Komora veterinárních lékařů České republiky

KVL ČR byla založena zákonem 381 České národní rady ze dne 11. září 1991 o Komoře veterinárních lékařů ČR, ve znění pozdějších předpisů.

Devadesát let v plné svěžesti

  Společenská rubrika

E. Baranyiová

Tvůrčí a pracovitý duch v neustálém pohybu – možná cesta k dlouhověkosti

… pan profesor v nestřeženém okamžiku

 

Devadesáti let v plné svěžesti se dožívá 1. června prof. MVDr. Antonín Holub, DrSc. Mnoho kolegů si jistě pamatuje jeho precizní přednášky, v nichž sedělo každé slovíčko, v nichž názorně objasňoval souvislosti „nauky o vztazích“, jak fyziologii nazývá. Před přednáškou nesměl být nikým rušen právě tak, jako při zkoušení posluchačů. Byl při něm plně soustředěný na výkon studenta a jako učitel výsostně spravedlivý při známkování, nikdy nebyl náladový nebo podrážděný. Fyziologii představoval jako dynamický a fascinující obor, jehož rozvoj a nové poznatky si hned nacházely cestu do výuky.

Formující léta života neměl snadná – pro celou jeho generaci byla válka pronikavou zkušeností mládí. Prožil ji v totálním nasazení a pracoval na výrobě ponorek, leteckých motorů a raket V2 v Hamburku, Kuřimi a Prostějově.

Byl zapojen do odboje. Po válce nastalo nadšené údobí, kdy hlad po vzdělání brzy vytěsnil nedávnou minulost. A. Holub strávil tři semestry studiem antropologie a zoologie na Přírodovědecké fakultě KU v Praze, brzy však poznal, že jeho naturelu lépe odpovídá jiné vědecké zaměření, a tak nastoupil na Vysokou školu veterinární v Brně. Během studia byl aktivní ve studentských spolcích, ale také jako demonstrátor a již během studia i učitel na ústavu fyziologie, experimentoval, zkoumal, studoval a psal. Doktorskou práci obhájil a promoval v roce 1950.

V posledních letech se profesor Holub s plným nasazením věnuje historickým studiím

Pracoval tak, že o něj projevili zájem i na jiných ústavech, např. doc. Hökl. Po ukončení studia pobyl krátce i na II. interní klinice u prof. Klobouka. Další léta se již velmi soustředěně věnoval výuce i výzkumu ve fyziologii, bez ustání studoval, znal důkladně i fi lozofi i vědy, a každé dostupné písemnictví si opatřoval poznámkami, vlastními úvahami. Svůj realistický systém hodnot a etiky přenášel do práce a i to mu umožnilo postupně budovat směr výzkumu, který vycházel z babákovské tradice a byl zaměřený na ontogeneze hospodářských zvířat, na jejich vývojové proměny. V té době učil též na Agronomické fakultě VŠZ a přednášel i v řadě dalších kurzů.

Koncem padesátých let obhájil kandidátskou práci a brzy poté byl habilitován; obě tyto práce byly zaměřeny na funkční vývoj selat. Léta šedesátá přinesla nezadržitelný rozvoj pracoviště, jehož se záhy stal vedoucím. Měl jasně připravenou koncepci výuky i výzkumu, katedra byla postupně vybavena personálně a přístrojově, i za účasti ČSAV. Pravidelně se konala zasedání katedry, vše důležité se tam řešilo, kontrolovalo plnění výzkumného programu či pokroky aspirantů, pro zákulisní pletichy nebylo místo. Pravidelná bývala i „čtení literatury“, kdy všichni asistenti zpracovávali z Current Contents ISI (předchůdce dnešního Web of Science) objednávané a došlé separátky vědeckých prací. V těch dobách byly hotovým pokladem, protože časopisy a knihy ze západu byly, až na výjimky, nedostupné. A bez informací se věda ani tehdy dělat nedala. Unikátní sbírka sloužila všem a její společné zpracovávání přispívalo k tvořivému duchu na katedře, všichni se dělili o všechno. Takové věci člověk plně ocení, až když se s nimi více nesetká.

Docent Holub byl vyhledávaným vedoucím diplomových prací a školitelem několika desítek postgraduálních studentů našich i zahraničních. Řada velmi kvalitních prací tak mozaiku znalostí o funkčním vývoji mláďat savců i ptáků postupně budovala, i když ne všechny byly zveřejněny formou primárních publikací. Koncem 60. let byla také pod jeho vedením vydána celostátní učebnice fyziologie.

