Komora veterinárních lékařů České republiky

KVL ČR byla založena zákonem 381 České národní rady ze dne 11. září 1991 o Komoře veterinárních lékařů ČR, ve znění pozdějších předpisů.

Dopředu, nebo nazpět – reakce na článek

  Z činnosti komory

Michael Mazoch

Reakce ke článku Dr. Daniela Legislativní smršť … etc.

S velkým rozčarováním jsem já i členové čestné rady den před uzávěrkou tohoto 11. čísla časopisu Zvěrokruh přijali sdělení, že bude tento článek zveřejněn. A protože se jedná o článek, který se v některých bodech „otírá“ mj. i o činnost ČR, dovoluji si na něj v krátkosti reagovat.

Nebudu používat žádné citace a vzletné fráze. Protože se jedná na reakci, budu konkrétní.

Tak pro úplnost informací trošku historie: Již v závěru roku 2012 po minulém sněmu v Třebíči byla čestná rada požádána, aby zpracovala připomínky k současně platnému zákonu o KVL ČR a k některým částem vnitřních předpisů KVL ČR, ke kterým má ve své činnosti nejblíže. Jednalo se zde o tři oblasti: 1) disciplinární řád, 2) jednací a organizační řád a 3) profesní řád. Současně jsme byli požádáni o vyjádření k současně platnému zákonu o Komoře. První oficiální jednání se v této věci /mimo jiné/ konalo z iniciativy prezidenta Dr. Bernardyho dne 4. 1. 2013 za přítomnosti viceprezidenta Dr. Borkovce, předsedy RK Dr. Zajíce, místopředsedkyně RK Dr. Vrankové, místopředsedy ČR Dr. Vencla a mne. Prvním výstupem ČR byl návrh změn volebního řádu, zpracovaný Dr. Venclem. S tímto návrhem byl dne 12. 1. 2013 na jednání čestné rady seznámen prezident Komory. A na prvním jednání představenstva Komory v letošním roce dne 16. 1. 2013 jsem písemně za ČR tento návrh předložil. To byla první iniciativa ČR v tomto volebním období. Po celé následující období se ČR věnovala zadání a připravovala návrh legislativních změn. Ze strany některých členů představenstva /např. Dr. Pavlem Raškou dne 29. 3. 2013/ jsme byli vybízeni k vyšší aktivitě a rychlosti. Veškeré podklady a návrhy jednotlivých členů ČR byly sumarizovány na jednání ČR dne 19. 6. 2013. Po té byl zpracovaný návrh předán představenstvu, resp. legislativní komisi a následně probíhala jednání a konzultace nad dalšími jazykovými i právními úpravami tak, aby mohly návrhy být zpracovány do paragrafového znění. V závěru šlo o kompromisní úpravy po diskusích a mnohých písemných komunikacích mezi Dr. Martinem Grymem, předsedou legislativní komise a Mgr. Hynkem Jaškem, právníkem Komory. Na závěr se konalo jednání legislativní komise, kde za čestnou radu byli přítomni Dr. Vencl, Dr. Piskovská a Dr. Vokřálová dne 20. 8. 2013.

Ano, jednalo se o mnohahodinovou práci ČR, za kterou zde píši

Zde došlo k většinovému konsensu a legislativní návrhy všech předkladatelů /ČR, LK, RK a Dr. Raška/ byly schváleny pro tisk do časopisu Zvěrokruh v říjnu 2013. Ani zde Dr. Daniel neměl žádné připomínky ani vlastní podněty. Ano, jednalo se o mnohahodinovou práci ČR, za kterou zde píší. Byla to práce „objednaná“, vyžádaná představenstvem. Nejednalo se o nějakou vlastní aktivitu ČR z důvodu nedostatku vlastní činnosti.

Podotýkám, že pak kolega Dr. Karel Daniel byl jednáním představenstva a legislativní komise jako člen těchto orgánů přítomen a zásadní připomínky neměl, zvláště pak na jednání, kde byli přítomni členové ČR. Proto mi text, na který reaguji, v kontextu výše uvedených informací, připadá jako slušně řečeno nesolidní.

Pro oživení ČR nahrazuje v KVL správní orgán státu, tedy prvoinstanční soud. Proto se mj. jednání ČR a jejich jednotlivých senátů musí řídit i platnou legislativou pro řízení před správními orgány. Je notoricky známým faktem, že před každou jednací síní soudu je vyvěšeno poučení pro účastníky řízení a případnou veřejnost, pokud je tato k jednání připuštěna. Zde se podrobně stanovuje, jak se zde např. chovat… viz Instrukce Ministerstva spravedlnosti ze dne 3. 12. 2001 v platném znění.

A nyní ke konkrétně zmiňovaným paragrafům:

1. ad § 7) Disciplinárního řádu Účastníci jsou povinni dostavit se na jednání čestné rady ve vhodném oděvu…

Odůvodnění: jsou případy, kdy se disciplinárně obvinění dostavili k jednání před senát ČR např. přímo ze „sportovního utkání“ v propoceném triku a šortkách, významně zapáchající, jiní s naraženou baseballovou čepicí na hlavě, jiní v cyklistickém dresu apod. Stejně tento paragraf pojednává o „vystupování“ disciplinárně obviněných při tomto jednání, kdy jsou členové senátů ústně napadáni, je jim skákáno do řeči apod. Je pravdou, že pokud by tito kolegové v přiměřeném stupni ctili zásady etikety, byl by jistě tento § vnitřního předpisu nadbytečný, možná stačilo vložit odkaz na výše zmiňované instrukce MS ČR. Je třeba si uvědomit, že tato projednávání jsou vždy vážnou situací v životě praktikujícího veterinárního lékaře, a proto je třeba i nastalou situaci brát vážně a důstojně. Prosím, aby si kolegové uvědomili i ten fakt, že členové senátů ČR jsou vždy společensky oblečeni. Všimněte si prosím, že tato povinnost se ukládá všem účastníkům jednání, nejen disciplinárně obviněným. Jedná se mj. i o členy senátů, zapisovatelku, zástupce navrhovatele, disciplinárně obviněného, jeho případného zástupce, advokáta – prostě všech přítomných osob na jednání. Nejedná se tedy o žádné diskriminační opatření disciplinárně obviněných kolegů.

