Komora veterinárních lékařů České republiky

KVL ČR byla založena zákonem 381 České národní rady ze dne 11. září 1991 o Komoře veterinárních lékařů ČR, ve znění pozdějších předpisů.

Elektronická evidence tržeb

  Časopis Zvěrokruh 9/2015
     Pro praxi – Daňová poradna

Kristýna Cajthamlová

…co je císařovo, císaři

 

Dnešní článek je věnován v poslední době médii velmi propíranému tématu, a to elektronické evidenci tržeb (dále EET). Pro jeho silnou medializaci dochází k poměrně nepřesnému interpretování a článek tak přináší shrnutí dané problematiky. V případě EET nejde o novou věc ani myšlenku, evidence je v odlišných formách využívána i v dalších zemích Evropské unie i mimo ni. Navrhovaný model v České republice má nejblíže k modelu, který funguje v Chorvatsku.

Začátkem měsíce června 2015 byl vládní návrh zákona o evidenci tržeb zaslán do Poslanecké sněmovny a jeho 2. čtení je naplánováno na září letošního roku.

Účinnost tohoto zákona je plánována na první den čtvrtého měsíce po jeho vyhlášení, tedy prozatímní termín zavedení EET je plánován na začátek roku 2016, a to pro poskytovatele ubytovacích a stravovacích služeb. Od prvního dne čtvrtého měsíce po nabytí účinnosti zákona se EET rozšíří pro velkoobchody a maloobchody, od prvního dne sedmého měsíce následně na všechny tržby, kromě tržeb vyloučených z evidence. Mezi tyto vyloučené tržby budou patřit například tržby státu, České národní banky aj. Tržby, které nebudou evidovanou tržbou z pohledu zákona o evidenci tržeb, budou stanoveny nařízením vlády a pravděpodobně se bude jednat o tržby, u kterých by jejich evidování znemožnilo či zásadně ztížilo výkon činnosti, pokud ztížení nelze odstranit evidováním tržeb ve zjednodušeném režimu.

Pro získání potřebných údajů do systému EET bude poplatník povinen poslat žádost o tzv. autentizační údaje, které budou sloužit k přístupu na společné technické zázemí správce daně. Následně správce daně vystaví certifikát pro evidenci tržeb a umožní poplatníkovi jeho správu i přístup do společného technického zařízení. Poplatník bude také povinen oznámit správci daně údaje o provozovnách, ve kterých uskutečňuje svou podnikatelskou činnost, a bude také povinen oznamovat veškeré změny týkající se provozoven do 15 dnů od jejich provedení.

EET bude on-line evidencí tržeb, kdy podnikatel přes zařízení zašle datovou zprávu o tržbě finanční správě, která ze systému zašle unikátní kód účtenky. V návrhu zákona je stanoven limit pro odpověď finanční správy na dvě vteřiny. Při překročení této reakční doby je podnikatel povinen zaslat údaje o tržbě neprodleně po odstranění příčiny prodloužení reakční doby, avšak nejdéle do 48 hodin. Na takto vydané účtence však unikátní kód nebude.

Evidovanou tržbou bude každá uskutečněná platba v hotovosti, platba kartou u obchodníka, šekem, směnkou, stravenkami aj. Naopak mezi evidované tržby nebudou spadat platby, které nejsou předmětem daně z příjmů; u kterých se z hlediska přijímaných tržeb jedná o ojedinělý případ, nebo které podléhají srážkové dani či dani ze samostatného základu daně.

Účtenková loterie má fungovat jako určitá pozitivní motivace pro občany

Diskutovanou problematikou je potřebné technické vybavení, které si podnikatelé budou muset pořídit v souvislosti s povinností odesílat datové zprávy finanční správě. Technickými požadavky na systém EET jsou myšlena zařízení, která přes internet dokážou poslat datovou zprávu do společného technického zařízení finanční správy, a zároveň budou schopna přijmout zpět odeslaný unikátní kód, který použijí na účtenku. Zákonem není nařízeno, o jaké konkrétní zařízení se musí jednat, je na uvážení jednotlivých podnikatelů, jaké zařízení a s jakým systémem si zvolí. Může se jednat o počítač, tablet, mobilní telefon s tiskárnou, pokladní systém. V souvislosti s pořízením technického vybavení je navrhováno zavést jednorázovou slevu na dani z příjmů ve zdaňovacím období, ve kterém byla poprvé zaregistrována první EET, ve výši 5000 Kč. Dále je navrhováno osvobození výhry od daně z příjmů v případě tzv. účtenkové loterie. Účtenková loterie má fungovat jako určitá pozitivní motivace pro občany, neboť ze zákona není občanům nakázáno účtenku ze systému EET přijmout. Česká republika prostřednictvím Ministerstva financí může pořádat loterie o peněžní i věcné ceny, které se půjde zúčastnit pouze zasláním účtenky či určitého údaje, který je na účtence uveden. Výdaje s loterií spojené budou hrazeny ze státního rozpočtu.

Komora veterinárních lékařů České republiky v souvislosti s EET již vydala tiskovou zprávu, ve které upozorňuje na možnou duplicitu ve vystavování dokladů podle EET a podle veterinárních zákonů. V tiskové zprávě byla také zmíněna problematika vystavování dokladů při ošetřování mimo kamenné ordinace. Pro tyto případy bude pravděpodobně využívaná forma evidence tržeb ve zjednodušeném režimu. U té dochází k prodloužení doby, ve které poplatník musí fi nanční správě odeslat data o provedené tržbě, na pět dní a na účtence nebude povinen uvádět unikátní kód. O evidenci tržeb v zjednodušeném režimu může poplatník zažádat.

Zda se tedy EET a v jaké formě bude vztahovat i na veterinární lékaře, na tyto odpovědi si budeme muset počkat, neboť konkrétní vyloučení z evidence tržeb či zařazení do zjednodušené evidence tržeb bude stanoveno až nařízením vlády České republiky.

 
Kristýna Cajthamlová