Léta šedesátá a sedmdesátá byla pro naši veterinární medicínu významná řadou úspěchů, které byly spjaty s výraznými osobnostmi té doby, jejich zanícením a jasnou vizí potřeb naší profese a společnosti; mezi nimi profesor Holub (v druhé polovině 60. let jmenovaný 2x mimořádným a jednou řádným profesorem) patřil k nejaktivnějším. Byl předsedou ČAZ, jako jediný veterinární lékař členem korespondentem ČSAV, členem řady domácích a mezinárodních orgánů, vědeckých rad a komisí, předsedou a členem vydavatelských rad vědeckých periodik. Jeho předvídavosti vděčí i vědecký časopis školy za to, že byl mezi prvními veterinárními periodiky zařazen do americké databáze Institute for Scientifi c Information (Baranyiová, 2002ab). Cílevědomě koordinoval vědeckou spolupráci nejen mezi zeměmi sovětského bloku ve veterinárních a zemědělských vědách, ale také s IAEA (Mezinárodní atomovou agenturou) ve Vídni se zaměřením na rozšíření nukleárních metod do zemědělských věd, ale především s WHO v Ženevě, hlavně ve spolupráci s prof. Matyášem, který tehdy vedl sekci Veterinary Public Health. Na tyto spolupráce od zmíněných agentur získal pro VÚVeL výzkumné granty, a tak mohlo být na ústavu zřízeno i školicí a výzkumné centrum pro tyto organizace.

Soustředěnému pracovnímu úsilí byla učiněna přítrž na jaře roku 1983. Kriminalizace profesora Holuba, související s převratným výzkumným programem zpracovávání slámy, který se slibně rozvíjel ve VÚVeL (jehož byl v letech 1967–1982 ředitelem ve vedlejším pracovním poměru), ale byl státními orgány náhle zastaven ve fázi poloprovozních experimentů.

Ani poté však nezahořkl, vědecky pracovat nepřestal. I když možnosti experimentální práce byly omezeny, jeho tvůrčí schopnosti se od roku 1988 dál uplatňovaly v práci pro Ústav fyziológie hospodárskych zvierat SAV v Košicích. Po listopadu 1989 Nejvyšší soud rozhodl, že postih a věznění prof. Holuba byly nezákonné. VŠV však na toto rozhodnutí nijak nereagovala. Pracoval tedy ještě nějaký čas pro SAV.

Od 90. let se také účastnil mezinárodní spolupráce na School of Veterinary Medicine, Purdue University, IN, USA;

 

… profesor Holub při vyslovování jednoho ze svých mouder při přednášce…

za grantové podpory této univerzity byla vypracována studie srovnání tamějšího a českého veterinárního kurikula. Na této univerzitě ve funkci adjunct professor opakovaně přednášel.

V posledních letech se profesor Holub s plným nasazením věnuje historickým studiím, pro něž shromažďuje unikátní materiály s obdivuhodnou vytrvalostí. Jeho práce o Babákovi, Vackovi, Vlčkovi, Kašpárkovi a dalších nejen prezentují dílo těchto osobností, ale posazují je do širokého, barvitě líčeného rámce historického, do souvislostí s dobou, v níž působili. V několika publikacích zevrubně popsal a zhodnotil vývoj veterinární medicíny v našich zemích. Dokončil a vydal také seznam publikací katedry fyziologie, v němž doplnil některá chybějící díla od počátku její existence, jakož i díla poslední včetně novinových článků a poezie až do roku 2007 tak, aby si čtenář na základě těchto citací mohl udělat přesný obraz o tom, co v kterém údobí svého bytí pracoviště znamenalo. Profesor Holub se od konce 90. let také externě podílel na primárních publikacích a výukových programech zaměřených na chování zvířat.

Bez ustání se aktivně účastní akcí pořádaných např. Biologickou společností nebo Klubem dějin veterinární medicíny a farmacie VFU Brno. Jeho přednášky jsou nabité fakty, jeho přednes poutavý, jeho postřehy a diskusní příspěvky přesně k věci, vždy s neotřelým pohledem a jakoby z ptačí perspektivy, zachycující všechny detaily. Pronáší je s noblesou a skromností sobě vlastní. Vždy je provází příznačné ticho v sále.

Budiž mu přána další, zdravá léta, plná objevování a syntetizující životní zkušenosti, poznání o živém světě.

Literatura

Baranyiová E. 2002a: Osmdesát zvídavých let.
Československá fyziologie 51: 133-134
Baranyiová E. 2002b: Professor Antonín Holub,
Editor of Acta veterinaria Brno. Acta veterinaria Brno 71: 419

   

E. Baranyiová