Jsou proto naprosto zbytečné obavy a ironické připomínky o nutnosti zřizování nějakých komisí „pro vhodné oblékání, pro sestřih vlasů či později pro odpovídající světonázor“. Průměrně inteligentní člověk /o akademicky vzdělaných kolezích ani nemluvě/ ví, jak se má obléci např. na svatbu, do divadla, na promoci ap. Byl bych i obezřetný se zatahováním politiky na tuto půdu.

2. ad § 12) Disciplinárního řádu …Veterinární lékař, který byl uznán pravomocně vinným, je povinen zaplatit Komoře náklady řízení, podle rozhodnutí senátu čestné rady do výše skutečně vynaložených nákladů…

Odůvodnění: V současnosti dochází u některých případů k zbytečnému nárůstu nákladů řízení, způsobených a přímo zaviněných disciplinárně obviněnými kolegy. Mnohdy je nutné zjišťovat jejich místo pobytu, bydliště, kontaktů, kdy se obsílky vracejí. Někteří se bez omluvy na jednání nedostavují a senáty se scházejí zbytečně. Zmiňovaný paragraf uvádí uložit povinnost zaplatit náklady řízení až do výše, nejedná se o rigorózně daný stav, kdy senát bude ukládat povinnost této celé náhrady, ale o možnost. Je to obdobné, jako u trestů, kdy je stanoven rozsah, ve kterém se při rozhodování senát může pohybovat. Nikde v minulosti ČR nepostupovala při vyhlašování rozhodnutí, že by paušálně byly ukládány nejvyšší tresty. Nestalo se tak nikdy. Tento institut je zde navržen zejména pro ty případy, kdy disciplinárně obvinění kolegové nepřebírají zásilky, nedostavují se na jednání bez omluvy aj.

Je nemístné podsouvat některým členům ČR jejich nekompetentnost v administrativně zdatnějších či méně zdatnějších schopnostech a diskriminačním, nejednotném postihu. I v tomto je třeba odkázat na jakýkoliv správní orgán státu, kde je situace naprosto stejná. Jsou různí soudci, různě vzdálení obhájci a různě dlouhá jednání. Dovoluji si požádat o korektnost. Je proto zbytečné kolegy strašit.

3. ad § 13) ) Disciplinárního řádu V případě, že člen, kterému bylo uloženo disciplinární opatření, neuhradí dobrovolně pokutu nebo uložené náklady disciplinárního řízení, je možné tyto náklady nebo pokutu vymáhat exekučně. Toto prodlení (dluh vůči Komoře) je důvodem k zahájení disciplinárního řízení o zrušení členství v KVL ČR.

Odůvodnění: Člen Komory je povinen plnit její předpisy. Pokud je závažně a opakovaně poruší, pak je i finančně postihován. Pokud ani tento trest nepřijímá, neztotožňuje se s řády Komory – pak je pochopitelné, že o členství v KVL ČR nestojí.

disciplinárně obvinění se dostavili k jednání před senát ČR např. přímo ze „sportovního utkání“ v propoceném triku a šortkách, významně zapáchající

Kolega se nedostává do situace fi nančně nesolventní, kdy nemůže pracovat v oboru pro nečlenství v Komoře, a priori. Členství by mohlo být zrušeno až na základě řízení po nezaplacení. Tedy zaplatí v době, kdy bude členem KVL ČR, a tedy vykonávající svou profesi veterinárního lékaře.

A jak v článku Dr. Daniel píše, že „Návrhy novel řádů přímo moci soudní, tedy čestnou radou, je podle mého názoru také nešťastné…“ – čestná rada z vlastního plezíru nic nepředkládala, ale bylo ji to uloženo představenstvem a legislativní komisí. Měla za úkol připomínkovat a navrhnout změny v disciplinárním, organizačním a jednacím a částečně i profesním řádu Komory. Toto splnila. S dalšími návrhy z legislativní smršti, nemá nic společného. Ty pochází z dílny ostatních navrhovatelů, kterými jsou Dr. Raška, legislativní komise, vzdělávací komise a revizní komise Komory. Tedy opravdu nelžeme veterinární veřejnosti a nebalamuťme ji navíc politizujícími slohovými útvary.

Na závěr mi dovolte, abych se jménem ČR důrazně ohradil i proti dalším invektivám v článku, na který reaguji Mj. : „…příčiny a poptávku jednodušších spoluobčanů i spolukolegů…“ – ano, rovněž i našim přáním je, aby se kolegové zamysleli. A legislativní smršť? Proč je nyní nutné tolik věcí opravovat a upravovat? Co dělali a jak pracovali ti naši předchůdci, kteří jsou funkcionáři Komory i dvě desetiletí? Proč tolerujeme např. práci nelegálů a falešných veterinárních lékařů, pseudotechniků, tzv. veterinárních sester bez vzdělání atd.? To není opravdu v gesci ČR. Ano, zamysleme se prosím nad účelovostí článku, na který reaguji, ale současně i nad návrhy řádů, které vám čestná rada – při znalosti věci a zkušenostech – předkládá. Děkuji vám za pozornost.

 
MVDr. Michael Mazoch
předseda ČR KVL ČR
z pověření a se souhlasem čestné rady