Komora veterinárních lékařů České republiky

KVL ČR byla založena zákonem 381 České národní rady ze dne 11. září 1991 o Komoře veterinárních lékařů ČR, ve znění pozdějších předpisů.

Daňová reforma a automobil

   Daňová poradna

Daňová reforma a automobil

Zákon č. 261 ze dne 19. září 2007 o stabilizaci veřejných rozpočtů v části první obsahuje změny zákona o daních z příjmů. Na tyto změny již byli čtenáři v předchozích číslech ve stručnosti upozorněni. Jedním z okruhu problémů, které jsou vzhledem k profesi čtenářů hojně diskutovány, jsou daňové dopady ve vztahu ke změnám v souvislosti s daňovým odepisováním a finančním leasingem osobního automobilu. O porovnání stavu „před reformou“ a stavu „po reformě“ se pokouší následující příspěvek.

Problematiku si pokusíme objasnit na schematickém příkladu, v kterém předpokládáme nákup osobního automobilu se vstupní cenou pro účely uplatnění daňových odpisů ve výši 500 000 Kč. Dále předpokládáme, že automobil bude zařazen do obchodního majetku poplatníka, plně (ze 100 %) používán pro podnikatelské účely poplatníka a bude využito možnosti zrychleného odepisování.

1. Daňové odpisy osobního automobilu

1.1. Stávající stav, odpisová skupina 1a, doba odepisování 4 roky (údaje jsou v Kč)

vstupní cena pro účely uplatnění daňových odpisů
500 000
daňový odpis v 1. roce odepisování (25 %)
125 000

daňový odpis ve 2. roce odepisování (37,5 %)

187 500
daňový odpis v 3. roce odepisování (25 %)
125 000
daňový odpis ve 4. roce odepisování (12,5 %)
62 500
celkem uplatněné odpisy
500 000

1.2. Stav po 1. 1. 2008, odpisová skupina 2, doba odepisování 5 let (údaje jsou v Kč)

vstupní cena pro účely uplatnění daňových odpisů
500 000
daňový odpis v 1. roce odepisování (20 %)
100 000

daňový odpis ve 2. roce odepisování (32 %)

160 000
daňový odpis v 3. roce odepisování (24 %)
120 000
daňový odpis ve 4. roce odepisování (16 %)
80 000
daňový odpis v 5. roce odepisování (8 %)
40 000
celkem uplatněné odpisy
500 000

1.3. Rozdíl v uplatněných odpisech

1.4. Poznámky

Rok odepisování/
ukazatel
Stávající stav
v Kč
Stav po 1.1.2008
v Kč
Rozdíl v Kč
proti stávajícímu stavu
1.
125 000
100 000
–25 000
2.
187 000
160 000
–27 500
3.
125 000
120 000
–5 000
4.
62 500
80 000
+17 500
5.
0
40 000
+40 000
Celkem
500 000
500 000
0

* Z uvedeného je zřejmé, jak se prodloužení doby odepisování osobního automobilu o jeden rok promítne do daňových výdajů poplatníka. Daňové dopady budou individuální. Někdo může prodloužení doby odepisování přivítat, neboť uplatní příslušné částky z pořizovací ceny automobilu do více zdaňovacích období. Jinému naopak prodloužení doby odepisování nemusí vyhovovat.

* Osobní automobil, který byl zaevidován jako hmotný majetek do konce zdaňovacího období započatého v roce 2007, se odpisuje podle zákona č. 586/1992 Sb., ve znění účinném do dne nabytí účinnosti zákona č. 261/2007 Sb., a to až do jeho vyřazení z majetku (tj. po dobu čtyř let).

2. Finanční leasing osobního automobilu

Předpokládáme hodnotu předmětu finančního leasingu rovněž v konečné částce 500 000 Kč s datem započetí leasingu k 1. 7. běžného roku a dobou trvání 36 kalendářních měsíců. Dále předpokládáme, že automobil bude plně (ze 100 %) využíván pro podnikatelské účely poplatníka.

2.1. Stávající stav

Bez ohledu na výši první mimořádné splátky a z toho vyplývající výši řádných měsíčních splátek budeme počítat s konečnými měsíčními daňově uznatelnými výdaji v částce 13 889 korun (1/36 z 500 000 Kč)

daňové výdaje uplatněné v 1. kalendářním roce (6 měsíců)
83 333
daňové výdaje uplatněné ve 2. kalendářním roce (12 měsíců)
166 667

daňové výdaje uplatněné v 3. kalendářním roce (12 měsíců)

166 667
daňové výdaje uplatněné ve 4. kalendářním roce (6 měsíců)
83 333
celkem uplatněné výdaje
500 000

2.2. Stav po 1. 1. 2008

Předpokládáme hodnotu předmětu finančního leasingu v konečné částce 500 000 Kč s datem započetí leasingu k 1. 7. běžného roku a dobou trvání 60 kalendářních měsíců. Bez ohledu na výši první mimořádné splátky a z toho vyplývající výši řádných měsíčních splátek budeme počítat s konečnými měsíčními daňově uznatelnými výdaji v částce 8333 Kč (1/60 z 500 000 Kč)

daňové výdaje uplatněné v 1. kalendářním roce (6 měsíců)
50 000
daňové výdaje uplatněné ve 2. kalendářním roce (12 měsíců)
100 000

daňové výdaje uplatněné v 3. kalendářním roce (12 měsíců)

100 000
daňové výdaje uplatněné ve 4. kalendářním roce (12 měsíců)
100 000
daňové výdaje uplatněné v 5. kalendářním roce (12 měsíců)
100 000
daňové výdaje uplatněné v 6. kalendářním roce (6 měsíců)
50 000
celkem uplatněné výdaje
500 000

2.3. Rozdíl v uplatněných daňově uznatelných výdajích

Rok ukazatel
Stávající stav
v Kč
Stav po 1.1.2008
v Kč
Rozdíl v Kč
proti stávajícímu stavu
1.
83 333
50 000
–33 333
2.
166 667
100 000
–66 667
3.
166 667
100 000
–66 667
4.
83 333
100 000
+16 667
5.
0
100 000
+100 000
6.
0
50 000
+50 000
Celkem
500 000
500 000
0

2.4. Poznámky

Z uvedeného je zřejmé, jak se prodloužení doby finančního leasingu osobního automobilu promítne do daňových výdajů poplatníka. Dle názoru autora se finanční leasing osobního automobilu po 1. 1. 2008 stane pro naprostou většinu daňových poplatníků nezajímavým produktem.

U hmotného majetku, který je předmětem smlouvy o finančním pronájmu s následnou koupí najatého hmotného majetku uzavřené do dne nabytí účinnosti zákona č. 261/2007 Sb., se až do doby ukončení finančního pronájmu s následnou koupí najatého hmotného majetku použije zákon č. 586/1992 Sb., ve znění účinném do dne nabytí účinnosti tohoto zákona (doba leasingu 36 měsíců u smluv uzavřených do konce roku 2007 se nemění).

Ing. František Elis
daňový poradce č. 0056