Komora veterinárních lékařů České republiky

KVL ČR byla založena zákonem 381 České národní rady ze dne 11. září 1991 o Komoře veterinárních lékařů ČR, ve znění pozdějších předpisů.

Daňové střípky aneb Může se hodit

   Daňová poradna

Daňové střípky aneb Může se hodit

1. Prodej osobního automobilu zařazeného do obchodního majetku.

V roce 2005 jsem zakoupil za 600 000 Kč osobní automobil, který jsem zařadil do obchodního majetku a začal jej zrychleně odepisovat. Nyní v roce 2007 jej hodlám za sjednanou kupní cenu 300 000 Kč prodat (potřebuji koupit jiný výkonnější a odolnější automobil). Jaké budou daňové dopady vyplývající z prodeje osobního automobilu?

Odpověď:

Lze předpokládat, že na vozidlo byly uplatněny následující daňové odpisy:

2005
150 000 Kč
2006
225 000 Kč
2007
75 000 Kč
celkem
450 000 Kč

Zůstatková cena osobního automobilu bude v okamžiku prodeje 250 000 Kč (600 000 vstupní cena – 450 000 uplatněné daňové odpisy) a bude zahrnuta do daňově uznatelných výdajů. Příjem z prodeje ve výši 300 000 Kč bude zdanitelným příjmem. Váš daňový základ se tak tedy za zdanitelné období kalendářního roku 2007 zvýší o 50 000 Kč (300 000 příjem – 250 000zůstatková cena). Dále se o 50% z 50 000 Kč zvýší Váš vyměřovací základ pro výpočet pojistného na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění.

2. Prodej osobního automobilu vyřazeného z obchodního majetku.

V letošním roce hodlám prodat za 150 000 Kč osobní automobil, který je již zcela daňově odepsán, byl zařazen v mém obchodním majetku a po koupi nového automobilu ( ten byl po nákupu rovněž zařazen do podnikání ) z obchodního majetku vyřazen. Jaké budou daňové dopady vyplývající z prodeje?

Odpověď:

O celých 150 000 Kč se zvýší Váš daňový základ daně z příjmů fyzických osob za zdaňovací období kalendářního roku 2007. Bude se jednat o tzv. ostatní příjmy dle §10 zákona o daních z příjmů. Příjmy z tohoto základu daně nevstupují do vyměřovacího základu pro výpočet pojistného na sociální zabezpečení a na všeobecné zdravotní pojištění.

3. Tiché víno jako dar.

Co je to tiché víno a jak je to s jeho využitím jako propagačního předmětu?

Na základě Vašeho požadavku, Vám předkládám následující stanovisko, k poskytování tichého vína jako reklamního nebo propagačního předmětu.

Zákonem č.441 ze dne 21.září 2005, kterým se mění zákon č. 252/1997 Sb., o zemědělství, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony, došlo mj. i ke změně § 25 odst 1 písm t, zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, který nyní v platném znění zní:

t) výdaje na reprezentaci, kterými jsou zejména výdaje na pohoštění, občerstvení a dary. Za dar se nepovažuje reklamní nebo propagační předmět, který je opatřen obchodní firmou nebo ochrannou známkou poskytovatele tohoto předmětu nebo názvem propagovaného zboží nebo služby, jehož hodnota bez daně z přidané hodnoty nepřesahuje 500 Kč, a který není, s výjimkou tichého vína předmětem spotřební daně.

Pojem tiché víno vymezuje § 93 odst 3 zákona č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních.

