Komora veterinárních lékařů České republiky

Daňové kalendárium

Daňové kalendárium

Základní daňový kalendář na rok 2008

DUBEN

Úterý 8. 4.

– sociální pojištění: poslední den pro zaplacení zálohy na pojistné na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti osob samostatně výdělečně činných za předcházející měsíc

Zdravotní pojištění: poslední den pro zaplacení zálohy na pojistné na všeobecné zdravotní pojištění osob samostatně výdělečně činných za předcházející měsíc; oznámení skutečnosti, že přiznání k dani z příjmů fyzických osob zpracovává a podává daňový poradce

Úterý 15. 4.

daň silniční: 1. záloha na daň

Pondělí 21. 4.

– daň z příjmů: odvod sražených záloh na daň z příjmů ze závislé činnosti a z funkčních požitků za měsíc březen 2008

Pátek 25. 4.

– daň z přidané hodnoty: podání daňového přiznání a vyrovnání daňové povinnosti za 1. čtvrtletí; podání daňového přiznání a vyrovnání daňové povinnosti za březen 2008; podání souhrnného hlášení za uplynulé kalendářní čtvrtletí

spotřební daně: podání daňového přiznání za březen 2008

Středa 30. 4.

– daň z příjmů: odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za březen 2008; odvod částek zajištění daně za březen 2008

– sociální pojištění: podání přehledu za rok 2007 osobami samostatně výdělečně činnými podávajícími přiznání k dani z příjmů fyzických osob v neprodloužené lhůtě a účtujících v kalendářním roce; oznámení a doložení skutečnosti, že přiznání k dani z příjmů fyzických osob zpracovává a podává daňový poradce

zákonné pojištění odpovědnosti za škodu: úhrada pojistného

KVĚTEN

Pátek 9. 5.

– sociální a zdravotní pojištění: poslední den pro zaplacení zálohy na pojistné na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti a na všeobecné zdravotní pojištění osob samostatně výdělečně činných za předcházející měsíc; doplatek sociálního pojištění podle přehledu za rok 2007 osob samostatně výdělečně činných podávajících přiznání k dani z příjmů fyzických osob v neprodloužené lhůtě

Úterý 20. 5.

daň z příjmů: odvod sražených záloh na daň z příjmů ze závislé činnosti a z funkčních požitků za měsíc duben 2008

Pondělí 26. 5.

daň z přidané hodnoty: podání daňového přiznání a vyrovnání daňové povinnosti za duben 2008

spotřební daně: podání daňového přiznání za duben 2008

ČERVEN

Pondělí 2. 6.

– daň z příjmů: odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za květen 2008; odvod částek zajištění daně za květen 2008; odvod daně stanovené paušálem

– daň z nemovitosti: celá daň (při daňové povinnosti do 1000 Kč); 1. splátka u ostatních poplatníků s výjimkou u provozovatelů zemědělské výroby a chovu ryb

Pondělí 9. 6.

sociální a zdravotní pojištění: poslední den pro zaplacení zálohy na pojistné na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti a na všeobecné zdravotní pojištění osob samostatně výdělečně činných za předcházející měsíc

Pondělí 16. 6.

– daň z příjmů: 1. pololetí záloha na daň u poplatníků, u kterých se zdaňovací období shoduje s kalendářním rokem a jejichž poslední známá daňová povinnost přesáhla částku 30 000 Kč, avšak nepřesáhla 150 000 Kč; 2. čtvrtletní záloha na daň u poplatníků, u kterých se zdaňovací období shoduje s kalendářním rokem a jejichž poslední známá daňová povinnost přesáhla částku 150 000 Kč

Pátek 20. 6.

daň z příjmů: odvod sražených záloh na daň z příjmů ze závislé činnosti a z funkčních požitků za měsíc květen 2008

Středa 25. 6.

daň z přidané hodnoty: podání daňového přiznání a vyrovnání daňové povinnosti za květen 2008

spotřební daně: podání daňového přiznání za květen 2008

Pondělí 30. 6.

daň z příjmů: podání daňového přiznání za rok 2007 v prodloužené lhůtě a vyrovnání daňové povinnosti za rok 2007 u poplatníků, u kterých se zdaňovací období shoduje s kalendářním rokem; odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za květen 2008; odvod částek zajištění daně za květen 2008

daň z nemovitosti: 2. splátka daně u poplatníků s výjimkou provozovatelů zemědělské výroby a chovu ryb

Komora veterinárních lékařů České republiky