Komora veterinárních lékařů České republiky

KVL ČR byla založena zákonem 381 České národní rady ze dne 11. září 1991 o Komoře veterinárních lékařů ČR, ve znění pozdějších předpisů.

Dopis prezidenta KVL ČR ústřednímu řediteli SVS Dr. Semerádovi

  Časopis Zvěrokruh 10/2018
     Z činnosti komory

- Úkony Metodiky kontroly zdraví a jejich fakturace právnickými osobami -

MVDr. Zbyněk Semerád
Ústřední ředitel
Ústřední veterinární správa
Státní veterinární správy
Slezská 100/7
120 56 Praha 2

Vážený pane ústřední řediteli,

podle zpráv od členů Komory veterinárních lékařů se v poslední době u některých krajských veterinárních správ mění přístup ke hrazení faktur příspěvků na úkony spojené s metodikou kontroly zdraví vydávané právnickými osobami.

Vycházejíce z definic:

Zákon č. 166/1999 Sb., o veterinární péči v platném znění, kde v ust. §3 – základní pojmy, je pro účely tohoto zákona výslovně uvedeno následující:

v odst. 1 písm.

hh) soukromým veterinárním lékařem je veterinární lékař vykonávající léčebnou a preventivní činnost podnikatelským způsobem, dále se pod písm.

ii) schváleným veterinárním lékařem je soukromý veterinární lékař schválený krajskou veterinární správou pro síť epizootologického sledování a pro výkon některých, tímto zákonem stanovených činností

jj) ošetřujícím veterinárním lékařem je soukromý veterinární lékař vykonávající veterinární léčebnou a preventivní činnost v hospodářství nebo chovu zvířat


a z faktu, že:

• Nikde v zákoně ani v metodickém pokynu vydaném ministerstvem není uvedeno, že činnost pro stát – tedy úkony hrazené státem ze státního rozpočtu, může vykonávat pouze fyzická osoba, která má přiděleno IČO; za právnický subjekt navíc dokládá jednotlivé úkony právě osoba pověřená a odborně způsobilá – tedy garant za právnický subjekt, kde působí jako společník či jednatel v jedné osobě.

• Protože se metodický pokyn odkazuje na zákon č. 166/1999 Sb. a dále na správní řád, nelze ani rozšířeným výkladem dojít k interpretaci zákona, že právnický subjekt zastoupený veterinárním lékařem tyto úkony nesmí fakturovat. Toto jednání je protiprávní v rámci ekonomického prostředí a diskriminující právnické subjekty zastoupené veterinárním lékařem, který dané úkony pro státní zakázku provádí.

Na svém posledním zasedání přijalo představenstvo Komory tedy k této věci následující stanovisko:

„Právnická osoba vykonávající veterinární léčebnou a preventivní činnost má možnost fakturovat příspěvek za úkony prováděné u chovatelů za účelem MKZ v případě, že v rámci veřejné listiny je společníkem nebo jednatelem této právnické osoby držitel platného osvědčení o splnění podmínek pro výkon veterinární léčebné a preventivní činnosti podle zákona č. 381/91 Sb., který je zároveň schváleným veterinárním lékařem. Přílohy k fakturaci úkonů MKZ této právnické osoby by měly být dokladované prvotními doklady jako Potvrzení o provedení akce podle MKZ, ze kterých je zřejmé, kdy a kterým ošetřujícím veterinárním lékařem byl daný úkon proveden a je tedy podkladem pro fakturaci právnické osoby, která fakturuje příspěvek státu za provedené úkony podle MKZ.“

Je samozřejmé, že úkony podle MKZ musí provádět praktický veterinární lékař, který je členem Komory veterinárních lékařů a je zároveň schváleným veterinárním lékařem pro tyto úkony. Nelze však zavírat oči nad faktem, že stále více praktických veterinárních lékařů provádí svoji odbornou činnost v ekonomickém rámci právnické osoby – ponejvíce společnosti s r. o. – a nelze ani nerefl ektovat příslušná ustanovení – zejm. par. 2 – zák. o korporacích, který vykonávání odborných činností právnickými osobami specifi kuje.

Budou-li se proto členové Komory v budoucnu setkávat s obstrukčními nebo šikanózními postupy v této věci, je Komora připravena jim v precedenčních případech poskytnout odpovídající právní pomoc.

V každém případě jsme připraveni i k diskusi na toto téma.

S pozdravem
MVDr. K. Daniel,
prezident KVL ČR

dopis ředitelům Krajských veterinárních správ

Vážená paní ředitelko, vážený pane řediteli,

v souvislosti s proplácením příspěvků za úkony související s metodikou kontroly zdraví zaslala Komora veterinárních lékařů ČR ústřednímu řediteli SVS dopis, který naleznete v příloze. Protože jsme nezaznamenali odpověď ústředního ředitele, a KVS jsou nedílným článkem při proplácení těchto úkonů, zasíláme Vám tento dopis v příloze na vědomí.

