Komora veterinárních lékařů České republiky

KVL ČR byla založena zákonem 381 České národní rady ze dne 11. září 1991 o Komoře veterinárních lékařů ČR, ve znění pozdějších předpisů.

Dlouhodobý majetek a jeho evidence, odpisový plán


Dlouhodobý majetek a jeho evidence, odpisový plán

Specifikace, účtování, ocenění a odpisování tohoto majetku je dáno zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví v platném znění a Opatřením Ministerstva financí č.j. 283/76 102/2000, kterým se stanoví účtová osnova a postupy účtování pro nevýdělečné organizace v platném znění, a dále zákonem č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů v platném znění.

1) Vymezení dlouhodobého majetku

Dlouhodobým majetkem je dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek a dlouhodobý finanční majetek.

Dlouhodobým nehmotným majetkem jsou majetkové složky dále uvedené, jejichž ocenění je vyšší než 60 000 Kč v jednotlivém případě a doba použitelnosti delší než 1 rok.

Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje jsou výsledky úspěšně provedených prací, které nejsou předmětem průmyslových a jiných ocenitelných práv –

v případě, že jsou :

a) nabyty samostatně, tj. nejsou součástí nabytého dlouhodobého majetku a jeho ocenění,

b) vytvořeny vlastní činností za účelem obchodování s nimi, resp. opakovaného prodeje (nejde o výsledky na zakázku nebo o součást dodávky dlouhodobého majetku).

Software – bez ohledu na to, zda je nebo není předmětem autorských práv, a to v případě, že je

a) nabyt samostatně, tj. není součástí nabytého hardware a jeho ocenění,

b) vytvořen vlastní činností za účelem obchodování s ním, avšak nejde o software na zakázku nebo o součást dodávky hardware.

Ocenitelná práva zahrnují zejména výrobně technické poznatky (know-how), licence, předměty průmyslových práv a jiné výsledky duševní tvořivé činnosti, které jsou předmětem ocenitelných práv, a to jak nabývaných, tak poskytovaných.

Dlouhodobým hmotným majetkem se rozumí

a) pozemky, stavby včetně budov, byty a nebytové prostory vymezené jako jednotky zákonem č. 72/1994 Sb., umělecká díla, sbírky, movité kulturní památky a předměty kulturní hodnoty, bez ohledu na jejich pořizovací cenu, pokud nejsou dlouhodobým finančním majetkem,

b) samostatné movité věci, popř. soubory movitých věcí se samostatným technicko-ekonomickým určením, jejichž doba použitelnosti je delší než jeden rok a ocenění je ve výši částky stanovené zákonem o daních z příjmů pro tento majetek včetně předmětů z drahých kovů,

c) pěstitelské celky trvalých porostů s dobou plodnosti delší než 3 roky,

d) základní stádo a tažná zvířata bez ohledu na jejich pořizovací cenu,

e) otvírky nových lomů, pískoven a hlinišť, technická rekultivace a technické zhodnocení, pokud nejsou součástí pořizovací ceny dlouhodobého hmotného majetku. Součástí technické rekultivace mohou být jen stavby (například komunikace), které svým provedením, účelem a rozsahem slouží k provedení rekultivace. Technická rekultivace není dlouhodobým majetkem, pokud tak stanoví zvláštní zákon.

Dlouhodobým finančním majetkem se rozumí

a) dlouhodobé cenné papíry a vklady, které budou v držení účetní jednotky déle než jeden rok, tj. podílové cenné papíry a vklady v podnicích s rozhodujícím vlivem, v podnicích s podstatným vlivem a v případech, kdy má účetní jednotka v jiné účetní jednotce menšinový vliv,

b) půjčky poskytnuté účetní jednotkou podnikům ve skupině a ostatní půjčky s dobou splatnosti delší než jeden rok,

c) ostatní dlouhodobé cenné papíry a vklady, jako nakoupené obligace a jiné dluhopisy, pokladniční poukázky, vkladové listy a termínované vklady, se splatností delší než jeden rok.

2) Pořízení dlouhodobého majetku

Při pořízení dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku se důsledně budou používat účty skupiny 04x (041 – Pořízení dlouhodobého nehmotného majetku a 042 – Pořízení dlouhodobého hmotného majetku), na které se účtuje pořizovaný majetek do doby jeho uvedení do užívání včetně výdajů spojených s jeho pořízením.

3) Ocenění dlouhodobého majetku

Dlouhodobý majetek se oceňuje v souladu se zákonem o účetnictví: ……….

– Pořizovací cenou se oceňuje nakoupený dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek = cena, za kterou byl majetek pořízen a náklady s jeho pořízením související (např. doprava, clo, aktivované vnitropodnikové výkony, dále úroky z úvěru a kursové rozdíly apod. do doby jeho zařazení do užívání),

– Cenou pořízení = dlouhodobý finanční majetek

– Reprodukční pořizovací cenou

– Vlastními náklady

Ocenění dlouhodobého majetku vytvořeného vlastní činností, případně darovaného apod.

