Komora veterinárních lékařů České republiky

KVL ČR byla založena zákonem 381 České národní rady ze dne 11. září 1991 o Komoře veterinárních lékařů ČR, ve znění pozdějších předpisů.

Dotaz prezidenta KVL ČR; Odpověď ředitele SVS ČR

  PRO PRAXI

Vážený pane řediteli, podle našich informací se zdá, že významné procento ulovené černé zvěře není běžně vyšetřováno na přítomnost svalovce.

Podle dostupných informací k právním úpravám lze dále dovodit, že soukromí veterinární lékaři po schválení odpovídající KVS mohou provádět vyšetření ulovených kusů černé zvěře kompresní metodou.

Prosím Vás proto o sdělení podmínek a krátký komentář týkající se možnosti schválení SVL pro vyšetřování na svalovce Krajskými veterinárními správami. Tuto informaci bychom rádi uveřejnili pro praktické veterinární lékaře v profesním periodiku Zvěrokruh. Díky mnohé a zdraví

 
MVDr. Karel Daniel,
prezident KVL ČR

Odpověď ředitele SVS ČR

Vážený pane prezidente, na Váš dotaz ohledně možnosti schvalování soukromé veterinární laboratoře k provádění vyšetření na přítomnost svalovce (trichinel) u lovených divokých prasat (černé zvěře) uvádíme:

Podle zákona č. 166/1999 Sb., o veterinární péči (veterinární zákon), v platném znění, může uživatel honitby nebo oprávněný účastník lovu (lovec) prodávat v malých množstvích těla ulovené volně žijící zvěře v kůži nebo peří přímo spotřebiteli pro spotřebu v jeho domácnosti, nebo dodávat do maloobchodní prodejny, která zásobuje přímo konečného spotřebitele a je na území kraje, kde byla zvěř ulovena. Ulovená, volně žijící zvěř může být též použita výlučně pro spotřebu ve vlastní domácnosti lovce.

 

V obou uvedených případech však platí, že jde-li o zvěř vnímavou na trichinelózu, je lovec povinen zabezpečit její vyšetření na přítomnost svalovce (trichinel), a to v laboratoři, které bylo vydáno osvědčení o akreditaci k provádění tohoto vyšetření, nebo ve státním veterinárním ústavu anebo v laboratoři, které bylo krajskou veterinární správou vydáno povolení pro tento druh vyšetřování.

Krajská veterinární správa (KVS) může vydat povolení k provádění laboratorní, případně jiné veterinární diagnostické činnosti za účelem vyšetření zvěřiny na přítomnost svalovce (trichinel) podle § 50 odst. 3, nejde-li o povolení k provádění laboratorní, případně jiné veterinární činnosti, jejíž výsledky budou využívány pro účely státního veterinárního dozoru, za stanovených podmínek.

Povinnost akreditace se nevztahuje na laboratoře, které provádí výhradně vyšetření masa volně žijící zvěře vnímavé na svalovce (trichinelu) určeného pro prodej přímo spotřebiteli pro spotřebu v jeho domácnosti, nebo k dodávce do maloobchodní prodejny, která zásobuje přímo konečného spotřebitele a je na území kraje, v němž byla zvěř ulovena. Tyto laboratoře však musí být povoleny příslušnou KVS (§ 50 odst. 3).

V rámci povolovacího řízení prováděného příslušnou KVS musí být splněny ze strany laboratoře nejméně:

 požadavky na odpovídající laboratorní vybavení a provádění vyšetření podle nařízení Komise č. 2075/2005 v příloze I, kapitola III pro kompresní trichinoskopické vyšetření nebo podle přílohy I kapitoly I pro trávící metody,

 účast na cyklických školeních k metodám stanovení trichinel a zapojení do systému kontrolních testů pořádaných SVS,

 vedení řádné evidence o vyšetřování a pravidelné hlášení všech výsledků na příslušnou KVS; pozitivní vzorky hlásit ihned majiteli a příslušné KVS a odeslat pozitivní nebo podezřelý vzorek do národní referenční laboratoře (SVÚ Olomouc) k určení druhu (konzervace v 90% etylalkoholu),

 vyřešen způsob neškodné likvidace negativního a zvláště případně pozitivního vzorku (tepelná nebo chemická dekontaminace).

Společným cílem by mělo být dosažení shody mezi počty odlovených divokých prasat (statistika ČMMJ) a počty vyšetřených kusů na přítomnost svalovce (statistika SVS).

S pozdravem

 
Doc. MVDr. Milan Malena, Ph.D.,
ústřední ředitel SVS ČR