Komora veterinárních lékařů České republiky

KVL ČR byla založena zákonem 381 České národní rady ze dne 11. září 1991 o Komoře veterinárních lékařů ČR, ve znění pozdějších předpisů.

Finanční ohodnocení veterinárního lékaře, prodej veterinárních praxí

Finanční ohodnocení veterinárního lékaře, prodej veterinárních praxí

Profitabilitu (ziskovost) není možné hodnotit pouze na základě údajů z fakturace, tedy absolutně či procentuálně vyjádřené dosažené marže. Ke komplexnímu vyhodnocení pomáhá i celá řada dalších ukazatelů vycházejících z jiných datových zdrojů. Aplikace pro hodnocení profitability je založená na postupném výpočtu hrubého zisku a analýze jeho tvorby. Výnosově tam spadají veškeré realizované tržby za zboží, pronájmy, veterinární služby apod.), nákladově tam vstupují náklady na zakoupené zboží, léky, odpisy pronajatých přístrojů, náklady na spotřebovaný materiál, ale také náklady na servisní služby apod. Díky přesné alokaci všech nákladových položek lze objektivně vyhodnotit profitabilitu.

Finanční ohodnocení veterinárního lékaře:

1. Výkon veterinárního lékařeprvní zdroj profitu (zisku). Zahrnuje poskytování léčebné, preventivní, diagnostické, laboratorní a poradenské činnosti. Na vlastní veterinární činnost počítáme 20 – 25 % z celkového příjmu (např. průměrná veterinární praxe v ČR s obratem 1 mil. Kč/rok činí příjem 200 000 až 250 000 Kč), tj. první zdroj zisku veterinárního lékaře (tab. 1).

2. Management veterinární činnostidruhý zdroj profitu. Veterinární lékař podstupuje rizika investic, dohlíží na způsob poskytování služeb (tj. vedení odborné, personální a organizační), má zodpovědnost za provoz, vnitřní komunikaci, časový rozvrh a využívání pracovní doby – rozpis úkolů, účtování, hlášení, telefonní styk apod. Zvažuje svá rozhodnutí, má finanční zodpovědnost za fungování praxe a úroveň poskytované péče. Kompenzace této činnosti činí 3 % z celkového příjmu, což je 30 000 Kč/rok – tj. druhý zdroj profitu.

3. Návratnost investictřetí zdroj profitu. Zhodnocení rizik – finanční management. Je-li hodnota praxe 300 000 Kč (smíšená praxe), tak 12 % je 36 000 Kč. To je částka, kterou musíme z praxe dostat jako kompenzaci za podstoupená rizika. Pokud budeme uvažovat o 20% zhodnocení rizik, dostaneme se na 60 000 Kč (při předpokladu ročního obratu 1 mil. Kč). Při předpokládané hodnotě malé praxe (hmotný majetek bez pozemků a budov) 700 000 Kč je 12 % 84 000 Kč a 20 % činí zhodnocení 140 000 Kč, tj. třetí zdroj profitu.

4. Vlastnictví budovy a pozemkučtvrtý zdroj profitu. Osobní vlastnictví budov (veterinární praxe) a pozemků. Při plánování výstavby kliniky je nutné vypracování filozofie strategie podnikání, umístění kliniky, přístupové cesty, parkování apod. Musíme zvažovat platbu nájmu (při vlastnictví platíme sami sobě. (Pozn. v podmínkách ČR je to pomyslné, vlastník budovy platí daň z nemovitosti, provádí drobné opravy, odpis 30 roků.) V případě nájmu platíme vlastníkovi 10 – 12 % ročně z ceny pozemku a budov. Je to individuální příjem veterináři (vlastníku nemovitosti). Pokud je veterinární lékař majitelem, činí tento příjem 200 000 – 240 000 Kč/rok, tj. čtvrtý zdroj profitu.

