Komora veterinárních lékařů České republiky

KVL ČR byla založena zákonem 381 České národní rady ze dne 11. září 1991 o Komoře veterinárních lékařů ČR, ve znění pozdějších předpisů.

Fatální diagnóza: Zubní kámen

Fatální diagnóza: Zubní kámen

Odborná expertíza ke stížnosti rodiny K: Porušila pravidla

Na základě dodaných dokumentů týkajících se jorkšírského teriéra, který uhynul při stomatologickém ošetření provedeném vet. lékařkou, lze uvést následující:

  1. Anestezie se většinou navozuje podáním látek (anestetik) v dávce odpovídající tělesné hmotnosti zvířete. Pokud není tělesná hmotnost známa, hrozí podání neadekvátního množství anestetika – jeho předávkování, což zejména v případě anestetik může končit až úhynem pacienta. Pokud vet. lékař neaplikuje anestetika podle tělesné hmotnosti zvířete, lze jeho jednání považovat přinejmenším za diskutabilní.

  2. Při dávkování léčiv včetně anestetik bychom měli jednoznačně vycházet z tělesné hmotnosti pacienta, nelze spoléhat pouze na “hmotnostní plemenný standard”, protože řada pacientů tomuto standardu nevyhovuje. To byl i tento případ. Ani malá tělesná hmotnost by však neměla být z hlediska anestezie výrazně limitující.

  3. Dávkování anestetik by mělo být dodržováno ve všech případech, tedy i při použití tzv. “šetrné narkózy”. Z předložených dokumentů nelze vyčíst, kterou narkózu považuje paní doktorka za “bezpečnou” a kterou ne.

  4. Pokud byl jorkšírskému teriérovi o stáří 5 let a hmotnosti 1,8 kg podán Domitor v dávce 0,1 ml intramuskulárně, lze tuto dávku označit za běžně používanou, nemůžeme tedy hovořit o předávkování. Pokud byl stejnému pacientovi následně podán Propofol v dávce 1 ml během 20 minut, není situace zcela jednoznačná. Vet. lékařka neuvádí, zda byl Propofol podáván formou bolusových reaplikací nebo formou kontinuálního podání. Pokud byl podáván kontinuálně, je uvedená dávka běžná, pohybuje se však u horní hranice doporučeného dávkování, což je však u pacientů malých hmotnostních kategorií poměrně časté. Při kontinuálním podávání však nelze v žádném případě považovat použitou dávku Propofolu za “ minimální”, jak uvádí vet. lékařka ve svém vyjádření ke stížnosti. Pokud byl Propofol reaplikován formou bolů, mohlo dojít k některé z poměrně častých anestetických komplikací, jakou je např. deprese dechu. Ani v tomto případě však nemůžeme hovořit o život ohrožujícím předávkování Propofolem.

  5. Pokud došlo k zástavě dechu, což je poměrně častá komplikace související s podáním propofolu, musí následovat umělá plicní ventilace, kterou vet. lékařka provedla. Pokud je ventilace prováděna adekvátně, nemělo by dojít k srdeční zástavě (ani po 5-8 minutách), jak tomu bylo uvedeném v případě. Takovou umělou ventilaci proto nelze označit za vyhovující. Následná kardiopulmonální resuscitace nebyla úspěšná i přesto, že došlo ke krátkodobému obnovení srdeční činnosti, jak uvádí paní doktorka. Při resuscitaci navíc vznikla ruptura jaterního laloku. Resuscitaci proto můžeme rovněž označit za nesprávně provedenou.

  6. Tvrzení vet. lékařky, že “je pes s pokročilou odontolithiasou, paradentózou a gingivitidou sám o sobě poměrně rizikovým pacientem”, neodpovídá skutečnosti. Pokud se nejedná o starší pacienty nebo pacienty s orgánovými dysfunkcemi, lze i pacienty s pokročilou parodontopatií považovat za zdravé bez zvýšeného anesteziologického rizika.

  7. V návaznosti na majiteli předloženou “statistiku neúspěchů” paní doktorky lze konstatovat, že jsou v ní poměrně často uvedeny komplikace související se stomatologickým ošetřením, s ošetřením psa plemene jorkšírský teriér nebo s úhynem následkem anestezie. Lze proto spekulovat, zda se jedná pouze o stav náhodný, nebo zda má zvýšená mortalita spojená s anestezií vedenou konkrétní osobou jistou souvislost. Pokud však bereme v úvahu tvrzení doktorky o 8 úmrtích na cca 1.000 pacientů (0,8 % mortalita), pak se jedná o stav běžně srovnatelný se špičkově vybavenými vet. pracovišti.

 

Rozhodnutí čestné rady KVL ČR

Disciplinárně obviněná MVDr. opakovaně porušila povinnost tím, že opakovaně aplikovala veterinární anestetické léčivé přípravky bez přesné znalosti hmotnosti psa, čímž opakovaně porušila povinnost vykonávat své povolání odborně, v souladu s jeho etikou a způsobem stanoveným obecně závaznými právními předpisy a ukládá jí disciplinární opatření pokutu ve výši 5000,- Kč.

Upravil MVDr. Matušina
(mezititulky redakce)