Komora veterinárních lékařů České republiky

KVL ČR byla založena zákonem 381 České národní rady ze dne 11. září 1991 o Komoře veterinárních lékařů ČR, ve znění pozdějších předpisů.

Daně v daňových výdajích

   Daňová poradna

Daně v daňových výdajích

Z občasných dotazů lze vysledovat, že problematika daňové uznatelnosti uhrazených jednotlivých druhů daní není mnohým provozovatelům privátních veterinárních praxí, kteří vedou daňovou evidenci, zcela zřejmá. Proto se problematikou zabývá následující článek.

1. Daň z příjmů fyzických osob z podnikání a jiné samostatně výdělečné činnosti

Daň z příjmů, zaplacená provozovatelem privátní veterinární praxe na jeho daňovou povinnost, je nedaňovým výdajem, který neovlivňuje základ daně.

2. Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti

Pro provozovatele privátních veterinárních praxí jsou daňovým výdajem mzdové náklady v rozsahu hrubé mzdy. Jedním z daňových výdajů je tedy i odvod záloh na daň ze závislé činnosti za zaměstnance.

3. Silniční daň

Provozovatel privátní veterinární praxe je poplatníkem silniční daně pokud používal motorové vozidlo k podnikání nebo v souvislosti s podnikáním. Pokud bylo vozidlo používáno i k soukromým účelům (pro osobní potřebu), uhrazená částka silniční daně se nekrátí, uznává se v plné výši jako daňově uznatelný výdaj.

4. Daň z přidané hodnoty (DPH)

Vycházíme z předpokladu, že provozovatel privátní veterinární praxe není plátcem DPH. Nakupuje-li materiál, zboží či služby od plátce DPH, je tato daň vždy součástí pořizovací nebo vstupní ceny. Celá uhrazená fakturovaná částka se tak stává buď daňově uznatelným výdajem (pokud se jedná o výdaj na dosažení, zajištění a udržení zdanitelných příjmů), nebo daňově neuznatelným výdajem, pokud tato podmínka splněna není. V případě nákupu hmotného majetku, který lze daňově odepisovat, je částka DPH součástí vstupní ceny a do výdajů je rozpouštěna postupně v uplatněných odpisech.

5. Daň z nemovitostí

Pokud provozovatel privátní veterinární praxe vlastní nemovitost, používá ji k podnikání a zahrnul tuto nemovitost do svého obchodního majetku, nebo používá nemovitost k pronájmu a zaevidoval ji jako hmotný majetek, který lze odepisovat, je zaplacená daň z nemovitostí daňově uznatelným výdajem. V případě, že provozovatel privátní veterinární praxe využívá nemovitost pro svou podnikatelskou či jinou samostatnou výdělečnou činnost nebo k pronájmu pouze z části a z části ji využívá i pro osobní potřebu a potřebu členů své rodiny, musí krátit mimo jiných výdajů i zaplacenou daň z nemovitostí. Protože výši uplatňovaných daňově uznatelných výdajů je poplatník povinen prokázat, provede krácení např. podle poměru výše podlahové plochy používané k podnikání a k soukromým účelům.

6. Daň z převodu nemovitostí

Obecně lze konstatovat, že daňově uznatelným výdajem je zaplacená daň z převodu nemovitostí a to jak převodcem (prodávajícím), tak ručitelem (kupujícím).

Daňová uznatelnost u ručitele je vázána na podmínku, že k úhradě daně z převodu nemovitostí musí být vyzván správcem daně. Podmínkou uznatelnosti uhrazené daně je mj. skutečnost, že nemovitost byla vložena do obchodního majetku.

Pokud byla nemovitost využívána též pro osobní potřebu, zaplacená daň z převodu nemovitostí se nekrátí, neboť je výdajem souvisejícím s převodem vlastnictví k celé nemovitosti.

V souvislosti s uplatňováním zaplacené daně z převodu nemovitostí v daňových výdajích vznikají rozličné situace. Některé se pokusíme ozřejmit na jednoduchých příkladech.

Příklad č. 1

Provozovatel privátní veterinární praxe MVDr. A ukončil k 31. 3. 2006 své podnikatelské aktivity a odešel do starobního důchodu. Nemovitost, ve které privátní veterinární praxi provozoval a kterou měl zařazenou ve svém obchodním majetku, ke stejnému datu prodal. Neprodleně podal návrh na vklad do katastru nemovitostí a 15. 7. 2006 obdržel pravomocné rozhodnutí o povolení vkladu. Pokud v souladu se zákonem podá daňové přiznání a uhradí daň (povinnost podat daňové přiznání je ve lhůtě do konce třetího měsíce následujícího po měsíci, v němž byl zapsán vklad do katastru nemovitostí, v tomto případě do 30. 10. 2006 a vlastní daň je splatná ve lhůtě pro podání daňového přiznání), bude uhrazená daň jeho daňovým výdajem v roce 2006.

Příklad č. 2

Provozovatel privátní veterinární praxe MVDr. B se rozhodl (z důvodu neúměrně stoupajících nároků na výši nájemného z nebytových prostor) koupit vlastní nemovitost a provozovat v ní svoji privátní veterinární praxi. Ke koupi došlo v roce 2003. Následně nemovitost zařadil do obchodního majetku. V roce 2006 byl správcem daně vyzván, aby jako ručitel zaplatil daň z převodu nemovitostí, neboť prodávající daň neuhradil a vymáhání se minulo účinkem. MVDr. B tedy dlužnou daň (na osobní účet prodávajícího u správce daně a s použitím jeho variabilního symbolu) v roce 2006 uhradil. Uhrazená daň je jeho daňově uznatelným výdajem v roce 2006.

Příklad č. 3

Provozovatel privátní veterinární praxe MVDr. C se rozhodl z důvodu neúměrně stoupajících nároků na výši nájemného z nebytových prostor koupit vlastní nemovitost a provozovat v ní svoji privátní veterinární praxi. V kupní smlouvě se zavázal uhradit daň z převodu nemovitosti a následně i úhradu provedl.

Nemovitost zařadil do obchodního majetku. Protože nesplnil svou ručitelskou povinnost na základě výzvy správce daně ale dobrovolně, za jiného poplatníka, nebude za této situace jím uhrazená daň z převodu nemovitostí daňově uznatelným výdajem.

7. Daň darovací

Zaplacenou daň darovací u provozovatelů privátních veterinárních praxí, kteří vedou daňovou evidenci, nelze uznat za výdaj na dosažení, zajištění a udržení zdanitelných příjmů.

8. Poplatky

Poplatky, vztahující se k činnostem, z nichž příjmy podléhají dani z příjmů jsou u poplatníka, který vede daňovou evidenci, daňově uznatelným výdajem v okamžiku uhrazení. V praxi provozovatele privátní veterinární praxe se může jednat např. o správní poplatky, soudní poplatky, poplatky za uložení odpadů apod.

Tento článek nemůže postihnout celou škálu v praxi se vyskytujících konkrétních případů. Namátkou: jen u daně z převodu nemovitostí mohou nastat další zde neuváděné varianty (prodej nemovitosti ze společného jmění manželů, výměna nemovitosti či úplatný převod nemovitosti s následným odstoupením od smlouvy). Je tedy vhodné a žádoucí vždy dopředu zjistit případné daňové dopady běžných ale především neobvyklých transakcí.

Ing. František Elis
daňový poradce č. 0056