POKUD VETERINÁRNÍ PRAXE NEVYKAZUJE ZISK, NELZE STANOVIT JEJÍ REÁLNOU CENU PŘI PRODEJI (Pozn. Cena se dá stanovit pouze oceněním majetku firmy – veterinární praxe)

Tab. 1 – Celkový zisk pro veterinárního lékaře, který vlastní a provozuje praxi (příklad: obrat veterinární praxe 1 mil. Kč/rok)

Položky č. 1 – 4
tvořící zisk (profit)
Zisk (%)
z celkového
obratu
Celkový zisk
v Kč/rok
Jednotlivé příjmy
1. práce veterinárního lékaře
20 – 25
200 – 250 000
225 000
První příjem
2. management
3
30 000
Druhý příjem
3. návratnost investic
12 – 20
84 – 140 0001
112 00
Třetí příjem
4. vlastnictví budov, pozemku
10
220 0002
Čtvrtý příjem
Celkový příjem lékaře
45 – 58
504 – 640 000
572 000
Součet všech
příjmů
Např.: 1hodnota hmotného majetku 700 000 Kč
           2hodnota nemovitostí 2 mil. Kč

Platby osob (veterinárních lékařů, středního personálu apod.) z jednotlivých položek:

1. Je-li veterinární lékař vlastník budovy, pozemku, je placen položkami č. 1 až 4 (tab. 1).
2. Zaměstnanec vet. lékaře je placen pouze položkou č. 1.
3. Smluvní partner (i manager) je placen položkou č. 1 a 2.
4. Majitel praxe, není-li vlastník budovy a pozemku – placen položkou č. 1, 2, 3.

Naším cílem je, abychom jako majitelé praxe (vlastníci pozemku a budovy), byli zaplaceni všemi čtyřmi (1, 2, 3, 4) položkami.

Prodej veterinárních praxí:

Průměrná hodnota malé praxe, tj. hodnota, za kterou se praxe prodává, by měla být 4,3 násobek průměrného ročního profitu (tj. zisku před zdaněním) nebo 0,7 – 0,8 násobek obratu za rok. Ve smíšené (velké) praxi 3 násobek ročního zisku před zdaněním nebo 1/3 ročního obratu (tab. 2).

Tab. 2 – Výpočet hodnoty veterinární praxe pro malá zvířata a pro velká zvířata při prodeji, a to ze zisku nebo obratu (např. průměrný obrat 1 mil Kč/rok po dobu pěti let)

1. ze zisku 4,3 x 572 000 = 2 459 600 Kč 1 malá zvířata (klinika)
2. z obratu 0,7 x 1 mil. (obrat) = 750 000 Kč malá zvířata
1. ze zisku 3 x (230 000) = 940 000 Kč velká zvířata (terén, obvod)
2. z obratu 1/3 x 1 000 000 = 300 000 Kč velká zvířata
1tento zisk není zatížen platem zaměstnanců, leasingovými splátkami, apod., koeficient je 4,3 násobek průměrného ročního profitu

Proč je důležité vykazovat zisk?

 1. Pro odpovídající finanční ohodnocení veterinárního lékaře.
 2. Pro reinvestice a rozšiřování služeb veterinární praxe.
 3. Pro zajištění návratnosti investic, které jsme do praxe vložili (minimalizace rizik při prodeji).
 4. Pro adekvátní kompenzaci náhrady mzdy při jednání na úřadech, soudech apod. (podle daňového přiznání, jinak náhrady času jsou kolem 20 Kč/h + nejnižší náklady na cestovné).
 5. Pro bezproblémové získání úvěrů (půjček) u bankovních ústavů – půjčku dostane jen tzv. bonitní partner, deklarující zisk podle předloženého daňového přiznání.
 6. Pro získání důvěryhodnosti kvalitní praxe.
 7. Podstoupení rizik: Můžeme to porovnat s vypůjčováním peněz z banky, s depozitními certifikáty nebo úroky v bance: podstoupením velkých rizik – návratnost bude vyšší, malých rizik – návratnost bude nižší (tab. 3).

