Komora veterinárních lékařů České republiky

Dohody o provedení práce

   Daňová poradna

Dohody o provedení práce

Neustále narůstá procento provozovatelů privátních veterinárních praxí, kteří přenášejí některé administrativní, manuální ale i jiné povinnosti na třetí osoby. Jedním z možných řešení je právě uzavírání dohod o provedení práce k řádnému zabezpečení těchto činností.

Dohoda o provedení práce je upravena v zákoníku práce. Jedná se o nejsnadnější a finančně nejvýhodnější způsob jak zaměstnat jinou osobu. V dohodě o provedení práce se především sjednává:

 • Pracovní úkol.
 • Skutečný rozsah práce.
 • Odměna za provedení pracovního úkolu a její splatnost. Zpravidla jsou využívány dvě základní možnosti sjednání odměny (pevnou částkou nebo v hodinové mzdě).
 • Doba, ve které má být pracovní úkol proveden.
 • Písemná forma dohody o provedení práce není stanovena jako její povinná náležitost. Lze však doporučit, aby dohoda byla sjednána vždy písemně.

Při sjednávání dohody o provedení práce je nutné vzít v úvahu následující pravidla a zásady stanovené v zákoníku práce:

 • Zaměstnavatel je povinen zajišťovat plnění svých úkolů především v pracovním poměru. Dohody o provedení práce s fyzickými osobami by tedy měly být uzavírány jen výjimečně, pokud jsou splněny tyto podmínky:

   a) pravidelný výkon těchto úkonů nemůže zaměstnavatel zabezpečit v rámci předem stanoveného rozvržení pracovní doby
   b) výkon v pracovním poměru by byl pro zaměstnavatele neúčelný a nehospodárný

 • skutečný rozsah práce(pracovního úkolu ) nepřesáhne 150 hodin

 • zaměstnanec odpovídá zaměstnavateli za škodu, stejně jako zaměstnanec v pracovním poměru

Výhody z pohledu zaměstnavatele:

 • Výše odměny z dohody o provedení práce je věcí vzájemné dohody mezi zaměstnavatelem a zaměstnancem. Na odměnu se vztahuje povinnost minimální mzdy dle § 111 nového zákoníku práce

 • Maximální částka odměny není omezena.

 • Odměna poskytnutá na základě dohody o provedení práce nepodléhá sociálnímu ani zdravotnímu pojištění.

 • Zaměstnanec nemá nárok na dovolenou z titulu uzavření dohody o provedení práce.

Výhody z pohledu zaměstnance:

 • Pokud je odměna sjednána do výše 5 000 Kč, je zdaněna srážkovou daní ve výši 15%. To platí za předpokladu, že se jedná o zaměstnance, který nemá v příslušném měsíci podepsané tzv. “Prohlášení k dani”. Výhoda tohoto zdanění spočívá mimo jiné i v tom, že příjmy zdaněné srážkovou daní se neuvádějí do daňového přiznání. Zaměstnanci tedy z této odměny nevyplývá povinnost podat po skončení kalendářního roku daňové přiznání k dani z příjmů fyzických osob.

 • Pokud je zaměstnancem osoba, která dosahuje během roku nízké příjmy a nejedná se o starobního důchodce, může dosáhnout i nulového zdanění příjmu. Předpokladem je, že zaměstnanec podepíše u zaměstnavatele, s kterým podepsal dohodu o provedení práce, Prohlášení k dani. V tomto případě má nárok na slevu na dani ve výši 600 Kč za příslušný kalendářní měsíc, dle § 35 ba odst.1 písm. a) zákona č. 586/ 1992 Sb., o daních z příjmů ve znění pozdějších předpisů ( 1/12 z 7 200 Kč). V případě, že se jedná o studenta, je možné uplatnit další měsíční slevu ve výši 200 Kč, dle § 35ba odst. 1 písm. f) zákona o daních z příjmů.

Poznámky:

 • nelze přesáhnout limit 150 hodin za kalendářní rok u téhož zaměstnavatele. Není důležité, že byly sjednány v dohodách odlišné pracovní úkoly

 • na dohody se nevztahují ustanovení zákoníku práce, pokud jde o
 •  

   • odstupné

   • pracovní dobu a dobu odpočinku

   • překážky v práci na straně zaměstnance

   • skončení pracovního poměru

Vzor dohody o provedení práce:

1. Účastníci smlouvy

Zaměstnavatel: ………………………………………………………………..