(3) Tichým vínem se pro účely tohoto zákona rozumí výrobky, které nejsou šumivým vínem vymezeným v odstavci 2 a které jsou uvedené pod následujícími kódy nomenklatury:

a) 2204 a 2205, jejichž skutečný obsah alkoholu přesahuje 1,2 % objemových, ale nepřesahuje 15 % objemových, je-li alkohol, který je obsažený v hotovém výrobku, plně kvasného původu bez přídavku lihu,

b) 2204 a 2205, jejichž skutečný obsah alkoholu přesahuje 15 % objemových, ale nepřesahuje 18 % objemových, pokud byly vyrobeny bez jakéhokoliv obohacování a je-li alkohol, který je obsažený v hotovém výrobku, plně kvasného původu bez přídavku lihu,

c) 2204 a 2205 a nejsou uvedeny v písmenu a) nebo b), a dále výrobky, které jsou uvedeny pod kódem nomenklatury 2206, pokud nepodléhají dani z piva, jejichž skutečný obsah alkoholu přesahuje 1,2 % objemových, ale nepřesahuje 10 % objemových, nebo

d) 2206, pokud nepodléhají dani z piva, jejichž skutečný obsah alkoholu přesahuje 10 % objemových, ale nepřesahuje 15 % objemových, je-li alkohol, který je obsažený v hotovém výrobku, plně kvasného původu bez přídavku lihu.

Pokud tedy budete v rámci Vaší podnikatelské činnosti poskytovat svým obchodním partnerům jako reklamní či propagační předmět, opatřený obchodním jménem nebo Vaší obchodní známkou mj. i tiché víno splňující shora uvedené zákonné podmínky, bude se jednat o daňově uznatelný náklad.

4. Skartace dokladů u poplatníka, který vede daňovou evidenci

Jsem fyzická osoba, privátní veterinární lékař a podnikám již od roku1995 a od tohoto data mám archivovány veškeré doklady týkající se podnikání. Chtěl bych provést skartaci. Jak to mám udělat? Musím někam nahlašovat její provedení?

Odpověď:

Poplatník je dle § 7b odst. (5) zákona o daních z příjmů povinen uschovávat daňovou evidenci za všechna zdaňovací období, pro která neskončila lhůta pro vyměření daně stanovená tímto zákonem nebo zvláštním právním předpisem. Základní lhůta pro vyměření daně je stanovena na tři roky po uplynutí roku, v němž vznikla daňová povinnost. Tato lhůta se prodlužuje podle § 38r ZDP např. v případě uplatnění daňové ztráty z minulých let.

Daňová evidence nepodléhá režimu zákona č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě. Z toho tedy vyplývá, že její provedení nahlašovat nemusíte. Práci můžete zadat např. na základě níže uvedené vzorové smlouvy.

SMLOUVA

uzavřená mezi

MVDR………………………
nar.
IČ:
bytem
na straně druhé jako objednatel

a

paní………………………….
nar.
bytem
na straně druhé jako zhotovitel

I.

Předmětem této smlouvy je provedení následujících činností:
– roztřídění vybraných dokumentů za období 1995-2006
– archivace vybraných dokumentů za období 1995-2006
– příprava vybraných dokumentů za období 1995-2002 ke skartaci
– skartace vybraných dokumentů za období 1995-2002 na skartovacím zařízení DAHLE 20032 ecoC.

II.

Zhotovitel se zavazuje podle pokynů objednatele osobně provést činnosti specifikované v bodě I. této smlouvy, řádně a v termínu od 1.7.2007 do 30.9.2007, za což mu náleží odměna sjednaná v bodě III. této smlouvy.

III.

Objednatel zaplatí zhotoviteli odměnu za provedení činností specifikovaných v bodě I. této smlouvy, a to ve výši 15.000,- Kč, přičemž se strany dohodly na tom, že objednatel výše specifikovanou odměnu uhradí zhotoviteli v hotovosti po úplném dokončení výše uvedených činnosti (dle čl. I. této smlouvy), pokud tyto budou provedeny v souladu s čl. II. této smlouvy.

IV.

Strany se dále dohodly na tom, že zhotovitel je povinen zachovávat mlčenlivost o veškerých skutečnostech, o nichž se dozvěděl v souvislosti s prováděním činností specifikovaných v čl. I. této smlouvy

V.

Tato smlouva je sepsána ve dvou vyhotoveních, přičemž každá ze stan obdrží po jednom vyhotovení.

Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti podpisem oběma stranami.

V ……. dne 30.6.2007

objednatel                                 zhotovitel

Ing. František Elis
daňový poradce č. 0056