Komora veterinárních lékařů České republiky

KVL ČR byla založena zákonem 381 České národní rady ze dne 11. září 1991 o Komoře veterinárních lékařů ČR, ve znění pozdějších předpisů.

Doping za padesát čtyři tisíc

   Soudnička

Doping za padesát čtyři tisíc

Byla jsem vyslána naší federací na kvalifikační jezdecký závod do zahraničí. Dopingovým testem byla u mého koně zjištěna nepovolená látka Dextrorphan, obsažená v preparátu Atussin, kterým se kůň léčil a který předepsal a mně prodal MVDr. Koňský. Nebyla jsem upozorněna, že zmíněný Atussin je opiát a nesmí jej užívat a zároveň závodit žádný kůň. Cítím se velmi poškozena, neboť pan veterinář věděl, že kůň provozuje vrcholový sport a že bude reprezentovat ČR. Běžnou lékařskou praxi u nás provozují jiní dva lékaři a MVDr. Koňský je zván jen při složitějších operačních zákrocích a k cennějším zvířatům, kde se nevyplatí a není čas na hledání vhodné léčby – tedy ke koním úspěšným sportovcům, kde nechci přijít o sezónu – příprava a výcvik koně je drahá záležitost.

Za to, že jsem plně důvěřovala panu veterináři, jsem si vysloužila vysokou pokutu, diskvalifikaci z velmi pěkného umístění, které by znamenalo postup na ME, a v neposlední řadě pochybnosti mezi sportovní veřejností všeobecně. Ptám se, jestli veterinář zodpovídá za diagnózu, za léčbu, za předepsané léky, co se týče jejich vhodné volby? Záležitost jsem s MVDr. Koňským probírala a uvědomila jej o tom, že problém způsobil on. Bez jeho doporučení bych lék nepoužila. Upozorňuji, že jej i nadále považuji za odborníka, ale nechápu, proč nepřizná omyl, když ví, jaké dalekosáhlé následky tím byly vyvolány a vše se zbytečně dál táhne. Zmýlit se může každý a vím, že se s tím počítá, neboť každý veterinář musí být podle zákona pojištěn. Prosím o prověření a pomoc, a proto posílám všechny dostupné informace. Závěrem podávám návrh, aby ČSF veterináře zabývající se sportovními koňmi průběžně

informovala a upozorňovala na nebezpečí z aplikace problematických preparátů, neboť závody, tedy sport, jsou důležitý aspekt při volbě léku. Také aby majitelé koně byli správně a včas informováni o složení použitých léčiv, neboť jsou to oni, kdo vše nakonec uhradí.

S pozdravem Ivana Naštvaná

FAX

From: Dr. R. Devolz, Chairman
MEDICATION SUB-COMMITTEE after consultation with: Dr. A. J. Higgins,
Professor M. Lambert
Re: POSITIVE MEDICATION CASE

Prohibited Substance: DEXTRORPHAN

1. The Medication Sub-Committee agrees that the analyses were performed correctly by the laboratory and the case should proceed.

2.The Prohibited Substance is classified as per Veterinary Regulations Annex IV. namely: Action on respiratory system

3. A brief summary of the pharmaceutical properties of the above Prohibited Substance:

Cough suppressant
Best-known proprietary names:

Věc: Dopingová událost u koně

Na žádost pí Naštvané jsem byl vyšetřit a ošetřit několik koní na její farmě. K této klientce jezdím velmi nepravidelně, většinou na speciálnější vyšetření či k závažnějším případům.

Toho dne jsem kromě jiného vyšetřil i dotčeného koně, který dle anamnézy trpěl již delší dobu občasnými afekcemi neproduktivního kašle, převážně ve stáji. Podle anamnézy a vyšetření jsem vyslovil podezření na chronickou obstrukční bronchopneumonii, COPD. Přitom současný klinický stav koně nevykazoval akutní příznaky záchvatů kašle. Diagnózu COPD lze potvrdit laboratorním vyšetřením bronchiálního výplašku. V té době u nás ještě nebyl dostupný clenbuterol (Ventipulmin), a proto jsem doporučil a prodal pí Naštvané jiný fungující preparát Atussin, s doporučením podávat při obtížích 2x denně 15 ml per os. Při této návštěvě se majitelka nezmínila, že se kůň chystá v blízké době na jakékoliv závody.

Lék byl samozřejmě předán v originálním balení, plastová láhev s příbalovým letákem uvnitř papírové krabičky, jak to nařizuje distribučním firmám vyhláška. Nemám žádný důvod vytahovat léky z krabiček, a pak jej prodat klientovi.

V této souvislosti však uvádím, že v informacích na příbalovém letáku Atussinu nenajdete údaj o ochranné lhůtě účinných látek, pouze o nevhodnosti podávání jatečným či potravinovým zvířatům.

Po šesti dnech mě pí Naštvaná urgentně žádala o zhotovení popisu koně a jeho anglického překladu pro vyplnění a potvrzení mezinárodního pasu koně. Návštěvu a úkon jsem provedl narychlo ještě týž den večer. Neuvědomuji si, že by mě majitelka při té příležitosti informovala o změně zdravotního stavu koně, progresi onemocnění či jeho příznaků.

Neodebíral jsem ani krev koni nutnou na vyšetření před zahraniční cestou a nevypisoval jsem veterinární atest. Pak jsem s tímto pacientem už neměl žádný kontakt.