Firma: ……………………………………………………………………………

Místo podnikání: …………………………………………………………….

IČ: ………………………………………………………………………………..

a

Zaměstnanec: …………………………………………………………………

Jméno a příjmení: ………………………………………………………….

Číslo OP: ………………………………………………………………………

trvale bytem: ………………………………………………………………….

uzavírají podle § 75 a násl. Zákoníku práce v účinném znění následující

DOHODU O PROVEDENÍ PRÁCE

2. Práva a povinnosti účastníků dohody

2.1. Druh práce (sjednaný úkol) ………………………………………
2.2.

Práce bude zahájena: ………………………………………………..

Práce bude ukončena: ………………………………………………

Místo výkonu práce: ………………………………………………..

2.3. Za zaměstnavatele práci převezme: ……………………………
2.4.
Předpokládaný rozsah práce (pracovního úkolu)… hodin.
Skutečný rozsah práce (pracovního úkolu) bude evidován v samostatném výkazu a nesmí překročit 150 hodin v kalendářním roce.
2.5.
Za provedení práce ve sjednané jakosti a lhůtě poskytne zaměstnavatel zaměstnanci odměnu ve výši ……… Kč [§ 138, 109 odst.5 a § 111 odst.3 písm. c) Zákoníku práce].
2.6.
Odměna je splatná po ukončení (předání) práce do ………. dnů (§ 144 Zákoníku práce). Odměna bude zaměstnanci vyplacena v hotovosti z pokladny zaměstnavatele. Z odměny budou zaměstnavatelem sraženy povinné odvody ve výši vyplývající z příslušných právních předpisů. Zejména bude zaměstnavatelem sražena z odměny daň z příjmů fyzických osob podle zákona o daních z příjmů, v účinném znění, kterou zaměstnavatel odvede finančnímu úřadu.
2.7.
V částce odměny nejsou zahrnuty cestovní náhrady podle části sedmé Zákoníku práce. Zaměstnavatel zaměstnanci cestovní náhrady proplatí samostatnou částkou na základě předložených písemných dokladů (vyúčtování nároků zaměstnance na cestovní náhrady podle § 155 a 183 odst. 5 Zákoníku práce).
2.8.
Další ujednání: V souladu s § 155 Zákoníku práce se sjednává vzhledem k tomu, že zaměstnanec musí pracovní úkol provést mimo obec svého bydliště, že zaměstnavatel zaměstnanci při cestě z obce pobytu do místa výkonu práce a zpět poskytne náhrady cestovních výdajů.
2.9.
Práva a povinnosti účastníků této dohody se řídí ustanoveními Zákoníku práce v účinném znění.
   

Tato dohoda byla sepsána ve dvou vyhotoveních, z nichž jedno převzal zaměstnavatel a druhé vyhotovení obdržel zaměstnanec.

V ……………………………. dne ………………………………….

…………………………………. ……………………………………..

   podpis zaměstnance                 za zaměstnavatele

Příklad zdanění dohody o provedení práce daní z příjmů fyzických osob v případě, že zaměstnanec podepsal prohlášení k dani:

Provozovatel privátní lékařské praxe MUDr. A. uzavřel dohodu o provedení práce se synem, vysokoškolským studentem. Rozsah práce byl 32,5 hodin. Odměna byla stanovena pevnou částkou 6 500 Kč a vyplacena v hotovosti.

Propočet:

1. Hrubý příjem v kalendářním měsíci
6 500 Kč
2. Pojistné na sociální zabezpečení
0 Kč
3. Pojistné na všeobecné zdravotní pojištění
0 Kč
4. Základ daně
6 500 Kč
5. Záloha na daň
780 Kč
6. Měsíční sleva na poplatníka(1/12 z 7 200 Kč)
600 Kč
7. Měsíční sleva na studenta (1/12 z 2 400 Kč)
200 Kč
8. Záloha na daň z příjmů fyzických osob po slevě
0 Kč
9. Částka k výplatě
6 500 Kč
10. Hrubý příjem = čistý příjem  

Ing. František Elis
daňový poradce č. 0056

Komora veterinárních lékařů České republiky