Tab. 3 – Výše rizika & návratnost investic

Riziko
Účel investic, zhodnocení financí,
podnikový záměr apod.
Návratnost (%)
Investice
Návratnost
Nízké
úroky v bance,
depositní certifikáty apod.
4 – 5
pasivní
nízká
Střední
akcie, apod.
10 – 12
pasivní
nízká – střední
Vysoké
veterinární praxe
12 – 20
aktivní
vysoká
Pozn.: veterinární praxe – návratnost investic 4 – 5 %, nízká cena vet. praxe, návratnost investic nad 20 %, vysoká cena (prosperující praxe na vysoké úrovni)

Návratnost investic musíme plánovat. Podle ní sestavíme strukturu našich ceníků, abychom se dostali na požadovanou úroveň. Cena (hodnota) praxe je stanovena dvěma základními položkami:

1. Hmotný majetek – zařízení, lékárna, vozidla, budovy, byty, nebytové prostory a stavby (v USA nezahrnují budovy a půdu – tj. separátní investice). Vyčerpávající výčet najdete v § 26 – 32 zákona o daních z příjmů.

2. Nehmotný majetek – software, autorská práva apod. Co je dlouhodobý nehmotný majetek? Zjednodušeně řečeno, jde o zřizovací výdaje, nehmotné výsledky výzkumu a vývoje software, ocenitelná práva nebo jiný majetek podle zákona o účetnictví, pokud zároveň platí, že: byl nabyt úplatně, přeměnou, darováním, zděděním nebo vytvořen vlastní činností, jeho vstupní cena je vyšší než 60 000 Kč, jeho doba použitelnosti je delší než rok. Podrobně § 6 vyhlášky č. 500/2002 pro podvojně účtující.

Zvláštní kapitola nehmotného majetku je: goodwill – dobré jméno obchodní značky, firmy, vyjádření ochoty zákazníků obracet se pravidelně na naše veterinární pracoviště. Může zahrnovat dohodu o nekonkurenci uzavřenou se sousedními praxemi, a to formálně nebo na základě respektu. Goodwill je závislý na lokalizaci praxe – vybavení, zařízení nemocnice, kliniky apod. Vyjadřuje loajalitu zákazníků – zda jsou loajální vůči vám (nám) nebo lokalitě praxe,

dále je to o schopnostech (charakteru) zaměstnanců apod.

Goodwill – také znamená:

1. Strategickou polohu vaší praxe.
2. Vynikající až nadstandardní vztahy se zákazníky.
3. Ochota vyhovět a být vašim klientům k dispozici 24 hodin denně.

Příklad z USA: Hodnota praxe např. 600 000 Kč, Hmotný majetek 150 000 Kč, zatímco věci nehmotné jako goodwill mohou být vyjádřeny hodnotou 450 000 Kč (zpravidla 3x více než věci hmotné) – je to velmi důležitá položka praxegoodwill je konečným vyjádřením funkční profitability. Pokud z praxe zaplatíme položku č. 1 (plat veterináře za veterinární činnost) a nezbude nám nic na položku č. 3 (tj. návratnost investic), pak tato praxe nemá žádnou cenu. Nemá-li praxe zisk – nemá žádnou hodnotu, je neprodejná, kupec nezíská úvěr na její koupi. Banka obvykle zkoumá tři roky (zpětně) profitabilitu veterinární praxe (podle předloženého daňového přiznání). Prodej je oficiální, pro prodávajícího je to příjem, který podléhá zdanění a pro kupujícího výdej – jako nákladová položka.

V běžné denní praxi to vypadá asi takto:

 1. Přiznat veškerý příjem tak, abychom mohli deklarovat profitabilitu praxe (prodejní cena je vysoká, přímo úměrně zisku).

