Komora veterinárních lékařů České republiky

KVL ČR byla založena zákonem 381 České národní rady ze dne 11. září 1991 o Komoře veterinárních lékařů ČR, ve znění pozdějších předpisů.

Daňová problematika penzijního a životního pojištění I

   Daňová poradna

Daňová problematika penzijního a životního pojištění I

Platby penzijního a životního pojištění mohou sloužit jako prostředek určité daňové optimalizace u provozovatelů privátních veterinárních praxí a současně jako stimulační faktor pro zaměstnance v případě, že jim na toto pojištění bude zaměstnavatel přispívat.

Vymezení pojmů: Penzijním pojištěním je míněno penzijní připojištění se státním příspěvkem, životním pojištěním je míněno soukromé životní pojištění.

Penzijní pojištění

Pojistné zaplacené za poplatníka – provozovatele privátní veterinární praxe (veterinárního lékaře)

Podle § 15 odst. 9 zákona č. 586/ 1992 Sb., o daních z příjmů v platném znění, lze od základu daně na zdaňovací období odečíst platbu příspěvků poplatníkem na jeho penzijní připojištění se státním příspěvkem podle smlouvy o penzijním připojištění se státním příspěvkem uzavřené mezi poplatníkem a penzijním fondem. Částka, kterou lze takto odečíst, se rovná úhrnu příspěvků zaplacených poplatníkem na jeho penzijní připojištění se státním příspěvkem na zdaňovací období sníženému o 6000 Kč. Maximální částka, kterou lze takto odečíst za zdaňovací období, činí 12 000 Kč.

Příklad č. 1:

Provozovatel privátní veterinární praxe MVDr. A zaplatil v roce 2005 na penzijní připojištění 18 000 Kč ve dvanácti měsíčních splátkách po 1500 Kč. Od daňového základu odečte částku 12 000 Kč (18 000 Kč skutečně zaplacených minus 6000 Kč, o které je nutno částku snížit podle zákona o daních z pří-jmů).

Příklad č. 2:

Provozovatel privátní veterinární praxe MVDr. B zaplatil v roce 2005 na penzijní připojištění 30 000 Kč ve dvanácti měsíčních splátkách po 2 500 Kč. Od daňového základu odečte částku 12 000 Kč, neboť je to maximum, které lze podle zákona o daních z příjmů uplatnit.

Příklad č. 3:

Provozovatel privátní veterinární praxe MVDr. C si začal platil penzijní připojištění od 1. července 2005 v měsíčních splátkách ve výši 1000 Kč. Protože v roce 2005 zaplatil celkem 6000 Kč, nemůže si žádný odpočet od daňového základu daně z příjmů uplatnit.

Upozornění: Splnění podmínek pro uplatnění odpočtu prokazuje poplatník kopií smlouvy, pokud nebyla tato smlouva již dříve u správce daně založena, a potvrzením penzijního fondu o zaplacených částkách na toto pojištění. Jedná se o povinné přílohy k daňovému přiznání k dani z příjmů fyzických osob.

Pojistné zaplacené za zaměstnance

Z pohledu provozovatele privátní veterinární praxe problematiku řeší § 24 odst. 2 písm. j) zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů v platném znění, podle kterého výdajem vynaloženým na dosažení, zajištění a udržení zdanitelných příjmů je také příspěvek zaměstnavatele na penzijní připojištění se státním příspěvkem, poukázaný na účet jeho zaměstnance u penzijního fondu, maximálně však do výše 3 % úhrnu vyměřovacích základů zaměstnance pro pojistné na sociální zabezpečení, a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti za zdaňovací období nebo jeho část.

Provozovatel privátní veterinární praxe může tedy příspěvek na penzijní připojištění za svého zaměstnance uplatnit do daňově uznatelných výdajů tehdy, nepřesáhne-li úhrn 3 % jeho hrubé mzdy za zdaňovací období. Posuzuje se za každého zaměstnance samostatně.

Příklad č. 4:

Provozovatel privátní veterinární praxe MVDr. D vyplácí svému zaměstnanci měsíční hrubou mzdu ve výši 15 000 Kč. Roční úhrn jeho hrubé mzdy je tedy 180 000 Kč. Současně mu přispívá měsíčně částkou 400 Kč (4800 Kč ročně) na penzijní připojištění. Vzhledem k tomu, že příspěvek ve zdaňovacím období nepřevyšuje 3 % hrubé mzdy (3 % ze 180 000 Kč je 5400 Kč), je celý příspěvek ve výši 4800 Kč pro provozovatele privátní veterinární praxe daňově uznatelným výdajem.