S pozdravem
MVDr. Karel Daniel
Prezident Komory veterinárních lékařů ČR

odpověď ústředního ředitele SVS


Státní veterinární správa

Slezská 100/7, Praha 2, 120 56
T: +420 227 010 111, F: +420 227 010 191
Elektronická adresa podatelny: epodatelna@svscr.cz
ID datové schránky: d2vairv

MVDr. Karel Daniel
Prezident Komory veterinárních lékařů ČR Novoměstská 1965/2
621 00 Brno-Řečkovice a Mokrá Hora

Vážený pane prezidente,

obdržel jsem dne 10. 9. 2018 Váš dopis, ve kterém se vyjadřujete k problematice vyplácení příspěvků schváleným veterinárním lékařům za úkony prováděné na základě metodiky kontroly zdraví (dále jen „MKZ“). Podle názoru Komory veterinárních lékařů ČR (dále jen „KVL“) je nesprávnou praxe krajských veterinárních správ, které odmítají proplácet faktury za tyto úkony, pokud jsou účtovány právnickými osobami.

Předně je třeba uvést, že s obdobným konkrétním případem jsem oslovil KVL dopisem č. j.: SVS/2018/072074-G, ze dne 18. 6. 2018. Týkal se soukromého veterinárního lékaře MVDr. Jiřího Maška, který v právních vztazích ke KVS vyplývajících ze schválení pro určité činnosti je v souladu s ustanovením § 3 odst. 1 písm. ii) zákona č. 166/1999 Sb., o veterinární péči a o změně některých souvisejících zákonů (veterinární zákon), schváleným veterinárním lékařem. Dopisem ze dne 29. 6. 2018 jste potvrdil naši domněnku, že v souladu se zákonem č. 381/1991 Sb., o Komoře veterinárních lékařů České republiky, nemůže být členem KVL a tedy soukromým veterinárním lékařem vykonávajícím veterinární léčebnou a preventivní činnost podnikatelským způsobem jiná než fyzická osoba (podnikající) s osvědčením KVL ČR. Pouze soukromý veterinární lékař vykonávající veterinární léčebnou a preventivní činnost podnikatelským způsobem může být ve smyslu výše citovaného ustanovení veterinárního zákona schválen krajskou veterinární správou Státní veterinární správy (dále jen „KVS“) pro výkon některých, tímto zákonem stanovených činností, přičemž schválením je podle § 3 odst. 1 písm. ee) veterinárního zákona udělení souhlasu k výkonu určité činnosti na základě splnění podmínek stanovených tímto zákonem. Pokud je tedy příslušný soukromý veterinární lékař schválen pro provádění úkonů spojených s MKZ, je takovéto jeho pověření vyplývající z právních předpisů v oblasti práva veřejného, kterými na něj byla přenesena působnost v oblasti výkonu státní správy, oprávněn tuto činnost vykonávat a následně požadovat výplatu z prostředků státního rozpočtu. Jiné osobě než té, která pod vlastní profesní odpovědností a na svůj účet (tedy i například svými zaměstnanci) dané úkony podle uděleného souhlasu poskytla, tedy z pochopitelných důvodů nelze výplatu poskytnout.

Výše uvedené právní předpisy v současném znění spojují s činností schváleného veterinárního lékaře jeho osobní odpovědnost za škodu způsobenou při výkonu veřejné moci a nelze je tedy vykládat pomocí právních předpisů v oblasti práva soukromého, jak jste učinil ve výše uvedeném dopise ze dne10. 9. 2018. Ten může platit pouze pro oblast soukromoprávních závazkových vztahů. Tento výklad proto odmítám.

Zároveň se ohrazuji k Vašemu postupu spočívajícím v tom, že jste výklad, předal KVS s poukazem, že tím, že KVL neobdržela okamžitou odmítavou odpověď, dá se předpokládat, že s názorem souhlasím. Takové jednání ze strany KVL si napříště pro udržení dobrých přátelských vztahů a nezbytné vzájemné spolupráce vyprošuji.

S pozdravem

MVDr. Zbyněk Semerád
ústřední ředitel
podepsáno elektronicky

Na vědomí: všem KVS + příloha: dopis prezidenta KVL ze dne 29. 6. 2018 č. j. SVS/2018/081445-G

 


poděkování za odpověď ústřednímu řediteli SVS

Vážený pane ústřední řediteli,

díky za Vaši odpověď ze dne 25. 9., 2018 č. j.: SVS/2018/108992-G

Je dobrým obrázkem Vámi zmiňované spolupráce.

Pravděpodobně logice Vaší odpovědi uniklo, že i veterinární lékaři podnikající jako fyzické osoby zaměstnávají řadu dalších osob včetně jiných veterinárních lékařů.

Nadále se řešením této záležitosti bude zabývat advokátní kancelář Komory veterinárních lékařů.

Zdraví
MVDr. K. Daniel
Prezident KVL ČR

závěrečné sdělení

„Záležitost je nyní předána k dalšímu postupu advokátní kanceláři Komory veterinárních lékařů. Pokud se někteří další z kolegů cítí poškozeni či šikanováni postupem úředníků Státní veterinární správy, spočívajícím v neproplácení faktur na příspěvky za úkony prováděné v rámci MKZ a mají tyto faktury neuhrazeny delší dobu po splatnosti – prosím kontaktujte sekretariát Komory veterinárních lékařů – Mgr. Tomáše Vavrušu.“

Komora veterinárních lékařů České republiky