstatnější.

 
V. Duchková,
E. Štěpánková,
D. Adamovič