Příklad č. 5:

Provozovatel privátní veterinární praxe MVDr. E vyplácí svému zaměstnanci měsíční hrubou mzdu ve výši 15 000 Kč. Roční úhrn jeho hrubé mzdy je tedy 180 000 Kč. Současně mu přispívá měsíčně částkou 1000 Kč (12 000 Kč ročně) na penzijní připojištění.

Vzhledem k tomu, že příspěvek ve zdaňovacím období převyšuje o 6600 Kč 3 % hrubé mzdy (3 % ze 180 000 Kč je 5400 Kč), je daňovým výdajem provozovatele privátní veterinární praxe pouze částka 5400 Kč. Částka 6600 Kč je výdajem daňově neuznatelným.

Příklad č. 6:

Provozovatel privátní veterinární praxe MVDr. F vyplácí svému zaměstnanci měsíční hrubou mzdu ve výši 15 000 Kč. Současně mu přispívá měsíčně částkou 400 Kč (4800 Kč ročně) na penzijní připojištění. Zaměstnanec však v průběhu roku onemocněl, takže roční úhrn jeho hrubé mzdy je pouze 150 000 Kč.

Vzhledem k tomu, že příspěvek ve zdaňovacím období převyšuje o 300 Kč 3 % hrubé mzdy (3 % ze 150 000 Kč je 4500 Kč), je daňovým výdajem provozovatele privátní veterinární praxe pouze částka 4500 Kč. Částka 300 Kč je výdajem daňově neuznatelným.

Zaměstnanec

Podle § 6 odst. 9 písm. u) zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů v platném znění, je od daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti osvobozen příspěvek zaměstnavatele na penzijní připojištění se státním příspěvkem poukázaný na účet jeho zaměstnance u penzijního fondu, maximálně však do výše 5 % vyměřovacího základu zaměstnance pro pojistné na sociální zabezpečení, a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti (pro zjednodušení hrubá mzda).

Důležité upozornění:

Způsob, který se použije pro posouzení zdanitelného příjmu zaměstnance, je odlišný od způsobu posuzování daňové účinnosti výdajů provozovatele privátní veterinární praxe.

    1. Liší se procento: 5 % osvobozených od daně u zaměstnance, 3 % daňových výdajů u provozovatele privátní veterinární praxe.

    2. Liší se frekvence (období): u zaměstnance každý měsíc, u zaměstnavatele pouze jednou za rok.

Příklad č. 7:

Zaměstnanec pracuje v privátní veterinární praxi MVDr. D (příklad č. 4). Jeho hrubá měsíční mzda činí 15 000 Kč. Měsíční příspěvek na penzijní připojištění je 400 Kč.

Vzhledem k tomu, že příspěvek nečiní více než 5 % hrubé mzdy (5 % z 15 000 Kč je 750 Kč), je tento příjem ve výši 400 Kč pro zaměstnance osvobozen od daně z příjmů fyzických osob.

Příklad č. 8:

Zaměstnanec pracuje v privátní veterinární praxi MVDr. E (příklad č. 5). Jeho hrubá měsíční mzda činí 15 000 Kč. Měsíční příspěvek na penzijní připojištění je 1000 Kč.

Vzhledem k tomu, že příspěvek převyšuje o 250 Kč 5 % hrubé mzdy (5 % z 15 000 Kč je 750 Kč), stává se částka 250 Kč součástí zdanitelného příjmu (mzdy) zaměstnance.

Příklad č. 9:

Zaměstnanec pracuje v privátní veterinární praxi MVDr. F (příklad č. 6). Zaměstnanec byl celý měsíc v pracovní neschopnosti a byly mu vypláceny pouze nemocenské dávky (hrubá mzda se prakticky rovnala nule). Provozovatel privátní veterinární praxe mu však i v tomto měsíci přispěl na penzijní připojištění částkou 400 Kč.

Celý příspěvek ve výši 400 Kč je zdanitelným příjmem zaměstnance. Při zohlednění základní odečitatelné položky, která činí 3170 Kč měsíčně, je základ daně roven nule.

Podle právního stavu platného pro zdaňovací období kalendářního roku 2005 zpracoval

Ing. František Elis
daňový poradce č. 0056