 2. Nepřiznání části příjmů a akceptovat fakt, že vaše (naše) praxe, nebude mít žádnou cenu při prodeji. (Toto není doporučením, ale v praxi se běžně tento postup uplatňuje, a tím dochází k porušování zákona.)

Možnosti při odchodu z veterinární praxe – prodej:

1. Nemá-li praxe zisk (pouze např. 150 000 Kč, tj. cena movitého zařízení), měli bychom si platit sami na důchod tím, že maximalizujeme položku č. 1, protože při ukončení praxe nebudeme schopni prodat veterinární praxi. 2. Maximalizovat profit (zisk z položky 1, 2, 3), zvýší se cena praxe – potom je dobře prodejná. 3. Nejlepší vet. lékaři dělají obojí, tj. maximalizují zisk a platí si sami na důchod. Obava na straně kupujícího může být řešena postupným prodejem veterinární praxe. Např. cena praxe 1 mil Kč, realizace vlastního prodeje je následující: Iniciální platba (okamžitá) 500 000 Kč – následné 100 000 Kč ročně s pohybem nahoru nebo dolů podle výkonu (profitability) praxe. Pokud obrat praxe je v následujícím roce snížen o 20 %, pokračující platby jsou redukovány o 20 % (ze 100 000 na 80 000 Kč/rok), tyto změny jsou zakotveny v podmínkách smlouvy. Podmínky smlouvy mohou být mezi kupujícím a prodávajícím individuální, např. pokud obrat praxe poklesne o více než 20 %, může být roční splátka snížena o 50 % – záleží na smluvních podmínkách. Toto je výhodný způsob, jak ochraňovat potencionální kupce. Prodávající nemůže dostat zaplacen goodwill, pokud jej není schopen převést na kupujícího. Je důležité ujistit své klienty o tom, že kupující je schopnou, důvěryhodnou osobností. Toho se zpravidla docílí tím, že kupující pracuje ve veterinární praxi určitou dobu (tři až šest měsíců – i několik let). Pokud původní majitel zůstává v praxi, musí jeho plat být kompenzován z položky č. 1 (práce vet. lékaře) a nový majitel má příjem i z dalších položek (2, 3, 4) – položka č. 1 je zpravidla 25 %.

Tab. 4 – Prodejní cena veterinární praxe se liší podle profitu (zisku)

Průměrný roční profit – zisk
(průměr za 3 – 5 roků v Kč)
Prodejní cena veterinární praxe (Kč)
300 000
900 000
600 000
1 800 000
900 000
2 700 000
1 200 000
3 600 000
1 800 000
5 400 000
Pozn.: Proč je důležitý profit? Vysoká cena praxe poukazuje na její dobrý „zdravotní stav“ a bezproblémový prodej veterinární praxe

Možnosti změny vlastnictví (prodej) veterinárních praxí jsou následující:

 1. Prodej praxe neznámému veterinárnímu lékaři (na otevřeném trhu) – vždy je nutno dojednat příhodnou dobu tak, aby mohl být goodwill převeden na kupujícího. Nejčastěji je tento prodej financován půjčkou z banky.

 2. Celou transakci prodeje může zprostředkovat prodávající (prostřednictvím realitní kanceláře). Kupující najde investora, někdy je investorem vlastník budov, pozemků, bývalý majitel, vet. lékař.

 3. Vnitřní prodej svému partnerovi. Nabývající zná dobře praxi, zákazníky. Prodávající po přechodnou dobu pracuje ve veterinární praxi.

 4. Spojení sousedních praxí (s případným pozdějším prodejem). Vzniká komerční partnerství (lze prodat podíl praxe druhému, dalším partnerům). Důvodem zvýšené profitability může být: společné umístění veterinárních praxí, efektivnější využití pracovních sil a zařízení. Slučování praxí, zlepší profitabilitu o 30 %, což je daleko více než 12 – 20 % (tj. položka č. 3).