Pokud v průběhu účetního období bude vytvořen dlouhodobý hmotný nebo nehmotný majetek vlastní činností bude jako dodatek této směrnice vydán předpis pro vyčíslení výše vlastních nákladů tj. výše přímých nákladů vynaložených na výrobu a výše nepřímých nákladů, které se vztahují k jeho výrobě.

Pokud nastane případ ocenění majetku reprodukční pořizovací cenou (například v případě majetku získaného darováním) bude i pro stanovení výše tohoto ocenění vydán dodatek této směrnice, kde bude uveden způsob zjištění této ceny.

4) Technické zhodnocení dlouhodobého hmotného majetku

Technickým zhodnocením se rozumí výdaje na dokončené nástavby, přístavby a stavební úpravy, rekonstrukce a modernizace majetku, pokud převýšily u jednotlivého majetku v úhrnu ve zdaňovacím období 1995 částku 10 000 Kč, počínaje zdaňovacím obdobím 1996 částku 20 000 Kč a počínaje zdaňovacím obdobím 1998 částku 40 000 Kč (dle zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů v platném znění).

Od 1. 1. 2001: Ocenění jednotlivého dlouhodobého nehmotného majetku se zvýší o technické zhodnocení, pokud náklady na něj v úhrnu za rok převýší částku 60 000 Kč, a technické zhodnocení je v tomto roce uvedeno do užívání.

Technické zhodnocení bude sledováno na účtech analytické evidence k účtům skupiny 04x – Pořízení a pokud dokončené technické zhodnocení, které u jednotlivého majetku v úhrnu za účetní období nepřevýší výše uvedený limit, zaúčtuje se na účet 548 – Ostatní provozní náklady. (V případě nehmotného majetku na účet 518 – Ostatní služby).

5) Zařazení dlouhodobého majetku

Zařazení dlouhodobého majetku je možno provést v okamžiku uvedení tohoto majetku do užívání, tj. zabezpečení všech technických funkcí potřebných k užívání a splnění všech povinností stanovených právními předpisy (stavebními, ekologickými, požárními, bezpečnostními a hygienickými).

Veškerý dlouhodobý majetek bude veden v datových souborech počítače.

Za zařazení hmotného a nehmotného majetku do užívání a za jeho správné ocenění (včetně veškerých vedlejších nákladů spojených s pořízením) odpovídá pracovník dle kompetenčního řádu.

6) Vyřazení dlouhodobého majetku

Vyřazení dlouhodobého majetku bude provedeno vždy na základě protokolu o vyřazení. Účetně bude postupováno v souladu s platnou účtovou osnovou a postupy účtování pro nevýdělečné organizace.

Za vyřazení hmotného a nehmotného majetku z užívání odpovídá pracovník dle kompetenčního řádu.

7) Odpisový plán

U všech druhů nehmotného a hmotného majetku budou účetní odpisy rovny daňovým, a to po celou dobu jejich ekonomické životnosti.

Odepisování drobného hmotného a nehmotného majetku je upraveno přílohou k této směrnici.

Majetek až do jeho vyřazení bude v datovém souboru počítače. V rámci používaného software bude účetně i daňově odpisován. Nebude účtováno o odložené dani.

8) Inventarizace

Inventarizace dlouhodobého majetku bude probíhat v souladu s vnitropodnikovou směrnicí o inventarizaci jedenkrát ročně. V rámci této inventarizace bude porovnáván nejen stav majetku vykázaný v účetnictví se skutečností, ale bude posuzována i výše ocenění tohoto majetku.

9) Změny způsobu oceňování a postupu odpisování

V průběhu účetního období nesmí dojít ke změně způsobů oceňování a postupů odpisování. Použité způsoby v jednom účetním období se mohou změnit v účetnictví a v účetní závěrce bezprostředně následujícího účetního období.

Pokud by došlo k některé z uvedených změn, bude vydán dodatek tohoto interního předpisu, který bude obsahovat zdůvodnění této změny oproti předcházejícímu účetnímu období. Důvody změn a peněžní částky z nich vyplývající musí být uvedeny v příloze k účetní závěrce.


6-Dlouhodobý majetek a jeho evidence

Určení hranice pro evidenci drobného dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku dle Opatření MF č.j. 283/76 102/2000, kterým se stanoví účtová osnova a postupy účtování pro nevýdělečné organizace

Účetní jednotka rozhodla o určení hranice pro evidenci drobného dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku takto:

0 – 3000,- Kč není dlouhodobým hmotným majetkem a bude se účtovat přímo do nákladů při pořízení. Tento majetek nebude sledován v operativní evidenci a nebude uváděn v příloze k účetní závěrce.

0 – 20000,- Kč není dlouhodobým nehmotným majetkem a bude se účtovat přímo do nákladů při pořízení. Tento majetek nebude sledován v operativní evidenci a nebude uváděn v příloze k účetní závěrce.

3001 – 40000,- Kč je drobným dlouhodobým hmotným majetkem, bude odepisován po dobu nejméně 24 měsíců a evidován až do vyřazení.

20001 – 60000,- Kč je drobným dlouhodobým nehmotným majetkem, bude odepisován po dobu nejméně 24 měsíců a evidován až do vyřazení.

 

Dlouhodobý majetek a jeho evidence, odpisový plán