Hippiatrickou praxi provozuji již několik let, účastním se různých jezdeckých a dostihových závodů jako veterinární dozor. Problematika farmakologie u závodních koní je mi známa a v době sportovní sezóny je velmi často řešena. Nejsem si vědom toho, že bych někdy podal nějaký lék koni, o němž bych věděl, že se chystá na závody. Pokud to zdravotní stav vyžaduje, lék aplikuji, a pak nedoporučím účast na závodech a majiteli oznámím ovlivnění výkonnosti koně lékem s možností jeho detekce v těle.

Paní Naštvaná jako dlouholetá a zkušená jezdkyně, chovatelka a trenérka jistě ví, že jakákoliv podávaná látka kromě krmiva, vody, vitamínů a minerálů, jinými slovy organismu nevlastní, může být potenciálním dopingem v případě, že se nevysadí včas. Ve svém dopise si neuvědomuje, že omyl není ve veterinářově diagnóze nebo ve vhodnosti léku, ale v jeho přímém podávání pacientovi před závodem. Proto se domnívám, že nejde o chybně zvolenou léčbu, jak uvádí. Pokud jsem nebyl obeznámen s účastí koně na závodech ať domácích nebo v zahraničí, nemohl jsem tušit, že se doporučený lék může stát potenciálním dopingem. Na závěr nicméně uvádím, že po konzultaci s pí Hanelovou posílám popis tohoto případu pojišťovně k posouzení případné pojistné události, jak to pí Naštvaná vyžadovala.

S pozdravem MVDr. Koňský

Revizní komise KVL ČR

na svém zasedání projednala stížnost paní Naštvané na MVDr. Koňského. Dle § 2, odst. 2 disciplinárního řádu žalobce – předseda RK KVL ČR může podat návrh na zahájení disciplinárního řízení proti veterinárnímu lékaři nejpozději do jednoho roku ode dne, kdy k porušení povinnosti došlo. Poslední kontakt MVDr. Koňského s koněm byl v době před tímto termínem. Z toho důvodu RK KVL ČR vaši stížnost odkládá.

Přesto proběhlo šetření, kterým se navíc zjistilo, že veterinární atest před přesunem koně vypisoval jiný veterinární lékař než MVDr. Koňský.

K základním povinnostem majitele koně, který se účastní jezdeckých závodů, je informovat se o obsahu podávaných látek, jejichž použití je v případě sportovního využití zakázáno, a případně o použití léčiv informovat veterinárního lékaře, který vystavuje atest na přesun.

Vaše obvinění MVDr. Koňského považuje RK KVL ČR za neopodstatněné.

Příště budu konzultovat

Závěry vaší rady jsou pro mě překvapující. Doklady pro přesun koně do zahraničí samozřejmě nevypisoval pan MVDr. Koňský, jelikož tak může učinit jen dotčená okresní či krajská veterinární správa na základě vyšetření krve koně ne starší tří měsíců a na základě provedeného povinného očkování, které mají u nás kompletně na starosti naši obvodní veterinární lékaři. Pan doktor však vypisoval pas koni jménem MAX bezprostředně před odjezdem do zahraničí, vše konzultoval ještě s vedením ČJF. Věděl, že kůň MAX sportuje, k jeho vyšetření nebyl přizván kvůli alergickému kašli poprvé. Mohu přizvat řadu svědků, kteří byli tou dobou na jízdárně přítomni a slyšeli, jak výslovně pana doktora uvědomuji o tom, že jím vyšetřovaný a léčený kůň sportuje. Dokonce několikrát preparát Atussin doporučil a prodal, nikdy nás neupozornil na riziko, že jde o opiát a nesmí být podáván koni ve sportu. Tento lék je běžně podáván dětem, bývá volně v prodeji, tedy když jsem od p. MVDr. Koňského koupila lék, u kterého nebyl příbalový leták, důvěřovala jsem zkušenostem odborníka, který se běžně zabývá léčbou i jiných dostihových koní, tedy by měl rizika podávaných léků znát a mě o tom informovat. Já jako laik bych stejně ze složení tohoto léku nepoznala nic.

Také zastávám názor, že by sportující kůň neměl dostávat nic kromě vody, ovsa a sena či píce, proto byl preparát Atussin aplikován naposledy deset dní před závodem.

Dokládám také kopii data, kdy byla pokuta ve výši 54 000 Kč za použití dopingu vyměřena. Dříve totiž nebylo možno vyčíslit výši škody, která nastala, a tedy ani vás s případem seznámit. O tom, co se stalo, byl pan MVDr. Koňský vyrozuměn, byl vyzván k vyjádření k případu, což také učinil a následně jsme se měli mezi sebou dohodnout o zodpovědnosti za to, co se stalo.

Také vám posílám kopii dopisu od MVDr. Koňského, kterým mě informuje, jak má vypadat žádost o vyčíslení škody pro pojišťovnu, z něhož lze usoudit, že omyl přiznává.

Další důvod, proč jsem se obrátila na vaši instituci až v uvedeném datu, je ten, že jsem se snažila dohodnout bez zbytečného zatahování dalších osob do této záležitosti. Neměla jsem a nemám v úmyslu pana doktora poškodit. Pokud však záležitost dozraje až k soudnímu projednávání, vyjdou najevo další aspekty. Také otázka důvěry mezi chovatelem a veterinářem, na kterou je každý veterinář velmi citlivý. Má se za špatné způsoby, když chovatel diagnózu a léčbu zvířete konzultuje s jiným veterinářem o své vůli. Takto obtížnému chovateli se každý veterinář raději vyhne. Ovšem riziku Atussinu bych se tak jistě vyhnula.

Ivana Naštvaná

Upravil MVDr. Petr Matušina