Praxe velkých zvířat: Prodej závisí více na osobním vztahu mezi majiteli chovu a veterinárním lékařem (dnes ve světě převládají veterinární konzultační praxe). Veterinární lékař je placen položkou č. 1 (za vlastní veterinární činnost) a při odchodu do důchodu nemá co prodávat (pozn. v současné době humánní lékaři v USA – jejich praxe nemají prodejní hodnotu a jejich snahou je zvýšit co nejvíce své roční čisté příjmy – část z těchto příjmů převádí na své důchodové zabezpečení).

Problémy nástupnictví: Většina absolventů se chce věnovat malým zvířatům (specializace), neradi pracují mimo běžné pracovní hodiny (trend směřuje k 90 % malých veterinárních praxí – ambulance, kliniky, nemocnice a 10 % velkých veterinárních praxí – zemědělské podniky, farmy apod.). Malé veterinární praxe – prodej se daří z 40 – 60 % inzerovaných. Pokud nejsou prodejné delší dobu, prodávají se za 1/10 ceny – tzv. likvidační cena!

Příklad prodeje veterinární praxe, kdy je veterinární lékař vlastník budovy, pozemku: (průměrný obrat veterinární praxe 1 mil. Kč/rok)

Tab. 5 – Výpočty jednotlivých položek prodejní ceny

1. Celková cena prodeje vet. praxe 1CC = (CZ x 4,3) 2 459 600 Kč (celková cena)
2. Zisk za 1 rok (průměr za 3 – 5 roků) 572 000 Kč
(celkový prům. zisk za rok) CZ
3. Vlastní realizovaná prodejní cena 2(CC – CZ) = 1 887 600 Kč
1 (CC) Celková cena = průměrný celkový zisk za rok (CZ) 572 000 x 4,3 (koeficient)
2 vlastní realizovaná prod. cena po odpočtu prům. ročního zisku

Tab. 6 – Cena hmotného + nehmotného majetku

Hmotný majetek 1
+ Nehmotný majetek
Roční splátky
471 900 Kč
+ 1 415 700 Kč (tj. goodwill)
1/5 = 283 140 Kč
1Hmotný majetek – musí být individuálně propočítán (odpisy, leasingové zatížení apod.), zpravidla tvoří 1/3 ceny goodwillu a při výpočtu ceny se goodwill nemění (i v případě vyšší ceny hmotného majetku)

Tab. 7 – První jednorázová splátka

Celková prodejní cena – Nehmotný majetek
+ 1/5 goodwill
První jednorázová splátka
2 459 600
– 1 415 700
+ 283 140
= 1 327 040 Kč

Tab. 8 – Další splátky: (4/5 goodwillu) během 4 let

za 1 rok
283 140 Kč
za 2 roky
283 140 Kč
za 3 roky
283 140 Kč
za 4 roky
283 140 Kč
Doplatek za 4 roky
1 132 560 Kč

Tab. 9 – Celková konečná prodejní cena veterinární praxe

Rekapitulace
Okamžitá platba I. splátka
Splátky (4/5 goodwillu během 4 let)
Součet celková cena:
1 327 040 Kč
1 132 560 Kč
Konečná cena
celková cena 2 459 600 Kč + 2 000 000 Kč
(budova, pozemek) = 4 459 600 Kč

Roční splátky goodwillu jsou 238 314 Kč a budou sloužit jako pojistka pro případ, kdyby došlo v následujícím roce ke snížení profitu více než o 20 %, tak goodwill bude též snížen o 20 %. Smluvně v ojedinělých případech může být snížen, např. o 40 % apod. Prodávající se musí snažit přesvědčit klienta, že nový majitel bude zárukou kvalitní veterinární péče a pokud bude úbytek klientely, bude následovat pokles obratu a návratnost – tj. goodwill bude nižší. To je záruka, že nový majitel kupuje prosperující veterinární zařízení.

F. Špruček, F. Špruček ml.,
D. Špruček