Komora veterinárních lékařů České republiky

KVL ČR byla založena zákonem 381 České národní rady ze dne 11. září 1991 o Komoře veterinárních lékařů ČR, ve znění pozdějších předpisů.

Efektivní komunikace pro veterinární praxi

  Z REDAKČNÍ POŠTY

Když byla KVL oslovena nabídkou firmy Pinewood Co., zastoupené Lucií Borskou a Šárkou Vitáskovou, uspořádat seminář, který kolegům umožní zvýšit odbornou práci s klientem, zlepšit komunikaci kolegů na pracovišti či řízení lidí a bude mít i dopad na přímý prodej v jejich ordinaci, očekávala jsem především, že získám návod, jak zvládnout problematického klienta. Ve skutečnosti se účastníci semináře, který uspořádalo OS KVL Praha- -město dne 22. 3. 2009, dozvěděli mnohem více a naše školitelky skutečně dokázaly, že se nejedná o „suchou teorii“, ale problematiku v praxi vyzkoušenou. Seminář byl určen pro skupinu asi 10 – 15 kolegů, kteří by se po předchozím vyplnění elektronicky zaslaného dotazníku, umožňujícího určit jejich typologii, sešli u kulatého stolu a tam se v úvodní přednášce seznámili s typologií osobností podle chování a jednání a dále se na praktických příkladech naučili rozpoznat příslušný osobnostní typ a zvolit odpovídající metodu komunikace. Nás se nakonec sešlo devět a hned v úvodu jsme se dozvěděli, proč se vlastně kolegyně, které školí prodejce a přitom problémům naší profese rozumí, rozhodly nabídnout školení i veterinářům. Na škole se výuka komunikace nekoná a právě selhávání v oblasti komunikace často vede k jednání před revizní komisí. Naše školitelky se nás ptaly, co vlastně od jejich semináře očekáváme – naše odpovědi byly: jak vzbudit důvěru, jak rychle a efektivně řešit kritické situace a jak přesvědčit klienta, aby akceptoval naše finanční požadavky. Na závěr semináře, který včetně bohaté diskuse trval od 11 do 16.30 hodin jsme zjistili, že jsme skutečně odpovědi na tyto otázky získali a snad se nám podaří v praxi zvýšit podíl spokojených klientů, kteří nám důvěřují, oceňují naší profesionalitu a zlepšují naši finanční situaci. Doufám, že jsme se naučili to praktické, a sice sdělovat, protože nespokojený klient, který nepochopil, a proto nedodržuje naše pokyny, a tudíž není schopen přispět ke zlepšení zdravotního stavu, nebude chtít akceptovat naše finanční požadavky. K tomu by měla přispět i naše schopnost rozpoznat typologii klientů, jak vyplynulo z praktických ukázek, předejdeme tak mnohým nedorozuměním v komunikaci. Na závěr nelze než dodat, že se akce vydařila a účastníci se těší na pokračování, tentokráte o řeči těla.

 
MVDr. Katka Novozámská, CSc.