Komora veterinárních lékařů České republiky

KVL ČR byla založena zákonem 381 České národní rady ze dne 11. září 1991 o Komoře veterinárních lékařů ČR, ve znění pozdějších předpisů.

Daňové kalendárium

Daňové kalendárium

 

ÚNOR

pátek 8. 2. – sociální a zdravotní pojištění:

poslední den pro zaplacení zálohy na pojistné na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku za-městnanosti a na všeobecné zdravotní pojištění osob samostatně výdělečně činných za předcházející měsíc

pátek 15. 2. – oznamovací povinnost za rok 2007:

„Právnické a fyzické osoby mající příjmy z podnikatelské a jiné samostatné výdělečné činnosti nebo z pronájmu, které provádějí úhrady fyzickým osobám za jejich jinou samostatně výdělečnou činnost nebo za pronájem a z těchto úhrad nesrážejí daň, jsou povinny uskutečněné úhrady oznamovat svému místně příslušnému správci daně, pokud u jednotlivé fyzické osoby přesáhne úhrada částku 40 000 Kč v kalendářním roce. V oznámení se uvede jméno, bydliště, případně místo podnikání fyzické osoby, vyplacená částka, den a důvod úhrady“.

středa 20. 2. – daň z příjmů:

odvod sražených záloh na daň z příjmů ze závislé činnosti a z funkčních požitků za měsíc leden 2008

pondělí 25. 2. – daň z přidané hodnoty:

podání daňového přiznání a vyrovnání daňové povinnosti za leden 2008

– spotřební daně: podání daňového přiznání za leden 2008

pátek 29. 2. – daň z příjmů:

– odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za leden 2008

– odvod částek zajištění daně za leden 2008

BŘEZEN

pondělí 10. 3. – sociální a zdravotní pojištění:

poslední den pro zaplacení zálohy na pojistné na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku za-městnanosti a na všeobecné zdravotní pojištění osob samostatně výdělečně činných za předcházející měsíc

pondělí 17. 3. – daň z příjmů:

odvod I. čtvrtletní zálohy na daň z příjmu roku 2008 u poplatníků, u kterých se zdaňovací období shoduje s kalendářním rokem a jejichž poslední známá daňová povinnost přesáhla 150 000

čtvrtek 20. 3. – daň z příjmů:

odvod sražených záloh na daň z příjmů ze závislé činnosti a z funkčních požitků za měsíc únor 2008

úterý 25. 3. – daň z přidané hodnoty:

podání daňového přiznání a vyrovnání daňové povinnosti za únor 2008

pondělí 31. 3.– daň z příjmů:

– podání daňového přiznání za rok 2007 v neprodloužené lhůtě a vyrovnání daňové povinnosti za rok 2007 u poplatníků, u kterých se zdaňovací období shoduje s kalendářním rokem

– odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně ze únor 2008

– odvod částek zajištění daně za únor 2008

– podání plné moci k zastupování, pokud daňové přiznání za rok 2007 zpracovává a předkládá daňový poradce v prodloužené lhůtě (§ 40 odst. 3 zákona 337/1992 Sb.)

zdravotní pojištění: oznámení data podání daňového přiznání u osob samostatně výdělečně činných, účtujících v hospodářském roce