Komora veterinárních lékařů České republiky

KVL ČR byla založena zákonem 381 České národní rady ze dne 11. září 1991 o Komoře veterinárních lékařů ČR, ve znění pozdějších předpisů.

Dvakrát o osvědčeních

  SOUDNIČKA

Vážení, v příloze Vám zasíláme kopie potvrzení o zdravotním stavu zvířete, která vystavil MVDr. Jára Nedbalý starší. V osvědčeních schází název a adresa chovatele. Žádám Vás o sjednání nápravy.

Předsedovi revizní komise KVL ČR byla postoupena stížnost ředitele OVS ze dne 8. 3. na nedostatky ve zdravotním potvrzení, které vystavil MVDr. Jára Nedbalý, ve kterém schází název a adresa chovatele. Tuto stížnost projednala revizní komise na svém zasedání dne 13. 4. a shledala, že na předložených veterinárních osvědčeních skutečně vyplnění názvu a adresy chovatele schází. Na základě této skutečnosti má revizní komise za to, že ze strany obviněného se jedná o porušení ustanovení § 5 odst. 1 profesního řádu Komory, ve kterém je uvedeno, že veterinární osvědčení, potvrzení a dobrozdání musí být vystaveno pravdivě, věcně a v odpovídající formální úpravě. Osvědčení zdravotního stavu zvířete bez jeho předchozího posouzení je nepřípustné.

Na základě shora uvedených skutečností proto žalobce revizní komise KVL ČR, zastoupené jejím předsedou navrhuje, nechť senát čestné rady KVL ČR ve věci obviněného MVDr. Járy Nedbalého vydá rozhodnutí: MVDr. Jára Nedbalý byl shledán vinným pro porušení ustanovení § 5 odst. 1 profesního řádu a dle ust. § 3 písmo a) disciplinárního řádu se obviněnému ukládá sankce – písemné napomenutí.

POZVÁNKA

Vážený pane doktore, dostavte se dne 29. 6. ve 13.00 hod. na sekretariát Komory veterinárních lékařů České republiky, Brno, Palackého 1 – 3, budova č. 22 (bývalá 1. int.), 2. posch., za účelem ústního projednávání návrhu na zahájení disciplinárního řízení proti Vaší osobě.

V případě, že se k jednání nedostavíte bez řádné omluvy, může senát jednat ve Vaší nepřítomnosti. Pokud se nebudete moci k jednání dostavit z objektivní příčiny a řádně se omluvíte do zahájení jednání, toto se odročí. V tomto případě je však Vaší povinností zaslat fotokopii dokladu o pracovní neschopnosti na sekretariát KVL ČR. Jestliže se k jednání nedostavíte bez řádné omluvy, může Vám být udělena pokuta až do výše 5000 Kč.

 

Vyjádřil se krátce

Ke stížnosti OVS z hlediska nedostatků při vystavení dvou veterinárních osvědčení na jatky sděluji následující. Pro usnadnění při vyplňování veterinárního osvědčení v kolonce majitel používáme velkého razítka podniku. Poprvé se stalo, že pověřený pracovník inseminační stanice opomněl dotyčná osvědčení tímto razítkem opatřit. Adresa majitele však byla uvedena na identifikační kartě býka, kterou jsem k veterinárnímu osvědčení přiložil.

Senát rozhodl

Senát čestné rady KVL ČR v níže uvedeném složení shledal svoji věcnou příslušnost, rovněž obviněný ani žalobce námitku věcné nepříslušnosti nenamítal.

Dále bylo zjištěno, že byla zachována jak subjektivní, tak objektivní lhůta, dle ust. § 17 zák. č. 381/91 Sb.

Senát se zabýval veškerými listinnými podklady, a to stížností ředitele OVS, předmětnými veterinárními osvědčeními, vyjádřením MVDr. Járy Nedbalého a písemným vyjádřením vedoucího IS býků, které obviněný předložil a na jehož návrh bylo zařazeno do spisu. Dále pak byl přímo na jednání předvolán obviněný MVDr. Jára Nedbalý, který byl k celé věci vyslechnut. Ten ve své výpovědi neuvedl na svou obhajobu žádné nové skutečnosti a nenavrhl další provádění dokazování, stejně jako to nenavrhl zástupce revizní komise jako žalobce.

Po ukončení dokazování senát čestné rady shledal, že obviněný skutečně porušil ust. § 5 odst. 1 profesního řádu Komory, a to tím, že veterinární potvrzení vystavil věcně nesprávně, tím že nevyplnil rubriku chovatel na veterinárních osvědčeních, a tím porušil ust. § 6 odst. 2 písmo a) zák. č. 381/91 Sb. ve znění vyhlášky 286/91 Sb., příloha. č. 1, která stanoví, které údaje musí být povinně vyplněny.

Proto senát rozhodl takto:

Obviněnému se ukládá disciplinární opatření dle ust. § 3 písm. a) disciplinárního řádu Komory – písemné napomenutí.

Na základě ustanovení § 12 disciplinárního řádu je obviněný povinen zaplatit náklady disciplinárního řízení 5000 Kč na účet Komory, a to do tří dnů od nabytí právní moci rozhodnutí senátu čestné rady.

Poučení:

Proti tomuto rozhodnutí není přípustné odvolání k soudu.

Kde to koupili?

Věc: Postoupení stížnosti

Okresní veterinární správa Vám postupuje stížnost doručenou nám firmou Quickpork, v. s. ve které si její ředitel stěžuje kromě na naši pracovnici MVDr. Marii Ochotnou i na soukromého veterinárního lékaře MVDr. Patrika Chytrého. Část týkající se MVDr. Marie Ochotné byla prošetřena námi a stěžovateli bylo odpovězeno včetně vyrozumění, že část týkající se MVDr. Patrika Chytrého je postoupena Vám. V příloze přikládáme také faxovou zprávu MVDr. Hodnotícího o zdravotním stavu zvířat na cílové farmě firmy Quickpork.

Stížnost

Dne 12. 10. podepsala Vaše pracovnice MVDr. Marie Ochotná z Veterinárního střediska hygienické péče veterinární osvědčení k přemístění zvířete s potvrzením o zdravotním stavu zvířat a nákazové situaci v chovu chovatele APEKA, s. r. o., farma Zlolajice. Toto osvědčení bylo potřebné k přemístění selat na místo určení do firmy Quickpork, v. s., a na dokladu je uvedeno razítko a podpis praktického veterinárního lékaře MVDr. Patrika Chytrého.

Vzhledem k tomu, že u nás došlo k onemocnění a úhynu části selat, bylo provedeno vyšetření a bylo zjištěno onemocnění dizenterií. Vzhledem k tomu, že neuvedením tohoto onemocnění do osvědčení došlo k závažné situaci, která může způsobit rozšíření tohoto onemocnění na další naše chovy prasat, obracíme se na Vás se stížností a žádáme důsledné prošetření této záležitosti tak, aby nedocházelo k ohrožování podmínek našeho zdravého chovu prasat, neboť pokud bude věnována větší pozornost prevenci, nebude nutné vynakládat velké prostředky na léčení nebo na zamezení šíření nákazy prasat.

 

Věřím, že celá záležitost bude prošetřena a Vaši zprávu očekávám nejpozději do 30 dnů po obdržení tohoto dopisu. V případě, že v této lhůtě na stížnost nebude reagováno, budu nucen obrátit se na Státní veterinární správu Praha.

S úctou firma Quickpork, v. s., a její ředitel.

Faxová zpráva ošetřujícího lékaře

Dne 20. 10. jsem byl pověřen, abych provedl na farmě firmy Quickpork, hala č. 3, klinické vyšetření ustájených zvířat a provedl pitvu pěti kusů uhynulých prasat.

Na základě zjištěných klinických příznaků – apatie, somnolence, inapetence, hemoragický průjem v deseti kotcích – a patologického nálezu jsem určil diagnózu dyzenterie prasat. Byla navržena léčba přípravkem první volby Econor 50% granulát v dávce 75 ppm po dobu deseti dní v krmivu. Jelikož onemocnění po deseti dnech medikace neustupovalo a stále docházelo k výskytu dalších průjmujících kotců a k zvýšenému úhynu, byla 4. 11. provedena pitva dalších šesti kusů uhynulých prasat, u kterých byly potvrzeny stejné nálezy svědčící o dyzenterii. Byly odebrány vzorky střev a odeslány k vyšetření a stanovení citlivosti na ATB do Ústavu mikrobiologie a imunologie VFU Brno. Toto pracoviště potvrdilo stanovenou diagnózu i to, že patogen, který způsobuje onemocnění, tj. Brachyspira hyodysenteriae, je rezistentní běžně používaným ATB pro toto onemocněni.

Na základě dohody se pro další léčbu použil Doxyvit 100 plv. v dávce 1g/1litr napájecí vody po dobu pěti dnů. Po této aplikaci došlo ke stabilizaci zdravotního stavu. Úhyny, které ještě nastaly po této léčbě, byly následkem prodělaného onemocnění.

Zjištěno během šetření

1) Nákazová situace – Okresní veterinární správa na Vaši žádost sděluje, že v chovu prasat chovatele APEKA, s. r. o., farma Zlolajice nebyla v posledních letech vydána žádná ochranná a zdolávací opatření pro nákazy a jiná hromadná onemocnění zvířat podle zákona 87/87 Sb., o veterinární péči v platném znění, ani nebyla evidována a sledována ohniska nákaz uvedených v § 10 veterinárního zákona 166/99 Sb.

2) Potvrzení o obchodní transakci – Dne 13. 10. zprostředkovala naše plemenářská obchodní společnost obchodní případ. Od firmy pana Jana Zástěry naše firma vykoupila 348 selat pocházejících z obchodní společnosti APEKA, s. r. o., farmy Jinšice a společnosti Povolží farmy Viničky a prodala je společnosti Olé, olé, s. r. o. Z našeho pohledu se jednalo o selata, která nevykazovala žádné známky abnormalit, nemocnosti či podvyživenosti. Jak tato selata doputovala do firmy Quickpork, v. s., nám není známo.

Potvrzení se vydává na žádost MVDr. Patrika Chytrého.

3) Sumář obchodního případu: Plemenáři nakoupili selata sice od jedné firmy pana Zástěry a prodali je pouze jedné firmě Olé olé, s. r. o., ale vědí a potvrzují, že k panu Zástěrovi putovala selata nejméně ze dvou různých firem. Nevědí však už, jak se tato zvířata dostala až do firmy Quickpork, v. s.

Závěr

Vážený pane řediteli firmy Quickpork, v. s. Po zhodnocení důkazního materiálu k Vaší stížnosti se revizní komise KVL ČR rozhodla odložit ji jako bezdůvodnou. Neboť:

1) Na základě vyjádření OVS nebylo uvedené onemocnění v předmětné farmě Zlolajice evidováno a ani podle záznamů o léčebné a preventivní činnosti MVDr. Patrika Chytrého léčeno.

2) Podle svědectví plemenářské obchodní společnosti, která obchodní případ zprostředkovala, není možné ani tvrdit, že původ zavlečení uvedeného onemocnění pochází z chovu firmy APEKA, s. r. o., farma Zlolajice

 
Upravil MVDr. Petr Matušina